• [:TH]กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มีความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561[:]

  [:TH]ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงานส่วนงานสนับสนุน

  กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี มีความยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2561
  ———————–
  พระสุธีวีรบัณฑิต,ดร. (ประธานกรรมการ)
  พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต,ดร. (กรรมการ)
  พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวํโส (กรรมการและเลขานุการ)

  โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าว จะเข้าทำการตรวจประเมินในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมกองนิติการชั้น G อาคารสำนักงานอธิการบดี มจร.วังน้อย[:]