• คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1103/2565 เรื่อง มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิบดีสั่งการ กำกับดูแลและรับผิดชอบงานในฐานะผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

    คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ 1103/2565

    เรื่อง  มอบอำนาจและหน้าที่ให้รองอธิบดีสั่งการ กำกับดูแลและรับผิดชอบงานในฐานะผู้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี

    คำสั่งมหาวิทยาลัยคำสั่ง123