• สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี 2558

  [:TH]02สัญญาลูกจ้างชั่วคราว 58

  ลำดับ
  สัญญา
  ผู้รับจ้าง
  ส่วนงาน
  ตำแหน่งทาง
  วิชาการ
  คำนำหน้า
         ชื่อ
       ฉายา
     นามสกุล
  ตำแหน่ง
  สังกัด
  1
  001/2558
  ศ.ดร.
  บุญทัน
  ดอกไธสง
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  2
  002/2558
  ศ.ดร.
  จำนง
  อดิวัฒนสิทธิ์
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  3
  003/2558
  Mr.
  Dion
  Oliver Peoples
  อาจารย์
  สถาบันภาษา
  4
  004/2558
  พระมหา
  เอกชัย
  ฐิตปญฺโญ
  บรรณารักษ์
  โรงเรียนบาลี
  สาธิตศึกษา
  5
  005/2558
  จ.ส.อ.
  ภัทระ
  อินทร์รุ่ง
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  6
  006/2558
  นาย
  วิวรรธน์
  สายแสง
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  7
  007/2558
  พระครูธรรมธร
  บุญชู
  สิทฺธิปุญฺโญ
  เกิดชูชื่น
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  8
  008/2558
  พระมหา
  ศิริ
  สิริจนฺโท
  ทุมเสน
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  9
  009/2558
  พระมหา
  เล็ก
  กนฺตวีโร
  จมศรี
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  10
  010/2558
  พระราชธรรมวรมุนี
  ทองสุข
  เหลาทอง
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  11
  011/2558
  พระมหา
  สุธีรวรรษ
  ธีรนนฺโท
  ยินดี
  นักจัดการงานทั่วไป
  โรงเรียนพระพุทธศาสนา
  วันอาทิตย์
  12
  012/2558
  นางสาว
  ชวัลภัสส์
  ชมัยกรภัค
  นักจัดการงานทั่วไป
  โรงเรียนพระพุทธศาสนา
  วันอาทิตย์
  13
  013/2558
  นาย
  ถนอม
  คชแพทย์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันวิปัสสนาธุระ
  14
  014/2558
  นาย
  ปัญญาพงศ์
  ทรงรัฐ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  สถาบันวิปัสสนาธุระ
  15
  015/2558
  นางสาว
  วชิราภรณ์
  สีสวย
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  16
  016/2558
  นางสาว
  ราตรี
  รัตนโสภา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  17
  017/2558
  นางสาว
  วิภา
  สิงห์คำคา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  18
  018/2558
  นาย
  ขวัญตระกูล
  บุทธิจักร
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  19
  019/2558
  นางสาว
  วิชชุดา
  พรหมเสนา
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  20
  020/2558
  นาย
  เอกชัย
  บุญเพ็ชร
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  21
  021/2558
  นางสาว
  ฉัตรดาว
  แผลงศรี
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  22
  022/2558
  นางสาว
  ดวงฤดี
  ธนะสาร
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  23
  023/2558
  นาย
  ศักดิ์รพี
  พันพา
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  24
  024/2558
  นางสาว
  สุรีย์พร
  ม่วงพันธ์
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  25
  025/2558
  นางสาว
  รุ้งอำพร
  บุญรอดด้วง
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  26
  026/2558
  นาย
  สดใส
  เจือจันทร์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  27
  027/2558
  พระมหา
  ฤทธิไกร
  กนฺตวีโร
  ยอดแก้ว
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  28
  028/2558
  พระมหา
  พลกิตติ์
  ภูริปญฺโญ
  สุรชน
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  29
  029/2558
  พระ
  สุนทรกมล
  มณิโชโต
  แก้วมณี
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  30
  030/2558
  นางสาว
  อรเนตร
  บุนนาค
  นักจัดการงานทั่วไป
  ศูนย์อาเซียน
  31
  031/2558
  นาย
  ถนัด
  ไชยพันธ์
  นักประชาสัมพันธ์
  สำนักส่งเสริมฯ
  32
  032/2558
  นางสาว
  นฤมล
  เลี้ยงถนอม
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง
  33
  033/2558
  พระมหา
  สุพงษ์
  ปุญฺญวฑฺฒโน
  ทองรักษ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง
  34
  034/2558
  พระมหา
  บุญยง
  อภิชาโต
  เพียพยัคฆ์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนหอสมุดกลาง
  35
  035/2558
  พระ
  จวน
  สิริวฑฺฒโน
  ยากับ
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง
  36
  036/2558
  นาย
  พิชิต
  เชาว์ชาญ
  นักวิชาการศึกษา
  ส่วนประเมิณผลการศึกษา
  37
  037/2558
  พระปลัด
  ประดิสิษฐ์
  ฐิตาโถ
  ประคองสาย
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักทะเบียนและวัดผล
  38
  038/2558
  พระมหา
  บุญกอง
  คุณาธโร
  มาหา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักทะเบียนและวัดผล
  39
  039/2558
  พระมหา
  กฤษฎา
  กิตฺติโสภโณ
  แซ่หลี
  นักวิชาการศึกษา
  ส่วนทะเบียนนิสิค
  40
  040/2558
  นางสาว
  กัญญาภัค
  เจริญดี
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองนิติการ
  41
  041/2558
  นางสาว
  เรียม
  ถาวร
  นักวิชาการการเงินและบัญชี
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  42
  042/2558
  นาย
  พิทักษ์พงศ์
  จิตเย็น
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  43
  043/2558
  นาย
  สมพงศ์
  ไมตรีจิต
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  44
  044/2558
  นาย
  นเรศ
  ตรงต่อกิจ
  กองคลังและทรัพย์สิน
  45
  045/2558
  นาย
  ศิวกรณ์
  ด้วงสกุล
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  46
  046/2558
  นาย
  สุนี
  ถึงปัดชา
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  47
  047/2558
  นาย
  วีระศักดิ์
  จิตเย็น
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  48
  048/2558
  พระมหา
  ประยูร
  ธีรวโร
  ตระการ
  นักจัดการงานทั่วไป
  กลุ่มงานอาคารและสถานที่
  49
  049/2558
  นางสาว
  จิตตรา
  ราชเกตุ
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองกลาง
  50
  050/2558
  นางสาว
  สุกัญญา
  แจ้งนคร
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  คณะสังคมศาสตร์
  51
  051/2558
  พระมหา
  จ่ามยุ่น
  จิตฺตพุทฺโธ
  ลุงเฮือง
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะสังคมศาสตร์
  52
  052/2558
  นางสาว
  กรุณา
  เฑียรทอง
  บรรณารักษ์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  53
  053/2558
  นางสาว
  กนกพร
  เฑียรทอง
  บรรณารักษ์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  54
  054/2558
  นางสาว
  น้ำทิพย์
  พรพัฒนานิคม
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  55
  055/2558
  นาย
  เดชฤทธิ์
  โอฐสู
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  56
  056/2558
  นาย
  สมคิด
  เศษวงศ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  57
  057/2558
  นาย
  จันทร์ธรรม
  อินทรีเกิด
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  58
  058/2558
  พระ
  เสถียร
  สุทฺธิสทฺโธ
  เกรงขาม
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  59
  059/2558
  พระมหา
  ธนวุฒิ
  โชติธมฺโม
  อุปชัย
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  60
  060/2558
  นางสาว
  ศศิวรรณ
  กำลังสินเสริม
  อาจารย์
  คณะพุทธศาสตร์
  61
  061/2558
  ดร.
  นาย
  สฤษฎ์
  แพงทรัพย์
  อาจารย์
  คณะพุทธศาสตร์
  62
  062/2558
  นาย
  วิเชียร
  บัวสำลี
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  63
  063/2558
  นางสาว
  ปวีณา
  สิงห์คำคา
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  64
  064/2558
  นาย
  ไชยา
  เสนแสนยา
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  65
  065/2558
  พระมหา
  ไพศาล
  วิสาโล
  ดิษฐพันธ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  66
  066/2558
  นางสาว
  จันทร์ฉาย
  สีสมยา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักส่งเสริมฯ
  67
  067/2558
  นางสาว
  สุวรรณี
  จันนพคุณ
  นักประชาสัมพันธ์
  สำนักส่งเสริมฯ
  68
  068/2558
  นาย
  ประดิษฐ์
  กุลจรัสพิทยา
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สำนักส่งเสริมฯ
  69
  069/2558
  นาย
  อภิลักษณ์
  กาวินำ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สำนักส่งเสริมฯ
  70
  070/2558
  นาย
  ดอน
  สตาเจริญ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักส่งเสริมฯ
  71
  071/2558
  นาย
  วิชัย
  แสงสว่าง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักส่งเสริมฯ
  72
  072/2558
  พระ
  สัมฤทธิ์
  มหาวีโร
  มะพารัมย์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักส่งเสริมฯ
  73
  073/2558
  นาย
  ศราวุฒิ
  สิงห์เดช
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักส่งเสริมฯ
  74
  074/2558
  นางสาว
  พัชรวรรณ
  จันมะณีย์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักส่งเสริมฯ
  75
  075/2558
  นางสาว
  สุพัตรา
  ทองสุข
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  76
  076/2558
  นาย
  วิศรุต
  จิมานัง
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  77
  077/2558
  นาย
  เอกพล
  สร้อยจิตร
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  78
  078/2558
  นางสาว
  ชญานุช
  สามัญ
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง
  79
  079/2558
  นาย
  วินัย
  มีมาก
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะสังคมศาสตร์
  80
  080/2558
  นาง
  ลัดดาวัลย์
  น่วมบาง
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะสังคมศาสตร์
  81
  081/2558
  พระมหา
  นิรุต
  มนฺตภาณี
  ป้องสีดา
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  82
  082/2558
  นางสาว
  สุภาวดี
  นัยศิริ
  นักจัดการงานทั่วไป
  โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  83
  083/2558
  นาย
  ชัยรัตน์
  ใจดี
  อาจารย์
  โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  84
  084/2558
  นาย
  เจษฎา
  จุลพันธ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  85
  085/2558
  พระ
  สมุห์พิจิตร
  ธมฺมาจิตโต
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  86
  086/2558
  นาย
  กัมปนาท
  พิทักษ์พินิจฉันท์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันภาษา
  87
  087/2558
  นางสาว
  ทัดเพ็ญ
  อังกุราวิรุทธ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันภาษา
  88
  088/2558
  นาย
  ยศ
  พวงจันทร์
  พนักงานขับรถ
  ส่วนธรรมนิเทศ
  89
  089/2558
  นาย
  กิตติศักดิ์
  ทรัพย์มั่น
  นักการภารโรง
  ส่วนธรรมนิเทศ
  90
  090/2558
  นาย
  ประสิทธิ์
  อุดมศิลป์
  คนสวน
  ส่วนธรรมนิเทศ
  91
  091/2558
  นาย
  นุกูล
  ทำนุ
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนธรรมนิเทศ
  92
  092/2558
  นาย
  วิจารณ์
  จันทร์สันต์
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนทะเบียนนิสิค
  93
  093/2558
  นางสาว
  สินจัย
  บุญทศ
  นักวิชาการการเงินและบัญชี
  กองคลังและทรัพย์สิน
  94
  094/2558
  นางสาว
  จตุพร
  แน่นอุดร
  นักวิชาการการเงินและบัญชี
  กองคลังและทรัพย์สิน
  95
  095/2558
  นาย
  ภานะพล
  เพ็งน้ำคำ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  กองคลังและทรัพย์สิน
  96
  096/2558
  นางสาว
  ทิพย์สุดา
  แสงคำ
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันวิปัสสนาธุระ
  97
  097/2558
  นาย
  วรวุฒิ
  ศรีสลัด
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองสื่อสารองค์กร
  98
  098/2558
  นาย
  ชัยณรงค์
  ธรรมธีรภรณ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะสังคมศาสตร์
  99
  099/2558
  นางสาว
  อมลณัฐ
  ไฝเครือ
  นักวิจัย
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  100
  100/2558
  พระ
  อรุณ
  มหาสุเปโธ
  ชัยวงศ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนธรรมนิเทศ
  101
  101/2558
  พระ
  กุศลิน
  สุนฺทรสิริ
  ศรีสุนทร
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนธรรมนิเทศ
  102
  102/2558
  พระมหา
  วุฒิเมธส์
  วุฒิเมโธ
  วังคำ
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  103
  103/2558
  นางสาว
  สมศรี
  นพเทศน์
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  บัณฑิตวิทยาลัย
  104
  104/2558
  พระมหา
  ดวงเด่น
  ฐิตญาโณ
  ตุนิน
  อาจารย์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  105
  105/2558
  นาง
  ขันทอง
  วัฒนะประดิษฐ์
  อาจารย์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  106
  106/2558
  นางสาว
  นภัสสร
  กัลปนาท
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองสื่อสารองค์กร
  107
  107/2558
  พระครูปลัด
  จำนง
  กิตฺติสิสุทฺธิเมธี
  พื้นทอง
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  108
  108/2558
  นาย
  ชาติตะวัน
  จันคำวงศ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองกิจการนิสิต
  109
  109/2558
  นางสาว
  วรรณา
  นอกไธสง
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองกลาง
  110
  110/2558
  นางสาว
  จิราพร
  อรรถารส
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  คณะสังคมศาสตร์
  111
  111/2558
  นาย
  ธานินท์
  เมียส
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  112
  112/2558
  นางสาว
  วิไล
  สิงขรณ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันภาษา
  113
  113/2558
  นาย
  สุภัทรชัย
  สีสะใบ
  นักวิชาการศึกษา
  คณะสังคมศาสตร์
  114
  114/2558
  นางสาว
  ปาริชาติ
  อุดดี
  เจ้าหน้าที่การบัญชี
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  115
  115/2558
  นางสาว
  สุจิตร
  แสงวรรณธีระ
  นักวิจัย
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  116
  116/2558
  นาย
  ทัพพยศวิน
  ฐนปพัฒน์
  บรรณารักษ์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  117
  117/2558
  นาย
  วิษนุวัตร
  จักรแก้ว
  นักวิชาการศึกษา
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  118
  118/2558
  นาย
  สิทธิชัย
  อุ่นสวน
  นักวิชาการศึกษา
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  119
  119/2558
  นาย
  ศุภกริช
  เขื่อนเพชร
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  120
  120/2558
  นางสาว
  กิตติกา
  ดีคำ
  นักประชาสัมพันธ์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  121
  121/2558
  นางสาว
  จิรวรรณ
  ศรียงค์
  นักวิเทศน์สัมพันธ์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  122
  122/2558
  นาย
  ไชยวัฒน์
  สกุลแก้ว
  นักวิชาการศึกษา
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  123
  123/2558
  นาย
  จารุพงษ์สกุล
  จิณะโชติกุล
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  124
  124/2558
  นาง
  ขวัญดาว
  วิญญูชาคริต
  บรรณารักษ์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  125
  125/2558
  นาย
  ปรเมษฐ์
  กิจการ
  นักจัดการงานทั่วไป
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  126
  126/2558
  นางสาว
  อาภรณ์รัตน์
  เลิศไผ่รอด
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  127
  127/2558
  นาย
  อนันต์
  ลานเงิน
  นักจัดการงานทั่วไป
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  128
  128/2558
  นาย
  ชุติชัย
  แก้วตา
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  129
  129/2558
  นาย
  ธัชพล
  ยรรยง
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  130
  130/2558
  นางสาว
  ปิยะฉัตร
  ดีสีใส
  นักวิชาการพัสดุ
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  131
  131/2558
  นาย
  สถิระ
  ราชรินทร์
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  132
  132/2558
  นาย
  ชำนาญ
  เกิดช่อ
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  133
  133/2558
  พระ
  สมุห์อุทัย
  อุทยเมธี
  มะโนรัตน์
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  134
  134/2558
  นาย
  ถนัด
  สิงสาร
  นักการภารโรง
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  135
  135/2558
  นาย
  เอื้อ
  เจริญสุข
  นักการภารโรง
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  136
  136/2558
  นาง
  เยาวลักษณ์
  ตาคำ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  137
  137/2558
  พระมหา
  ศิริพงษ์
  ฐิตวิริโย
  หมุดคำ
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  138
  138/2558
  พระครูฉันทเจติยานุกิจ
  ทรงศักดิ์
  นุวรรณ์
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  139
  139/2558
  นาย
  ชัยอนันทร์
  นวลสุวรรณ์
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  140
  140/2558
  นาย
  สุริยา
  รักษาเมือง
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  141
  141/2558
  142
  142/2558
  นาย
  สมาน
  งามสนิท
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  143
  143/2558
  144
  144/2558
  นาย
  กรกต
  ชาบัณฑิต
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  145
  145/2558
  นาง
  วนิดา
  ยอดนพเก้า
  แม่บ้าน

  [:en]02สัญญาลูกจ้างชั่วคราว 58

  ลำดับ
  สัญญา
  ผู้รับจ้าง
  ส่วนงาน
  ตำแหน่งทาง
  วิชาการ
  คำนำหน้า
         ชื่อ
       ฉายา
     นามสกุล
  ตำแหน่ง
  สังกัด
  1
  001/2558
  ศ.ดร.
  บุญทัน
  ดอกไธสง
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  2
  002/2558
  ศ.ดร.
  จำนง
  อดิวัฒนสิทธิ์
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  3
  003/2558
  Mr.
  Dion
  Oliver Peoples
  อาจารย์
  สถาบันภาษา
  4
  004/2558
  พระมหา
  เอกชัย
  ฐิตปญฺโญ
  บรรณารักษ์
  โรงเรียนบาลี
  สาธิตศึกษา
  5
  005/2558
  จ.ส.อ.
  ภัทระ
  อินทร์รุ่ง
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  6
  006/2558
  นาย
  วิวรรธน์
  สายแสง
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  7
  007/2558
  พระครูธรรมธร
  บุญชู
  สิทฺธิปุญฺโญ
  เกิดชูชื่น
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  8
  008/2558
  พระมหา
  ศิริ
  สิริจนฺโท
  ทุมเสน
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  9
  009/2558
  พระมหา
  เล็ก
  กนฺตวีโร
  จมศรี
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  10
  010/2558
  พระราชธรรมวรมุนี
  ทองสุข
  เหลาทอง
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  11
  011/2558
  พระมหา
  สุธีรวรรษ
  ธีรนนฺโท
  ยินดี
  นักจัดการงานทั่วไป
  โรงเรียนพระพุทธศาสนา
  วันอาทิตย์
  12
  012/2558
  นางสาว
  ชวัลภัสส์
  ชมัยกรภัค
  นักจัดการงานทั่วไป
  โรงเรียนพระพุทธศาสนา
  วันอาทิตย์
  13
  013/2558
  นาย
  ถนอม
  คชแพทย์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันวิปัสสนาธุระ
  14
  014/2558
  นาย
  ปัญญาพงศ์
  ทรงรัฐ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  สถาบันวิปัสสนาธุระ
  15
  015/2558
  นางสาว
  วชิราภรณ์
  สีสวย
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  16
  016/2558
  นางสาว
  ราตรี
  รัตนโสภา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  17
  017/2558
  นางสาว
  วิภา
  สิงห์คำคา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  18
  018/2558
  นาย
  ขวัญตระกูล
  บุทธิจักร
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  19
  019/2558
  นางสาว
  วิชชุดา
  พรหมเสนา
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  20
  020/2558
  นาย
  เอกชัย
  บุญเพ็ชร
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  21
  021/2558
  นางสาว
  ฉัตรดาว
  แผลงศรี
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  22
  022/2558
  นางสาว
  ดวงฤดี
  ธนะสาร
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  23
  023/2558
  นาย
  ศักดิ์รพี
  พันพา
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  24
  024/2558
  นางสาว
  สุรีย์พร
  ม่วงพันธ์
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  25
  025/2558
  นางสาว
  รุ้งอำพร
  บุญรอดด้วง
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  26
  026/2558
  นาย
  สดใส
  เจือจันทร์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  27
  027/2558
  พระมหา
  ฤทธิไกร
  กนฺตวีโร
  ยอดแก้ว
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  28
  028/2558
  พระมหา
  พลกิตติ์
  ภูริปญฺโญ
  สุรชน
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  29
  029/2558
  พระ
  สุนทรกมล
  มณิโชโต
  แก้วมณี
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  30
  030/2558
  นางสาว
  อรเนตร
  บุนนาค
  นักจัดการงานทั่วไป
  ศูนย์อาเซียน
  31
  031/2558
  นาย
  ถนัด
  ไชยพันธ์
  นักประชาสัมพันธ์
  สำนักส่งเสริมฯ
  32
  032/2558
  นางสาว
  นฤมล
  เลี้ยงถนอม
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง
  33
  033/2558
  พระมหา
  สุพงษ์
  ปุญฺญวฑฺฒโน
  ทองรักษ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง
  34
  034/2558
  พระมหา
  บุญยง
  อภิชาโต
  เพียพยัคฆ์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนหอสมุดกลาง
  35
  035/2558
  พระ
  จวน
  สิริวฑฺฒโน
  ยากับ
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง
  36
  036/2558
  นาย
  พิชิต
  เชาว์ชาญ
  นักวิชาการศึกษา
  ส่วนประเมิณผลการศึกษา
  37
  037/2558
  พระปลัด
  ประดิสิษฐ์
  ฐิตาโถ
  ประคองสาย
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักทะเบียนและวัดผล
  38
  038/2558
  พระมหา
  บุญกอง
  คุณาธโร
  มาหา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักทะเบียนและวัดผล
  39
  039/2558
  พระมหา
  กฤษฎา
  กิตฺติโสภโณ
  แซ่หลี
  นักวิชาการศึกษา
  ส่วนทะเบียนนิสิค
  40
  040/2558
  นางสาว
  กัญญาภัค
  เจริญดี
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองนิติการ
  41
  041/2558
  นางสาว
  เรียม
  ถาวร
  นักวิชาการการเงินและบัญชี
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  42
  042/2558
  นาย
  พิทักษ์พงศ์
  จิตเย็น
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  43
  043/2558
  นาย
  สมพงศ์
  ไมตรีจิต
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  44
  044/2558
  นาย
  นเรศ
  ตรงต่อกิจ
  กองคลังและทรัพย์สิน
  45
  045/2558
  นาย
  ศิวกรณ์
  ด้วงสกุล
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  46
  046/2558
  นาย
  สุนี
  ถึงปัดชา
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  47
  047/2558
  นาย
  วีระศักดิ์
  จิตเย็น
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  48
  048/2558
  พระมหา
  ประยูร
  ธีรวโร
  ตระการ
  นักจัดการงานทั่วไป
  กลุ่มงานอาคารและสถานที่
  49
  049/2558
  นางสาว
  จิตตรา
  ราชเกตุ
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองกลาง
  50
  050/2558
  นางสาว
  สุกัญญา
  แจ้งนคร
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  คณะสังคมศาสตร์
  51
  051/2558
  พระมหา
  จ่ามยุ่น
  จิตฺตพุทฺโธ
  ลุงเฮือง
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะสังคมศาสตร์
  52
  052/2558
  นางสาว
  กรุณา
  เฑียรทอง
  บรรณารักษ์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  53
  053/2558
  นางสาว
  กนกพร
  เฑียรทอง
  บรรณารักษ์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  54
  054/2558
  นางสาว
  น้ำทิพย์
  พรพัฒนานิคม
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  55
  055/2558
  นาย
  เดชฤทธิ์
  โอฐสู
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  56
  056/2558
  นาย
  สมคิด
  เศษวงศ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  57
  057/2558
  นาย
  จันทร์ธรรม
  อินทรีเกิด
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  58
  058/2558
  พระ
  เสถียร
  สุทฺธิสทฺโธ
  เกรงขาม
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  59
  059/2558
  พระมหา
  ธนวุฒิ
  โชติธมฺโม
  อุปชัย
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  60
  060/2558
  นางสาว
  ศศิวรรณ
  กำลังสินเสริม
  อาจารย์
  คณะพุทธศาสตร์
  61
  061/2558
  ดร.
  นาย
  สฤษฎ์
  แพงทรัพย์
  อาจารย์
  คณะพุทธศาสตร์
  62
  062/2558
  นาย
  วิเชียร
  บัวสำลี
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  63
  063/2558
  นางสาว
  ปวีณา
  สิงห์คำคา
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  64
  064/2558
  นาย
  ไชยา
  เสนแสนยา
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  65
  065/2558
  พระมหา
  ไพศาล
  วิสาโล
  ดิษฐพันธ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  66
  066/2558
  นางสาว
  จันทร์ฉาย
  สีสมยา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักส่งเสริมฯ
  67
  067/2558
  นางสาว
  สุวรรณี
  จันนพคุณ
  นักประชาสัมพันธ์
  สำนักส่งเสริมฯ
  68
  068/2558
  นาย
  ประดิษฐ์
  กุลจรัสพิทยา
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สำนักส่งเสริมฯ
  69
  069/2558
  นาย
  อภิลักษณ์
  กาวินำ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สำนักส่งเสริมฯ
  70
  070/2558
  นาย
  ดอน
  สตาเจริญ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักส่งเสริมฯ
  71
  071/2558
  นาย
  วิชัย
  แสงสว่าง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักส่งเสริมฯ
  72
  072/2558
  พระ
  สัมฤทธิ์
  มหาวีโร
  มะพารัมย์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักส่งเสริมฯ
  73
  073/2558
  นาย
  ศราวุฒิ
  สิงห์เดช
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักส่งเสริมฯ
  74
  074/2558
  นางสาว
  พัชรวรรณ
  จันมะณีย์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักส่งเสริมฯ
  75
  075/2558
  นางสาว
  สุพัตรา
  ทองสุข
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  76
  076/2558
  นาย
  วิศรุต
  จิมานัง
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  77
  077/2558
  นาย
  เอกพล
  สร้อยจิตร
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  78
  078/2558
  นางสาว
  ชญานุช
  สามัญ
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง
  79
  079/2558
  นาย
  วินัย
  มีมาก
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะสังคมศาสตร์
  80
  080/2558
  นาง
  ลัดดาวัลย์
  น่วมบาง
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะสังคมศาสตร์
  81
  081/2558
  พระมหา
  นิรุต
  มนฺตภาณี
  ป้องสีดา
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  82
  082/2558
  นางสาว
  สุภาวดี
  นัยศิริ
  นักจัดการงานทั่วไป
  โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  83
  083/2558
  นาย
  ชัยรัตน์
  ใจดี
  อาจารย์
  โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  84
  084/2558
  นาย
  เจษฎา
  จุลพันธ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  85
  085/2558
  พระ
  สมุห์พิจิตร
  ธมฺมาจิตโต
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  86
  086/2558
  นาย
  กัมปนาท
  พิทักษ์พินิจฉันท์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันภาษา
  87
  087/2558
  นางสาว
  ทัดเพ็ญ
  อังกุราวิรุทธ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันภาษา
  88
  088/2558
  นาย
  ยศ
  พวงจันทร์
  พนักงานขับรถ
  ส่วนธรรมนิเทศ
  89
  089/2558
  นาย
  กิตติศักดิ์
  ทรัพย์มั่น
  นักการภารโรง
  ส่วนธรรมนิเทศ
  90
  090/2558
  นาย
  ประสิทธิ์
  อุดมศิลป์
  คนสวน
  ส่วนธรรมนิเทศ
  91
  091/2558
  นาย
  นุกูล
  ทำนุ
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนธรรมนิเทศ
  92
  092/2558
  นาย
  วิจารณ์
  จันทร์สันต์
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนทะเบียนนิสิค
  93
  093/2558
  นางสาว
  สินจัย
  บุญทศ
  นักวิชาการการเงินและบัญชี
  กองคลังและทรัพย์สิน
  94
  094/2558
  นางสาว
  จตุพร
  แน่นอุดร
  นักวิชาการการเงินและบัญชี
  กองคลังและทรัพย์สิน
  95
  095/2558
  นาย
  ภานะพล
  เพ็งน้ำคำ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  กองคลังและทรัพย์สิน
  96
  096/2558
  นางสาว
  ทิพย์สุดา
  แสงคำ
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันวิปัสสนาธุระ
  97
  097/2558
  นาย
  วรวุฒิ
  ศรีสลัด
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองสื่อสารองค์กร
  98
  098/2558
  นาย
  ชัยณรงค์
  ธรรมธีรภรณ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะสังคมศาสตร์
  99
  099/2558
  นางสาว
  อมลณัฐ
  ไฝเครือ
  นักวิจัย
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  100
  100/2558
  พระ
  อรุณ
  มหาสุเปโธ
  ชัยวงศ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนธรรมนิเทศ
  101
  101/2558
  พระ
  กุศลิน
  สุนฺทรสิริ
  ศรีสุนทร
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนธรรมนิเทศ
  102
  102/2558
  พระมหา
  วุฒิเมธส์
  วุฒิเมโธ
  วังคำ
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  103
  103/2558
  นางสาว
  สมศรี
  นพเทศน์
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  บัณฑิตวิทยาลัย
  104
  104/2558
  พระมหา
  ดวงเด่น
  ฐิตญาโณ
  ตุนิน
  อาจารย์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  105
  105/2558
  นาง
  ขันทอง
  วัฒนะประดิษฐ์
  อาจารย์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  106
  106/2558
  นางสาว
  นภัสสร
  กัลปนาท
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองสื่อสารองค์กร
  107
  107/2558
  พระครูปลัด
  จำนง
  กิตฺติสิสุทฺธิเมธี
  พื้นทอง
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  108
  108/2558
  นาย
  ชาติตะวัน
  จันคำวงศ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองกิจการนิสิต
  109
  109/2558
  นางสาว
  วรรณา
  นอกไธสง
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองกลาง
  110
  110/2558
  นางสาว
  จิราพร
  อรรถารส
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  คณะสังคมศาสตร์
  111
  111/2558
  นาย
  ธานินท์
  เมียส
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  112
  112/2558
  นางสาว
  วิไล
  สิงขรณ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันภาษา
  113
  113/2558
  นาย
  สุภัทรชัย
  สีสะใบ
  นักวิชาการศึกษา
  คณะสังคมศาสตร์
  114
  114/2558
  นางสาว
  ปาริชาติ
  อุดดี
  เจ้าหน้าที่การบัญชี
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  115
  115/2558
  นางสาว
  สุจิตร
  แสงวรรณธีระ
  นักวิจัย
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  116
  116/2558
  นาย
  ทัพพยศวิน
  ฐนปพัฒน์
  บรรณารักษ์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  117
  117/2558
  นาย
  วิษนุวัตร
  จักรแก้ว
  นักวิชาการศึกษา
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  118
  118/2558
  นาย
  สิทธิชัย
  อุ่นสวน
  นักวิชาการศึกษา
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  119
  119/2558
  นาย
  ศุภกริช
  เขื่อนเพชร
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  120
  120/2558
  นางสาว
  กิตติกา
  ดีคำ
  นักประชาสัมพันธ์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  121
  121/2558
  นางสาว
  จิรวรรณ
  ศรียงค์
  นักวิเทศน์สัมพันธ์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  122
  122/2558
  นาย
  ไชยวัฒน์
  สกุลแก้ว
  นักวิชาการศึกษา
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  123
  123/2558
  นาย
  จารุพงษ์สกุล
  จิณะโชติกุล
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  124
  124/2558
  นาง
  ขวัญดาว
  วิญญูชาคริต
  บรรณารักษ์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  125
  125/2558
  นาย
  ปรเมษฐ์
  กิจการ
  นักจัดการงานทั่วไป
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  126
  126/2558
  นางสาว
  อาภรณ์รัตน์
  เลิศไผ่รอด
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  127
  127/2558
  นาย
  อนันต์
  ลานเงิน
  นักจัดการงานทั่วไป
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  128
  128/2558
  นาย
  ชุติชัย
  แก้วตา
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  129
  129/2558
  นาย
  ธัชพล
  ยรรยง
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  130
  130/2558
  นางสาว
  ปิยะฉัตร
  ดีสีใส
  นักวิชาการพัสดุ
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  131
  131/2558
  นาย
  สถิระ
  ราชรินทร์
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  132
  132/2558
  นาย
  ชำนาญ
  เกิดช่อ
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  133
  133/2558
  พระ
  สมุห์อุทัย
  อุทยเมธี
  มะโนรัตน์
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  134
  134/2558
  นาย
  ถนัด
  สิงสาร
  นักการภารโรง
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  135
  135/2558
  นาย
  เอื้อ
  เจริญสุข
  นักการภารโรง
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  136
  136/2558
  นาง
  เยาวลักษณ์
  ตาคำ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  137
  137/2558
  พระมหา
  ศิริพงษ์
  ฐิตวิริโย
  หมุดคำ
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  138
  138/2558
  พระครูฉันทเจติยานุกิจ
  ทรงศักดิ์
  นุวรรณ์
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  139
  139/2558
  นาย
  ชัยอนันทร์
  นวลสุวรรณ์
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  140
  140/2558
  นาย
  สุริยา
  รักษาเมือง
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  141
  141/2558
  142
  142/2558
  นาย
  สมาน
  งามสนิท
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  143
  143/2558
  144
  144/2558
  นาย
  กรกต
  ชาบัณฑิต
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  145
  145/2558
  นาง
  วนิดา
  ยอดนพเก้า
  แม่บ้าน

  [:th]02สัญญาลูกจ้างชั่วคราว 58

  ลำดับ
  สัญญา
  ผู้รับจ้าง
  ส่วนงาน
  ตำแหน่งทาง
  วิชาการ
  คำนำหน้า
         ชื่อ
       ฉายา
     นามสกุล
  ตำแหน่ง
  สังกัด
  1
  001/2558
  ศ.ดร.
  บุญทัน
  ดอกไธสง
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  2
  002/2558
  ศ.ดร.
  จำนง
  อดิวัฒนสิทธิ์
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  3
  003/2558
  Mr.
  Dion
  Oliver Peoples
  อาจารย์
  สถาบันภาษา
  4
  004/2558
  พระมหา
  เอกชัย
  ฐิตปญฺโญ
  บรรณารักษ์
  โรงเรียนบาลี
  สาธิตศึกษา
  5
  005/2558
  จ.ส.อ.
  ภัทระ
  อินทร์รุ่ง
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  6
  006/2558
  นาย
  วิวรรธน์
  สายแสง
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  7
  007/2558
  พระครูธรรมธร
  บุญชู
  สิทฺธิปุญฺโญ
  เกิดชูชื่น
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  8
  008/2558
  พระมหา
  ศิริ
  สิริจนฺโท
  ทุมเสน
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  9
  009/2558
  พระมหา
  เล็ก
  กนฺตวีโร
  จมศรี
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  10
  010/2558
  พระราชธรรมวรมุนี
  ทองสุข
  เหลาทอง
  อาจารย์
  โรงเรียนบาลี
  เตรียมฯ
  11
  011/2558
  พระมหา
  สุธีรวรรษ
  ธีรนนฺโท
  ยินดี
  นักจัดการงานทั่วไป
  โรงเรียนพระพุทธศาสนา
  วันอาทิตย์
  12
  012/2558
  นางสาว
  ชวัลภัสส์
  ชมัยกรภัค
  นักจัดการงานทั่วไป
  โรงเรียนพระพุทธศาสนา
  วันอาทิตย์
  13
  013/2558
  นาย
  ถนอม
  คชแพทย์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันวิปัสสนาธุระ
  14
  014/2558
  นาย
  ปัญญาพงศ์
  ทรงรัฐ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  สถาบันวิปัสสนาธุระ
  15
  015/2558
  นางสาว
  วชิราภรณ์
  สีสวย
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  16
  016/2558
  นางสาว
  ราตรี
  รัตนโสภา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  17
  017/2558
  นางสาว
  วิภา
  สิงห์คำคา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  18
  018/2558
  นาย
  ขวัญตระกูล
  บุทธิจักร
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  19
  019/2558
  นางสาว
  วิชชุดา
  พรหมเสนา
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  20
  020/2558
  นาย
  เอกชัย
  บุญเพ็ชร
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  21
  021/2558
  นางสาว
  ฉัตรดาว
  แผลงศรี
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  22
  022/2558
  นางสาว
  ดวงฤดี
  ธนะสาร
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  23
  023/2558
  นาย
  ศักดิ์รพี
  พันพา
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  24
  024/2558
  นางสาว
  สุรีย์พร
  ม่วงพันธ์
  นักวิชาการบัญชีและการเงิน
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  25
  025/2558
  นางสาว
  รุ้งอำพร
  บุญรอดด้วง
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  26
  026/2558
  นาย
  สดใส
  เจือจันทร์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  27
  027/2558
  พระมหา
  ฤทธิไกร
  กนฺตวีโร
  ยอดแก้ว
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  28
  028/2558
  พระมหา
  พลกิตติ์
  ภูริปญฺโญ
  สุรชน
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  29
  029/2558
  พระ
  สุนทรกมล
  มณิโชโต
  แก้วมณี
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  30
  030/2558
  นางสาว
  อรเนตร
  บุนนาค
  นักจัดการงานทั่วไป
  ศูนย์อาเซียน
  31
  031/2558
  นาย
  ถนัด
  ไชยพันธ์
  นักประชาสัมพันธ์
  สำนักส่งเสริมฯ
  32
  032/2558
  นางสาว
  นฤมล
  เลี้ยงถนอม
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง
  33
  033/2558
  พระมหา
  สุพงษ์
  ปุญฺญวฑฺฒโน
  ทองรักษ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง
  34
  034/2558
  พระมหา
  บุญยง
  อภิชาโต
  เพียพยัคฆ์
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนหอสมุดกลาง
  35
  035/2558
  พระ
  จวน
  สิริวฑฺฒโน
  ยากับ
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง
  36
  036/2558
  นาย
  พิชิต
  เชาว์ชาญ
  นักวิชาการศึกษา
  ส่วนประเมิณผลการศึกษา
  37
  037/2558
  พระปลัด
  ประดิสิษฐ์
  ฐิตาโถ
  ประคองสาย
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักทะเบียนและวัดผล
  38
  038/2558
  พระมหา
  บุญกอง
  คุณาธโร
  มาหา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักทะเบียนและวัดผล
  39
  039/2558
  พระมหา
  กฤษฎา
  กิตฺติโสภโณ
  แซ่หลี
  นักวิชาการศึกษา
  ส่วนทะเบียนนิสิค
  40
  040/2558
  นางสาว
  กัญญาภัค
  เจริญดี
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองนิติการ
  41
  041/2558
  นางสาว
  เรียม
  ถาวร
  นักวิชาการการเงินและบัญชี
  สำนักงานตรวจสอบภายใน
  42
  042/2558
  นาย
  พิทักษ์พงศ์
  จิตเย็น
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  43
  043/2558
  นาย
  สมพงศ์
  ไมตรีจิต
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  44
  044/2558
  นาย
  นเรศ
  ตรงต่อกิจ
  กองคลังและทรัพย์สิน
  45
  045/2558
  นาย
  ศิวกรณ์
  ด้วงสกุล
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  46
  046/2558
  นาย
  สุนี
  ถึงปัดชา
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  47
  047/2558
  นาย
  วีระศักดิ์
  จิตเย็น
  นายช่างเทคนิค
  กองคลังและทรัพย์สิน
  48
  048/2558
  พระมหา
  ประยูร
  ธีรวโร
  ตระการ
  นักจัดการงานทั่วไป
  กลุ่มงานอาคารและสถานที่
  49
  049/2558
  นางสาว
  จิตตรา
  ราชเกตุ
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองกลาง
  50
  050/2558
  นางสาว
  สุกัญญา
  แจ้งนคร
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  คณะสังคมศาสตร์
  51
  051/2558
  พระมหา
  จ่ามยุ่น
  จิตฺตพุทฺโธ
  ลุงเฮือง
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะสังคมศาสตร์
  52
  052/2558
  นางสาว
  กรุณา
  เฑียรทอง
  บรรณารักษ์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  53
  053/2558
  นางสาว
  กนกพร
  เฑียรทอง
  บรรณารักษ์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  54
  054/2558
  นางสาว
  น้ำทิพย์
  พรพัฒนานิคม
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  55
  055/2558
  นาย
  เดชฤทธิ์
  โอฐสู
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  56
  056/2558
  นาย
  สมคิด
  เศษวงศ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  57
  057/2558
  นาย
  จันทร์ธรรม
  อินทรีเกิด
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  58
  058/2558
  พระ
  เสถียร
  สุทฺธิสทฺโธ
  เกรงขาม
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  59
  059/2558
  พระมหา
  ธนวุฒิ
  โชติธมฺโม
  อุปชัย
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  60
  060/2558
  นางสาว
  ศศิวรรณ
  กำลังสินเสริม
  อาจารย์
  คณะพุทธศาสตร์
  61
  061/2558
  ดร.
  นาย
  สฤษฎ์
  แพงทรัพย์
  อาจารย์
  คณะพุทธศาสตร์
  62
  062/2558
  นาย
  วิเชียร
  บัวสำลี
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  63
  063/2558
  นางสาว
  ปวีณา
  สิงห์คำคา
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  64
  064/2558
  นาย
  ไชยา
  เสนแสนยา
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  65
  065/2558
  พระมหา
  ไพศาล
  วิสาโล
  ดิษฐพันธ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  66
  066/2558
  นางสาว
  จันทร์ฉาย
  สีสมยา
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักส่งเสริมฯ
  67
  067/2558
  นางสาว
  สุวรรณี
  จันนพคุณ
  นักประชาสัมพันธ์
  สำนักส่งเสริมฯ
  68
  068/2558
  นาย
  ประดิษฐ์
  กุลจรัสพิทยา
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สำนักส่งเสริมฯ
  69
  069/2558
  นาย
  อภิลักษณ์
  กาวินำ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  สำนักส่งเสริมฯ
  70
  070/2558
  นาย
  ดอน
  สตาเจริญ
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักส่งเสริมฯ
  71
  071/2558
  นาย
  วิชัย
  แสงสว่าง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  สำนักส่งเสริมฯ
  72
  072/2558
  พระ
  สัมฤทธิ์
  มหาวีโร
  มะพารัมย์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักส่งเสริมฯ
  73
  073/2558
  นาย
  ศราวุฒิ
  สิงห์เดช
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักส่งเสริมฯ
  74
  074/2558
  นางสาว
  พัชรวรรณ
  จันมะณีย์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สำนักส่งเสริมฯ
  75
  075/2558
  นางสาว
  สุพัตรา
  ทองสุข
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  76
  076/2558
  นาย
  วิศรุต
  จิมานัง
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  77
  077/2558
  นาย
  เอกพล
  สร้อยจิตร
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  78
  078/2558
  นางสาว
  ชญานุช
  สามัญ
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนหอสมุดกลาง
  79
  079/2558
  นาย
  วินัย
  มีมาก
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะสังคมศาสตร์
  80
  080/2558
  นาง
  ลัดดาวัลย์
  น่วมบาง
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะสังคมศาสตร์
  81
  081/2558
  พระมหา
  นิรุต
  มนฺตภาณี
  ป้องสีดา
  นักวิชาการศึกษา
  สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  82
  082/2558
  นางสาว
  สุภาวดี
  นัยศิริ
  นักจัดการงานทั่วไป
  โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  83
  083/2558
  นาย
  ชัยรัตน์
  ใจดี
  อาจารย์
  โรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  84
  084/2558
  นาย
  เจษฎา
  จุลพันธ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  85
  085/2558
  พระ
  สมุห์พิจิตร
  ธมฺมาจิตโต
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  86
  086/2558
  นาย
  กัมปนาท
  พิทักษ์พินิจฉันท์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันภาษา
  87
  087/2558
  นางสาว
  ทัดเพ็ญ
  อังกุราวิรุทธ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันภาษา
  88
  088/2558
  นาย
  ยศ
  พวงจันทร์
  พนักงานขับรถ
  ส่วนธรรมนิเทศ
  89
  089/2558
  นาย
  กิตติศักดิ์
  ทรัพย์มั่น
  นักการภารโรง
  ส่วนธรรมนิเทศ
  90
  090/2558
  นาย
  ประสิทธิ์
  อุดมศิลป์
  คนสวน
  ส่วนธรรมนิเทศ
  91
  091/2558
  นาย
  นุกูล
  ทำนุ
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนธรรมนิเทศ
  92
  092/2558
  นาย
  วิจารณ์
  จันทร์สันต์
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนทะเบียนนิสิค
  93
  093/2558
  นางสาว
  สินจัย
  บุญทศ
  นักวิชาการการเงินและบัญชี
  กองคลังและทรัพย์สิน
  94
  094/2558
  นางสาว
  จตุพร
  แน่นอุดร
  นักวิชาการการเงินและบัญชี
  กองคลังและทรัพย์สิน
  95
  095/2558
  นาย
  ภานะพล
  เพ็งน้ำคำ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  กองคลังและทรัพย์สิน
  96
  096/2558
  นางสาว
  ทิพย์สุดา
  แสงคำ
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันวิปัสสนาธุระ
  97
  097/2558
  นาย
  วรวุฒิ
  ศรีสลัด
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองสื่อสารองค์กร
  98
  098/2558
  นาย
  ชัยณรงค์
  ธรรมธีรภรณ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะสังคมศาสตร์
  99
  099/2558
  นางสาว
  อมลณัฐ
  ไฝเครือ
  นักวิจัย
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  100
  100/2558
  พระ
  อรุณ
  มหาสุเปโธ
  ชัยวงศ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนธรรมนิเทศ
  101
  101/2558
  พระ
  กุศลิน
  สุนฺทรสิริ
  ศรีสุนทร
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนธรรมนิเทศ
  102
  102/2558
  พระมหา
  วุฒิเมธส์
  วุฒิเมโธ
  วังคำ
  นักจัดการงานทั่วไป
  บัณฑิตวิทยาลัย
  103
  103/2558
  นางสาว
  สมศรี
  นพเทศน์
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  บัณฑิตวิทยาลัย
  104
  104/2558
  พระมหา
  ดวงเด่น
  ฐิตญาโณ
  ตุนิน
  อาจารย์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  105
  105/2558
  นาง
  ขันทอง
  วัฒนะประดิษฐ์
  อาจารย์
  บัณฑิตวิทยาลัย
  106
  106/2558
  นางสาว
  นภัสสร
  กัลปนาท
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองสื่อสารองค์กร
  107
  107/2558
  พระครูปลัด
  จำนง
  กิตฺติสิสุทฺธิเมธี
  พื้นทอง
  นักจัดการงานทั่วไป
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  108
  108/2558
  นาย
  ชาติตะวัน
  จันคำวงศ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองกิจการนิสิต
  109
  109/2558
  นางสาว
  วรรณา
  นอกไธสง
  นักจัดการงานทั่วไป
  กองกลาง
  110
  110/2558
  นางสาว
  จิราพร
  อรรถารส
  เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  คณะสังคมศาสตร์
  111
  111/2558
  นาย
  ธานินท์
  เมียส
  นักจัดการงานทั่วไป
  คณะพุทธศาสตร์
  112
  112/2558
  นางสาว
  วิไล
  สิงขรณ์
  นักจัดการงานทั่วไป
  สถาบันภาษา
  113
  113/2558
  นาย
  สุภัทรชัย
  สีสะใบ
  นักวิชาการศึกษา
  คณะสังคมศาสตร์
  114
  114/2558
  นางสาว
  ปาริชาติ
  อุดดี
  เจ้าหน้าที่การบัญชี
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  115
  115/2558
  นางสาว
  สุจิตร
  แสงวรรณธีระ
  นักวิจัย
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  116
  116/2558
  นาย
  ทัพพยศวิน
  ฐนปพัฒน์
  บรรณารักษ์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  117
  117/2558
  นาย
  วิษนุวัตร
  จักรแก้ว
  นักวิชาการศึกษา
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  118
  118/2558
  นาย
  สิทธิชัย
  อุ่นสวน
  นักวิชาการศึกษา
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  119
  119/2558
  นาย
  ศุภกริช
  เขื่อนเพชร
  นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  120
  120/2558
  นางสาว
  กิตติกา
  ดีคำ
  นักประชาสัมพันธ์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  121
  121/2558
  นางสาว
  จิรวรรณ
  ศรียงค์
  นักวิเทศน์สัมพันธ์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  122
  122/2558
  นาย
  ไชยวัฒน์
  สกุลแก้ว
  นักวิชาการศึกษา
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  123
  123/2558
  นาย
  จารุพงษ์สกุล
  จิณะโชติกุล
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  124
  124/2558
  นาง
  ขวัญดาว
  วิญญูชาคริต
  บรรณารักษ์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  125
  125/2558
  นาย
  ปรเมษฐ์
  กิจการ
  นักจัดการงานทั่วไป
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  126
  126/2558
  นางสาว
  อาภรณ์รัตน์
  เลิศไผ่รอด
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  127
  127/2558
  นาย
  อนันต์
  ลานเงิน
  นักจัดการงานทั่วไป
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  128
  128/2558
  นาย
  ชุติชัย
  แก้วตา
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  129
  129/2558
  นาย
  ธัชพล
  ยรรยง
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  130
  130/2558
  นางสาว
  ปิยะฉัตร
  ดีสีใส
  นักวิชาการพัสดุ
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  131
  131/2558
  นาย
  สถิระ
  ราชรินทร์
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  132
  132/2558
  นาย
  ชำนาญ
  เกิดช่อ
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  133
  133/2558
  พระ
  สมุห์อุทัย
  อุทยเมธี
  มะโนรัตน์
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  134
  134/2558
  นาย
  ถนัด
  สิงสาร
  นักการภารโรง
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  135
  135/2558
  นาย
  เอื้อ
  เจริญสุข
  นักการภารโรง
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  136
  136/2558
  นาง
  เยาวลักษณ์
  ตาคำ
  เจ้าหน้าที่ธุรการ
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  137
  137/2558
  พระมหา
  ศิริพงษ์
  ฐิตวิริโย
  หมุดคำ
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  138
  138/2558
  พระครูฉันทเจติยานุกิจ
  ทรงศักดิ์
  นุวรรณ์
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  139
  139/2558
  นาย
  ชัยอนันทร์
  นวลสุวรรณ์
  อาจารย์
  วิทยาลัยสงฆ์ นครน่านฯ
  140
  140/2558
  นาย
  สุริยา
  รักษาเมือง
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  141
  141/2558
  142
  142/2558
  นาย
  สมาน
  งามสนิท
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  143
  143/2558
  144
  144/2558
  นาย
  กรกต
  ชาบัณฑิต
  อาจารย์
  คณะสังคมศาสตร์
  145
  145/2558
  นาง
  วนิดา
  ยอดนพเก้า
  แม่บ้าน
  คณะสังคมศาสตร์

  [:]