• เปิดรับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการเปิดรับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง วิชาการ

  เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ตำแหน่ง วิชาการ จำนวน ๘ ตำแหน่ง

  ประกาศรับสมัครสายวิชาการ_Page_1

  ประกาศรับสมัครสายวิชาการ_Page_2

  ประกาศรับสมัครสายวิชาการ_Page_3 ประกาศรับสมัครสายวิชาการ_Page_4 ประกาศรับสมัครสายวิชาการ_Page_5

  เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ตำแหน่ง วิชาการ จำนวน ๘ ตำแหน่ง

  ประกาศรับสมัครสายวิชาการ_Page_1

  ประกาศรับสมัครสายวิชาการ_Page_2

  ประกาศรับสมัครสายวิชาการ_Page_3ประกาศรับสมัครสายวิชาการ_Page_4ประกาศรับสมัครสายวิชาการ_Page_5