• คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1104/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการสั่งการของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

    คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1104/2565

    เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการสั่งการของรองอธิการบดีที่ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

    คำสั่ง2