• องค์ความรู้ที่นำไปสู่ “การขับเคลื่อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม” โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

  ภายใต้ประเด็น “ขับเคลื่อนการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลสู่องค์กรคุณธรรม”

  ผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้กำหนดไว้  คือ

  ๑. เพื่อมอบแนวทางในการปฏิบัติงานด้านนิติการของส่วนงานภูมิภาค โดยมุ่งเน้นวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ อันจะก่อให้เกิดการวางแนวทางปฏิบัติที่เป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพ

  ๒. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้งานด้านนิติการให้กับส่วนงานภูมิภาค เป็นการจัดการองค์ความรู้ หรือ KM ร่วมกันระหว่างส่วนงาน

  ๓. เพื่อให้คำปรึกษา รับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไข ในการปฏิบัติงานด้านนิติการของส่วนงานภูมิภาคของวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นใหม่  และ

  ๔. เพื่อเสริมสร้างความสามารถด้านการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการ เปลี่ยนแปลง การตั้งเป้าหมายการบริหารองค์กร และวัฒนธรรมการทำงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตาม ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

  %e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e1%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e-5