• สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี 2560

  [:TH]แผนภูมิ 60

  ลำดับ สัญญา ส่วนงาน
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  เลขที่ เลขที่
  1 001/2560 002/2560 นาง วีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  2 003/2560 004/2560 นาง สุภาพ หวังสุขใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  3 005/2560 006/2560 นาย ครรชิต จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนฯ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4 007/2560 008/2560 พระมหา สวงค์ ญาณฺวโร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  5 009/2560 010/2560 พระ วิชัย อคฺคธมฺโม นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล
  6 011/2560 012/2560 นาย ประสงค์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  7 013/2560 014/2560 นาย เต็ม เยาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  8 015/2560 016/2560 พระมหา ขวัญชัย กิตฺติปาโล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  9 017/2560 018/2560 นาย โกวิทย์ พานแก้ว อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  10 019/2560 020/2560 พระมหา ณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  11 021/2560 022/2560 นาย เริงชัย หมื่นชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
  12 023/2560 024/2560 นาย ประพันธ์ กุลวินิจฉัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  13 025/2560 026/2560 นาย ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
  14 027/2560 028/2560 นาย นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
  15 029/2560 030/2560 นาย ปรีชา คะเนตนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
  16 031/2560 032/2560 พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ สมาน พรหมอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา

  [:en]แผนภูมิ 60

  ลำดับ สัญญา ส่วนงาน
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  เลขที่ เลขที่
  1 001/2560 002/2560 นาง วีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  2 003/2560 004/2560 นาง สุภาพ หวังสุขใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  3 005/2560 006/2560 นาย ครรชิต จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนฯ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4 007/2560 008/2560 พระมหา สวงค์ ญาณฺวโร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  5 009/2560 010/2560 พระ วิชัย อคฺคธมฺโม นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล
  6 011/2560 012/2560 นาย ประสงค์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  7 013/2560 014/2560 นาย เต็ม เยาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  8 015/2560 016/2560 พระมหา ขวัญชัย กิตฺติปาโล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  9 017/2560 018/2560 นาย โกวิทย์ พานแก้ว อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  10 019/2560 020/2560 พระมหา ณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  11 021/2560 022/2560 นาย เริงชัย หมื่นชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
  12 023/2560 024/2560 นาย ประพันธ์ กุลวินิจฉัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  13 025/2560 026/2560 นาย ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
  14 027/2560 028/2560 นาย นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
  15 029/2560 030/2560 นาย ปรีชา คะเนตนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
  16 031/2560 032/2560 พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ สมาน พรหมอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา

  [:th]แผนภูมิ 60

  ลำดับ สัญญา ส่วนงาน
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  เลขที่ เลขที่
  1 001/2560 002/2560 นาง วีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  2 003/2560 004/2560 นาง สุภาพ หวังสุขใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  3 005/2560 006/2560 นาย ครรชิต จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนฯ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4 007/2560 008/2560 พระมหา สวงค์ ญาณฺวโร ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  5 009/2560 010/2560 พระ วิชัย อคฺคธมฺโม นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล
  6 011/2560 012/2560 นาย ประสงค์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  7 013/2560 014/2560 นาย เต็ม เยาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  8 015/2560 016/2560 พระมหา ขวัญชัย กิตฺติปาโล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  9 017/2560 018/2560 นาย โกวิทย์ พานแก้ว อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  10 019/2560 020/2560 พระมหา ณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  11 021/2560 022/2560 นาย เริงชัย หมื่นชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์
  12 023/2560 024/2560 นาย ประพันธ์ กุลวินิจฉัย อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  13 025/2560 026/2560 นาย ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
  14 027/2560 028/2560 นาย นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
  15 029/2560 030/2560 นาย ปรีชา คะเนตนอก ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์
  16 031/2560 032/2560 พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ สมาน พรหมอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์

  [:]