• เปิดรับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปเปิดรับสมัครบุคลากรมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป

  เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง

   ประกาศรับสมัครสายปฎิบัติการ_Page_1ประกาศรับสมัครสายปฎิบัติการ_Page_2ประกาศรับสมัครสายปฎิบัติการ_Page_3ประกาศรับสมัครสายปฎิบัติการ_Page_4ประกาศรับสมัครสายปฎิบัติการ_Page_5

  เปิดรับสมัครบุคลากร เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป จำนวน ๑๐ ตำแหน่ง

   ประกาศรับสมัครสายปฎิบัติการ_Page_1ประกาศรับสมัครสายปฎิบัติการ_Page_2ประกาศรับสมัครสายปฎิบัติการ_Page_3ประกาศรับสมัครสายปฎิบัติการ_Page_4ประกาศรับสมัครสายปฎิบัติการ_Page_5