• สัญญาจ้างบุคลากรประจำ ปี 2559

  แผนภูมิ ประจำ 2559

  สัญญา คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน
  1 001/2559 002/2559 Phra Siriwanna Siriwanno นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
  2 003/2559 004/2559 พระมหา ถาวร ถาวรเมธี ภูแผลทอง นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  3 005/2559 006/2559 พระมหา สุรศักดิ์ สีลสํวโล นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  4 007/2559 008/2559 นาย ธวัชชัย ศรีสุข นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  5 009/2559 010/2559 พระมหา สมชาย ปภสฺสโร นักวิชาการศึกษา สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  6 011/2559 012/2559 นาย วัชร์สร นาคศรี นิติกร กองนิติการ
  7 013/2559 014/2559 พระมหา สุขสันต์ สุขวฑฺฒโน อาจารย์ คณะพุทธศาสตร์
  8 015/2559 016/2559 นาย เดชา กัปโก อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  9 017/2559 018/2559 พระครูสิริวีราภรณ์ บุญทัน ธีรงฺกุโร จำปาทอง อาจารย์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  10 019/2559 020/2559 พระมหา กำพล คุณฺงกโร อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  11 021/2559 022/2559 พระ บารมี นนฺทธมฺมิโก นนท์พจ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันภาษา
  12 023/2559 024/2559 นาย สมัคร นามอรรถ ช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  13 025/2559 026/2559 พระมหา จรูญ กิตฺติปญฺโญ ฤทธิทิศ วิชาการ คณะพุทธศาสตร์
  14 027/2559 028/2559 พระมหา บุญส่ง สุทธิญาโณ ทิพรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  15 029/2559 030/2559 นาย สุวิทย์ แซวรัมย์ วิชาการ รร.บาลีเตรียมอุดมศึกษา
  16 031/2559 032/2559 พระ ธนิน อนาลโย ใจวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  17 033/2559 034/2559 พระมหา อานนท์ อานนโท ป่าด้าว อาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  18 035/2559 036/2559 พระครูวินัยธร เอนก เตชวโร ใยอินทร์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์