• ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

  [:TH]%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e

  เนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ได้กำหนดวันตรวจประเมิน และรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกองนิติการ สำนุกงานอธิการบดี ได้มีกำหนดวันตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

  ๑. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ตำแหน่ง ประธาน
  ๒. ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ตำแหน่ง กรรมการ
  ๓. พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวํโส กรรมการและเลขานุการ[:en]%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e

  เนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ได้กำหนดวันตรวจประเมิน และรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกองนิติการ สำนุกงานอธิการบดี ได้มีกำหนดวันตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้

  ๑. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ตำแหน่ง ประธาน
  ๒. ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ตำแหน่ง กรรมการ
  ๓. พระมหาสุรศักดิ์ ธีรวํโส กรรมการและเลขานุการ[:]