• คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบอำนาจลงนามในสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย

    คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง มอบอำนาจลงนามในสัญญาทุนอุดหนุนการวิจัย

    %e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d

    >> DOWNLOAD <<