• สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี 2559

  %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a7-2559

   

  สัญญา  ผู้รับจ้าง ส่วนงาน
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  เลขที่ เลขที่
  1 001/2559 002/2559 Mr. Dion Oliver peoples อาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  2 003/2559 004/2559 Mr. Howell Nicholas Lewis อาจารย์ สถาบันภาษา
  3 005/2559 006/2559 นาย พลวัฒน์ สีทา นักวิชาการศึกษา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  4 007/2559 008/2559 นางสาว กาญจนา บุญเรือง นักจัดการงานทั่วไป หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  5 009/2559 010/2559 นาย ธานินท์ เมียส ผู้ประสานงานต่างประเทศ คณะพุทธศาสตร์
  6 011/2559 012/2559 รังสรรค์ ประเสริฐศรี อาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
  7 013/2559 014/2559 สุรินทร์ นิยมางกูร อาจารย์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (นานาชาติ)
  8 015/2559 016/2559 พระมหา กำพล คุณงฺกโร มาลัย อาจารย์ คณะสังคมสาสตร์
  9 017/2559 018/2559 นางสาว กัญญาภัค เจริญดี นักจัดการงานทั่วไป กองนิติการ
  10 019/2559 020/2559 นางสาว วิภา สิงห์คำคา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  11 021/2559 022/2559 นางสาว มณฑิรา แซ่เตียว นักจัดการงานทั่วไป กองนิติการ
  12 023/2559 024/2559 พระครูวินัยธร เอก ชินวํโส เฉยประทุม อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  13 025/2559 026/2559 นาย วินัย มีมาก อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  14 027/2559 028/2559 นางสาว ปิยวรรณ หอมจันทร์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  15 029/2559 030/2559 นาย เอกพันธ์ วิมานทอง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  16 031/2559 032/2559 นาย สุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  17 033/2559 034/2559 นางสาว วันเพ็ญ ฉายสอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  18 035/2559 036/2559 นาย ประสิทธิ์ พุทธศาสตร์ศรัทธา อาจารย์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  19 037/2559 038/2559 นาย นภดล ดีไทยสงค์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  20 039/2559 040/2559 นาย สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  21 041/2559 042/2559 นาย สุวัฒสัน รักขันโท อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์
  22 043/2559 044/2559 อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  23 045/2559 046/2559 พระครูพิมลสรกิจ ปั๋นแก้ว ใจยะสอน นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  24 047/2559 048/2559 พระ สังคม กิตฺติญาโณ เพชรหงษ์ นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  25 049/2559 050/2559 นาย ชัชวาล เทียงเป นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  26 051/2559 052/2559 นาย วิชัย จันทร์ประโคน นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  27 053/2559 054/2559 นาง รุจาภา ธงปลื้มจิตร นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  28 055/2559 056/2559 นางสาว กุลประภา สุนทรารชุน นักวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  29 057/2559 058/2559 นาย อภิวัฒน์ สัณฐาน นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล
  30 059/2559 060/2559 นาย วิจารณ์ จันทร์สันต์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล
  31 061/2559 062/2559 นาย พิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  32 063/2559 064/2559 พระมหา อดิเดช สติวโร สุขวัฒนวดี อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  33 065/2559 066/2559 นางสาว กรุณา เฑียรทอง นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  34 067/2559 068/2559 นาย เดชฤทธิ์ โอฐสู นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  35 069/2559 070/2559 นางสาว ธัมมิกา พรพัฒนานิคม นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  36 071/2559 072/2559 นางสาว กนกพร เฑียรทอง นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  37 073/2559 074/2559 นาย สมคิด เศษวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  38 075/2559 076/2559 นาย จันทร์ธรรม อินทรีเกิด นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  39 077/2559 078/2559 พระ เสถียร สุทธิสทฺโธ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  40 079/2559 080/2559 พระมหา ธนวุฒิ โชติธมฺโม อุปชัย นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  41 081/2559 082/2559 พระ สมุห์พิตร ธมฺมวิจิตฺโต ยอยอด นักจัดการงานทั่วไป คณะพุทธศาสตร์
  42 083/2559 084/2559 พระครู พิพิธปริยัติกิจ อาจารย์ คณะมนุษย์ศาสตร์
  43 085/2559 086/2559 นาย สมโภช บินศรี นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษย์ศาสตร์
  44 087/2559 088/2559 นางสาว พัทธนันท์ บุญแรง นักวิชาการศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์
  45 089/2559 090/2559 นางสาว รัชดา ลำประไพ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะมนุษย์ศาสตร์
  46 091/2559 092/2559 นาย วิเชียร บัวสำลี นักจัดการงานทั่วไป คณะพุทธศาสตร์
  47 093/2559 094/2559 พระมหา ไพศาล วิลาโล ดิษฐพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป คณะพุทธศาสตร์
  48 095/2559 096/2559 นางสาว ปวีณา สิงห์คำคา นักจัดการงานทั่วไป คณะพุทธศาสตร์
  49 097/2559 098/2559 พระมหา สินธุ์ ฐิตรํสี อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียม
  50 099/2559 100/2559 พระครู ธรรมธรบุญชู สิทธิปุญฺโญ อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียม
  51 101/2559 102/2559 นาย ชัยรัตน์ ใจดี อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียม
  52 103/2559 104/2559 จ.ส.อ. ภัทระ อินทร์รุ่ง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียม
  53 105/2559 106/2559 นางสาว สุภาวดี นัยศิริ นักจัดการงานทั่วไป โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  54 107/2559 108/2559 นางสาว ชวัลภัสส์ ชมัยกรภัค นักจัดการงานทั่วไป โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  55 109/2559 110/2559 นางสาว สกุณี เกิดผิวดี นักจัดการงานทั่วไป โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  56 111/2559 112/2559 นาย สมพร ประวรรณากร นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  57 113/2559 114/2559 นาย โยธิน กิติคุณ นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  58 115/2559 116/2559 นางสาว ณัชชา อมราภรณ์ นักจัดการงานทั่วไป คณะพุทธศาสตร์
  59 117/2559 118/2559 นาย มนัส จอดพิมาย ผู้เชี่ยวชาญ กองวิชาการ
  60 119/2559 120/2559 นาย จามร จันทร์คุ้ม ผู้เชี่ยวชาญ กองวิชาการ
  61 121/2559 122/2559 นาย เอกพล สร้อยจิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  62 123/2559 124/2559 นาย นิรุต ป้องสีดา นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  63 125/2559 126/2559 นางสาว ฉัตรดาว แผลงศรี นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  64 127/2559 128/2559 นาย ศักดิ์รพี พันพา นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  65 129/2559 130/2559 นาย สดใส เจือจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  66 131/2559 132/2559 นาย ฤทธิไกร ยอดแก้ว นักวิชาการศึกษา สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  67 133/2559 134/2559 พระมหา บุญส่ง สุทธิญาโณ ทิพรักษ์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  68 135/2559 136/2559 นาย เอกชัย บุญเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  69 137/2559 138/2559 นางสาว วิชชุดา พรหมเสนา นักวิชาการการเงินและบัญชี สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  70 139/2559 140/2559 นาย ภูวนัย ปริศนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  71 141/2559 142/2559 นาย ธวัชชัย เย็นใจมา ธุรการ สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  72 143/2559 144/2559 พระมหา พลกิตติ์ ภูริปญฺโญ สุรชน นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  73 145/2559 146/2559 นางสาว ราตรี รัตนโสภา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  74 147/2559 148/2559 นางสาว วชิรภรณ์ สีสวย นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  75 149/2559 150/2559 นาย วิศรุต จิมานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  76 151/2559 152/2559 นางสาว สุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  77 153/2559 154/2559 นาย วิจิตร ศรีสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  78 155/2559 156/2559 พระ จวน สิริวฑฺฒโน ยากับ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  79 157/2559 158/2559 พระมหา บุญยง อภิชาโต เพียพยัคฆ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  80 159/2559 160/2559 นางสาว นฤมล เลี้ยงถนอม นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  81 161/2559 162/2559 นางสาว ชญานุช สามัญ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  82 163/2559 164/2559 พระมหา ธวัช เขมธโช พุทธโส อาจารย์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  83 165/2559 166/2559 นาย วิวรรธน์ สายแสง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียม
  84 167/2559 168/2559 พระมหา ศิริ สิริจนฺโท ทุมเสน อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียม
  85 169/2559 170/2559 พระมหา เล็ก กนฺตตวีโร จบศรี อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียม
  86 171/2559 172/2559 พระราชธรรมมุนี ทองสุข เหลาทอง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียม
  87 173/2559 174/2559 พระ ชัยพล โสภโณ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิปัสสนาธุระ
  88 175/2559 176/2559 นาย สานนท์ วิบุลย์ศิลป์ อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียม
  89 177/2559 178/2559 นาย บรรพต ต้นธีรวงศ์ อาจารย์ สันติศึกษา
  90 179/2559 180/2559 พระมหา ดนัย อุปวฑฺฒโน ศรีจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป สันติศึกษา
  91 181/2559 182/2559 นาย พูนสุข มาศรังสรรค์ อาจารย์ สันติศึกษา
  92 183/2559  – พระครูวิสุทธานันทคุณ อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  93 184/2559  – พระครูวาทีวรวัฒน์ อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  94 185/2559  – พระครูใบฎีกาสุรพล อาสโภ อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  95 186/2559  – พระครูสังฆรักษ์ ทรงพรรณ ชยทตฺโต อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  96 187/2559  – พระมหา กังวาน ธีรธมฺโม อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  97 188/2559  – นาย มนตรี วรภัทรทรัพย์ อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  98 189/2559  – นาย สมชาย ชูเมือง อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  99 190/2559  – นาย วรวุฒิ มูลตรีอุตร์ อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  100 191/2559  – วิรัช กลิ่นสุบรรณ์ อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  101 192/2559  – บุญจิระ บุญปัญญา อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  102 193/2559  – นางสาว ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  103 194/2559  – พ.ต.ท. ณรงค์ธรรม บัวทอง อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  104 195/2559  – พระมหา อุทัย ปญฺญาปภาโส อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  105 196/2559  – พระมหา คำพันธุ์ รณญฺชโย อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  106 197/2559  – พระมหา ชินภัทร นินนาสโย อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดราชบุรี
  107 198/2559 199/2559 พระมหา ปัญญัติ ธมฺมานนฺโท ศิริทน นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  108 200/2559 201/2559 นาย ถนอม คชแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  109 202/2559 203/2559 นาย ปัญญาพงศ์ ทรงรัฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนธรรมนิเทศ
  110 204/2559 205/2559 พระมหา ทองสุข สิริวฑฺฒโก สิทธิสุรินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  111 206/2559 207/2559 พระใบฎีกา อภิชาต อภิชาโต โต๊ะเตะ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  112 208/2559 209/2559 พระ อรุณ มหาสุเมโธ ชัยวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  113 210/2559 211/2559 พระมหา กุศลิน สุนฺทรสิริ ศรีสุนทร นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  114 212/2559 213/2559 นาย ฉัตรชัย เพียดจันทร์ พนักงานขับรถ ส่วนธรรมนิเทศ
  115 214/2559 Mr. Dion Oliver peoples อาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  116 215/2559 216/2559 นางสาว ประพร คำแกแว นักจัดการงานทั่วไป หน่วยวิทยบริการ จังหวัดชลบุรี
  117 217/2559 218/2559 พระมหา สุชาติ ธมฺมกาโม ปิติ อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดชลบุรี
  118 219/2559 220/2559 นาย พิรจักษณ์ ฉันทวิริยสกุล อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดชลบุรี
  119 221/2559 222/2559 นางสาว ละอองดาว แก้วกล้า บรรณารักษ์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดชลบุรี
  120 223/2559 224/2559 นาย พิสิฐชัย เตโชทินกร นักวิชาการศึกษา หน่วยวิทยบริการ จังหวัดชลบุรี
  121 225/2559 226/2559 นาง สายทอง งาหอม นักการภารโรง หน่วยวิทยบริการ จังหวัดชลบุรี
  122 227/2559 228/2559 นางสาว เขมจิรา พิทักราษฎร์ อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดชลบุรี
  123 229/2559 230/2559 พระ วราฤทธิ์ รตนโชโต ฐิตะวัณโณ เจ้าหน้าที่พัสดุ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดชลบุรี
  124 231/2559 232/2559 นาย สุขสรร ทองที อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดชลบุรี
  125 233/2559 234/2559 พระมหา ชูศักดิ์ ชุติวณํโณ ฟุ้งเดช เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต หน่วยวิทยบริการ จังหวัดชลบุรี
  126 235/2559 236/2559 นางสาว ปาณิสรา ทองทา นักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยวิทยบริการ จังหวัดชลบุรี
  127 237/2559 238/2559 นาย ณรงค์ เชื้อบัวเย็น อาจารย์ หน่วยวิทยบริการ จังหวัดชลบุรี
  128 239/2559 240/2559 พระ สัมฤทธิ์ มหาวีโร มะพารัมย์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักส่งเสริมพระพุทธฯ
  129 241/2559 242/2559 นาย ดอน สตาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนงานบริหาร
  130 243/2559 244/2559 นางสาว จันทร์ฉาย สีสมยา นักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร
  131 245/2559 246/2559 นาย ถนัด ไชยพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมพระพุทธฯ
  132 247/2559 248/2559 นาย ศราวุฒิ สิงห์เดช นักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร
  133 249/2559 250/2559 นาย วิชัย แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปชส
  134 251/2559 252/2559 นาย อภิลักษณ์ กาวินำ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักส่งเสริมพระพุทธฯ
  135 253/2559 254/2559 นาย ประดิษฐ์ กุลจรัสพิทยา นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สำนักส่งเสริมพระพุทธฯ
  136 255/2559 256/2559 นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ ภาควิชารัฐศาสตร์