• สัญญารับทุนอุดหนุนทุนวิจัย ปี 2561

  [:TH]%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2561
  ลำดับที่ สัญญาเลขที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้รับทุน
  คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ส่วนงาน
  1 ว.001/2561 นาย นิกร พลเยี่ยม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  2 ว.002/2561 ดร. นาย วิรัตน์ ภูทองเงิน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  3 ว.003/2561 นาย สุทธิวิทย์ วิลัยริด วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  4 ว.004/2561 พระมหา อภิสิทธิ์ จอดนอก วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  5 ว.005/2561 ดร. นาย ทิพย์ ขวัญแก้ว วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  6 ว.006/2561 พระปลัด วีระชนม์ เขมวีโร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  7 ว.007/2561 ดร. นาย ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  8 ว.008/2561 พระ สุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม สอาดเอี่ยม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  9 ว.009/2561 นาย อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  10 ว.010/2561 นาย ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  11 ว.011/2561 ดร. พระครูศรีปัญญาวิกรม บุญเรือง เจนทร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  12 ว.012/2561 พระมหา สมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน สินนา วิทยาลัยสงฆ์เลย
  13 ว.013/2561 นาย พวงเพชร พลวิเศษ วิทยาลัยสงฆ์เลย
  14 ว.014/2561 ดร. นาย จิรกิตต์ภณ พิริยสุวัฒน์ วิทยาลัยสงฆ์เลย
  15 ว.015/2561 นาย ศตวรรษ สงกาผัน วิทยาลัยสงฆ์เลย
  16 ว.016/2561 ดร. นาย จำนง วงศ์คง วิทยาลัยสงฆ์เลย
  17 ว.017/2561 ดร. พล.ต. ณรณัฐ สวสดิ์รัตน์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  18 ว.018/2561 นาง ปรธภร ปุระกัน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  19 ว.019/2561 พระมหา แสงมะณี คชาธโร วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  20 ว.020/2561 พระมหา วิฑูรย์ สิทธฺธิเมธี วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  21 ว.021/2561 นางสาว กัณฑิลา น้อยเจริญ วิทยาเขตหนองคาย
  22 ว.022/2561 นาย สมเดช นามเกตุ วิทยาเขตหนองคาย
  23 ว.023/2561 ดร. นาย คิด วรุณดี วิทยาเขตหนองคาย
  24 ว.024/2561 นาย อภิวัฒชัย พุทธจร วิทยาเขตหนองคาย
  25 ว.025/2561 ผศ.ดร. นาย เจษฎา มูลยาพอ วิทยาเขตหนองคาย
  26 ว.026/2561 พระ ราเชินทร์ วิสารโท ไชยเจริญ วิทยาเขตหนองคาย
  27 ว.027/2561 นาย บุญส่ง สินธุ์นอก วิทยาเขตหนองคาย
  28 ว.028/2561 ดร. นางสาว สุกานดา จันทราวารีย์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  29 ว.029/2561 นาย สยามพร พันธไชย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  30 ว.030/2561 ดร. นาย สุทธิพันธ์ อรัญญวาส วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  31 ว.031/2561 นาย สนั่น ประเสริฐ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  32 ว.032/2561 พระ พลากร สุมฺงคโล อนุพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  33 ว.033/2561 นาง ไพวรรณ ปุริมาตร วิทยาเขตนครราชสีมา
  34 ว.034/2561 นาย เกรียงไกร พินยารัก วิทยาเขตนครราชสีมา
  35 ว.035/2561 ดร. นาย เสรี ศรีงาม วิทยาเขตนครราชสีมา
  36 ว.036/2561 พระมหา สุพร ปวงกลาง วิทยาเขตนครราชสีมา
  37 ว.037/2561 นาย ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ วิทยาเขตนครราชสีมา
  38 ว.038/2561 นาย ภูดิศ นอขุนทด วิทยาเขตนครราชสีมา
  39 ว.039/2561 พระครูสังวราภิรักษ์ อิ๊ต ลอยสายออ วิทยาเขตนครราชสีมา
  40 ว.040/2561 นาย ไพรัตน์ เอิบสำโรง วิทยาเขตนครราชสีมา
  41 ว.041/2561 ดร. พระ ยุทธนา อธิจิตฺโต พูลเพิ่ม วิทยาเขตนครราชสีมา
  42 ว.042/2561 นาย กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี วิทยาเขตนครราชสีมา
  43 ว.043/2561 พระ แพนษณุ อนุตฺตโร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  44 ว.044/2561 พระครูโกศลศาสนาวงศ์ เสือน มนตรีวงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  45 ว.045/2561 ดร. พระราชธรรมสารสุธี ธีรังกูล มูลพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  46 ว.046/2561 พระครูปริยัติคณานุรักษ์ พงษ์สันติ์ สุวิชาโน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  47 ว.047/2561 พระอุดมปัญญาภรณ์ สัณหวัตร สณฺหวฑฺฒโน จันเหลือง วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  48 ว.048/2561 นาย สราวุฒิ งาหอม วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  49 ว.049/2561 นาย บุญยืน งามเปรี่ยม วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  50 ว.050/2561 ดร. นาย สุทัศน์ ประทุมแก้ว วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  51 ว.051/2561 นาง อร่ามจิต ชิณช่าง วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  52 ว.052/2561 ผศ.ดร. นาย บุรินทร์ ภู่สกุล วิทยาเขตขอนแก่น
  53 ว.053/2561 ผศ.ดร. นาย ประกอบ มีโคตรกอง วิทยาเขตขอนแก่น
  54 ว.054/2561 ผศ.ดร. นาย ชาญชัย ฮวดศรี วิทยาเขตขอนแก่น
  55 ว.055/2561 รศ.ดร. พระโสภณพัฒนบัณฑิต สุกันยา ฮาดภักดี วิทยาเขตขอนแก่น
  56 ว.056/2561 นาย สิทธิพล เวียงธรรม วิทยาเขตขอนแก่น
  57 ว.057/2561 ผศ.ดร. นาย ปัญญา คล้ายเดช วิทยาเขตขอนแก่น
  58 ว.058/2561 พระมหา นิพนธ์ มหาธมฺมรกิขิโต แสงแก้ว วิทยาเขตขอนแก่น
  59 ว.059/2561 นาย อดุลย์ หลานวงค์ วิทยาเขตขอนแก่น
  60 ว.060/2561 พระมหา พิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ สืบนิสัย วิทยาเขตขอนแก่น
  61 ว.061/2561 ดร. นาง เรียงดาว ทวะชาลี วิทยาเขตขอนแก่น
  62 ว.062/2561 ผศ.ดร. นาย จรัส ลีกา วิทยาเขตขอนแก่น
  63 ว.063/2561 ผศ.ดร. พระมหา สำราญ กมฺมสุทฺโธ วิทยาเขตขอนแก่น
  64 ว.064/2561 ผศ.ดร. พระครูภาวนาโพธิคุณ สมชาย พังหมื่นไว วิทยาเขตขอนแก่น
  65 ว.065/2561 ผศ.ดร. พระครูสุธีคัมภีรญาณ ประมวล บุลาลม วิทยาเขตขอนแก่น
  66 ว.066/2561 นาย ชยันต์ บุญพิโย วิทยาเขตขอนแก่น
  67 ว.067/2561 ดร. นาง ทักษิณาร์ ไกรราช วิทยาเขตขอนแก่น
  68 ว.068/2561 ผศ.ดร. นาย วิทยา ทองดี วิทยาเขตขอนแก่น
  69 ว.069/2561 ผศ.ดร. นาย สุวิน ทองปั้น วิทยาเขตขอนแก่น
  70 ว.070/2561 พระมหา มิตร ฐิตปญฺโญ วันยาว วิทยาเขตขอนแก่น
  71 ว.071/2561 พระมหา ประทีป สญญโม พรมสิทธิ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  72 ว.072/2561 พระ รชต กตปุญฺโญ มาตรสอน วิทยาเขตขอนแก่น
  73 ว.073/2561 ผศ.ดร. นาย จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ วิทยาเขตขอนแก่น
  74 ว.074/2561 ดร. นาย นิเทศ สนั่นนารี วิทยาเขตขอนแก่น
  75 ว.075/2561 ผศ.ดร. พระมหา โยธิน โยธิโก ปัดชาสี วิทยาเขตขอนแก่น
  76 ว.076/2561 พระครูวรกิจสุนทร สุบิน ศรีบุญเรือง วิทยาเขตขอนแก่น
  77 ว.077/2561 นาย สุรพล พรมกุล วิทยาเขตขอนแก่น
  78 ว.078/2561 นาย ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  79 ว.079/2561 ผศ.ดร. นาย ดิเรก นุ่นกล่ำ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  80 ว.080/2561 พระครูจิตสุนทร พิชิต ชูเกลี้ยง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  81 ว.081/2561 ดร. นาย สิทธิโชค ปาณะศรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  82 ว.082/2561 ดร. นาง มะลิวัลย์ โยธารักษ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  83 ว.083/2561 ดร. นาย พีระศิลป์ บุญทอง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  84 ว.084/2561 นาย พีระพล สงสาป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  85 ว.085/2561 พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล อนุกูล ปานประดิษฐ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  86 ว.086/2561 ดร. พระครูโสภณรัตนบัณฑิต เทพรัตน์ เรืองศรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  87 ว.087/2561 ดร. พระใบฎีกา สุพจน์ ตปสีโล เกษนคร วิทยาเขตอุบลราชธานี
  88 ว.088/2561 ผศ.ดร. นาย บรรยวัสถ์ ฝางคำ วิทยาเขตอุบลราชธานี
  89 ว.089/2561 นาย พูลศักดิ์ หอมสมบัติ วิทยาเขตอุบลราชธานี
  90 ว.090/2561 ดร. พระใบฎีกา สุพจน์ ตปสีโล เกษนคร วิทยาเขตอุบลราชธานี
  91 ว.091/2561 นาย สี สร้อยสน วิทยาเขตอุบลราชธานี
  92 ว.092/2561 ว่าที่ ร.ต. ส่งศักดิ์ บุญจำรูญ วิทยาเขตอุบลราชธานี
  93 ว.093/2561 นาย ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน วิทยาเขตอุบลราชธานี
  94 ว.094/2561 นาย กวีพล ศรีหะมงคล วิทยาเขตอุบลราชธานี
  95 ว.095/2561 พระครูกิตติคุโณภาส จินดา อุดมพันธ์ วิทยาเขตอุบลราชธานี
  96 ว.096/2561 พระมหา ไสว เถาว์ยา วิทยาเขตอุบลราชธานี
  97 ว.097/2561 นาย นคร จันทราช วิทยาเขตอุบลราชธานี
  98 ว.098/2561 พระมหา สุริยัน อุตตโร บึงทะเล วิทยาเขตอุบลราชธานี
  99 ว.099/2561 ผศ.ดร. พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต จิตนเรศ วุฑฒิธมฺโม ศรีปะโค วิทยาเขตอุบลราชธานี
  100 ว.100/2561 พระ สังวาน เขมปญฺโญ สายเนตร วิทยาเขตอุบลราชธานี
  101 ว.101/2561 ผศ.ดร. นาย บุญเลิศ ราโชติ วิทยาเขตอุบลราชธานี
  102 ว.102/2561 นาย ไชยรัตน์ ปัญญาเอก วิทยาเขตสุรินทร์
  103 ว.103/2561 พระมหา ธนรัฐ รฏฺฐเมโธ สะอาดเอี่ยม วิทยาเขตสุรินทร์
  104 ว.104/2561 นาย กิตติคุณ ด้วงสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์
  105 ว.105/2561 พระปลัด สุระ ญาณธโร จันทึก วิทยาเขตสุรินทร์
  106 ว.106/2561 ผศ.ดร. นาย ธนู ศรีทอง วิทยาเขตสุรินทร์
  107 ว.107/2561 ผศ.ดร. นาย ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ วิทยาเขตสุรินทร์
  108 ว.108/2561 พระมหา โชตินิพนธ์ ผลเจริญ วิทยาเขตสุรินทร์
  109 ว.109/2561 นาย เศรษฐพร หนุนชู วิทยาเขตสุรินทร์
  110 ว.110/2561 ผศ.ดร. นาย กฤษนันท์ แสงมาศ วิทยาเขตสุรินทร์
  111 ว.111/2561 ผศ.ดร. พระมหา วิศิต ธีรวํโส กลีบม่วง วิทยาเขตสุรินทร์
  112 ว.112/2561 นางสาว ณัชปภา โพธิ์พุ่ม วิทยาเขตสุรินทร์
  113 ว.113/2561 ดร. พระครูพิจิตรศุภการ กิติศักดิ์ มีสุ หน่วยฯ จังหวัดสงขลา
  114 ว.114/2561 รศ.ดร. นาย จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
  115 ว.115/2561 นาย ญาณพนธ์ ตรัยพรวรยุกต์ ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
  116 ว.116/2561 นาย สุขอุษา นุ่นทอง ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
  117 ว.117/2561 นาย ประสิทธิ์ พันธวงษ์ ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
  118 ว.118/2561 นาง ภัชลดา สุวรรณนวล ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
  119 ว.119/2561 พระมหา สมคิด อินทร์แก้ว วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  120 ว.120/2561 นางสาว ปานวลัย ศรีราม วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  121 ว.121/2561 ดร. นาย จิตต์ นิลวิเชียร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  122 ว.122/2561 นาย รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  123 ว.123/2561 พระครูสุตกิจสโทสร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  124 ว.124/2561 นาย วีระศักดิ์ บุญญดิษฐ์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  125 ว.125/2561 นางสาว ภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  126 ว.126/2561 นาย ธัชพล ยรรยง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  127 ว.127/2561 พระมหา กิตติ สอนเสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  128 ว.128/2561 นาย ประทีป ยศนรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  129 ว.129/2561 ผศ.ดร. พระชยานันทมุนี ธนนมวัตร ณ น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  130 ว.130/2561 ดร. นาย ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  131 ว.131/2561 นาย ธนวัฒน์ ศรีลา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  132 ว.132/2561 นางสาว บัณฑิกา จารุมา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  133 ว.133/2561 นาย สิทธิชัย อุ่นสวน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  134 ว.134/2561 นาย สมพงษ์ แซ่ท้อ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  135 ว.135/2561 พระมหา ผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ สันยศติทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  136 ว.136/2561 พระครูวิมลศิลปกิจ เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  137 ว.137/2561 นาย ดำเนิน ปัญญาผ่องใส วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  138 ว.138/2561 พระครูสุธีสุตสุนทร สมพงษ์ พอกพูน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  139 ว.139/2561 นาย เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  140 ว.140/2561 นาย นเรศร์ บุญเลิศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  141 ว.141/2561 นาย ฤทธิชัย แกมนาค วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  142 ว.142/2561 นาย กำพล สุกันโท วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  143 ว.143/2561 พระรัตนมุนี ปุณณมี ราชดี วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  144 ว.144/2561 ดร. นางสาว สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี หน่วยฯ จังหวัดพิจิตร
  145 ว.145/2561 พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ นพณัฐ คล้ายผึ้ง หน่วยฯ จังหวัดพิจิตร
  146 ว.146/2561 นาย ปริญญา นิกรกุล หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี
  147 ว.147/2561 นาย ประคอง มาโต หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี
  148 ว.148/2561 ดร. พระราชอุทัยโสภณ มนัส สะอาด หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี
  149 ว.149/2561 รศ.ดร. นาย พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  150 ว.150/2561 ผศ.ดร. นาย รวีโรจน์ ศรีคำภา วิทยาเขตแพร่
  151 ว.151/2561 ผศ.ดร. นาย สมจิต ขอนวงศ์ วิทยาเขตแพร่
  152 ว.152/2561 ผศ.ดร. นาง ฉวีวรรณ สุวรรณาภา วิทยาเขตแพร่
  153 ว.153/2561 ผศ.ดร. นาง ชลธิชา จิรภัคพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  154 ว.154/2561 พระครูสังฆรักษ์ บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ ศรีทา วิทยาเขตแพร่
  155 ว.155/2561 ดร. นางสาว ธาดา เจริญกุศล วิทยาเขตแพร่
  156 ว.156/2561 นาย อภิชา สุขจีน วิทยาเขตแพร่
  157 ว.157/2561 ดร. พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุรางค์ จันทร์งาม หน่วยฯ จังหวัดพิจิตร
  158 ว.158/2561 พระอุดมปิฎก วิจารณ์ ทองมา หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
  159 ว.159/2561 พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์ สมบัติ กุศลรัตน์ หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
  160 ว.160/2561 พระครูสุจิตพัฒนพิธาน สมพงษ์ ชูเชื้อ หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
  161 ว.161/2561 เจ้าอธิการ รุ่งโรจน์ อธิปญฺโญ ปัญญางาม หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
  162 ว.162/2561 พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์ ศรีรอด นันตะวงษ์ หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
  163 ว.163/2561 ดร. พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา สายัน บวบขม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  164 ว.164/2561 พระครูพิพิธจารุธรรม ชุมพร กวางทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  165 ว.165/2561 นาง สริญญา มารศรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  166 ว.166/2561 รศ.ดร. พระครูสิริรัตนานุวัตร ทวีศักดิ์ อ่อนปัสสา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  167 ว.167/2561 พระ ศรีสวรรค์ อมรธมฺโม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  168 ว.168/2561 นาย สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  169 ว.169/2561
  170 ว.170/2561 นาย ภูวเดช สินทับศาล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  171 ว.171/2561 นาย อภิพัธน์ วิษิษฏ์ใจงาม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  172 ว.172/2561 พระ สันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  173 ว.173/2561 ดร. พระครูพิศาลสรกิจ สุทิน สิทธิกุลเมฆ วิทยาเขตพะเยา
  174 ว.174/2561 ผศ.ดร. นาย มงคลกิตต์ โวหารเสาวภาคย์ วิทยาเขตพะเยา
  175 ว.175/2561 นางสาว เสาวนีย์ ไชยกุล วิทยาเขตพะเยา
  176 ว.176/2561 ว่าที่ ร.ท. นิกรณ์ โปธาฤทธิ์ วิทยาเขตพะเยา
  177 ว.177/2561 รศ.ดร. นาย วันชัย พลเมืองดี วิทยาเขตพะเยา
  178 ว.178/2561 ผศ.ดร. นาย สุเทพ สารบรรณ วิทยาเขตพะเยา
  179 ว.179/2561 นาง พิสมัย วงค์จำปา วิทยาเขตพะเยา
  180 ว.180/2561 ดร. นางสาว สหัทยา วิเศษ วิทยาเขตพะเยา
  181 ว.181/2561 ดร. นาย ชูชาติ สุทธะ วิทยาเขตพะเยา
  182 ว.182/2561 ผศ.ดร. นาย จักรแก้ว นามเมือง วิทยาเขตพะเยา
  183 ว.183/2561 รศ.ดร. พระครูโสภณปริยัติสุธี ศรีบรรดร ไชยะวุฆฒิกุล วิทยาเขตพะเยา
  184 ว.184/2561 ดร. พระราชปริยัติ ณษิกรณ์ ปินะดวง วิทยาเขตพะเยา
  185 ว.185/2561 ดร. พระปลัด กันทวี ฐานตตโร แก้วแปง วิทยาเขตพะเยา
  186 ว.186/2561 ดร. พระ พีรพงศ์ ฐิตธมฺโม โชตินอก วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  187 ว.187/2561 พระครูประโชติพัชรพงศ์ ณัฐพงษ์ ผุยเหง้า วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  188 ว.188/2561 นาย นรุณ กุลผาย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  189 ว.189/2561 พระมหา ธนกร กิตฺติปญฺโญ สร้อยศรี วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  190 ว.190/2561 นาย ปิยวัช ละคร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  191 ว.191/2561 พระครูปริยัติพัชรธรรม ชัยฤทธิ์ ทองสี วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  192 ว.192/2561 พระครูสิริพัชรากร พงศกร ลาคำ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  193 ว.193/2561 ดร. นาย สราวุฒย์ วิจิตรปัญญา วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  194 ว.194/2561 ดร. พระปลัด วุฒิพงษ์ กิตฺติวณฺโณ ผลไม้ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  195 ว.195/2561 พระครูนิวิฐศีลขันธ์ ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน เชื้อศรี วิทยาเขตนครสวรรค์
  196 ว.196/2561 นางสาว อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  197 ว.197/2561 นางสาว อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  198 ว.198/2561 นาย อัครเดช พรหมกัลป์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  199 ว.199/2561 นาย สมบัติ นวลระออง วิทยาเขตนครสวรรค์
  200 ว.200/2561 รศ.ดร. พระเทพปริยัติเมธี ฐิตพัฒน์ ญาณสิทธิพัฒน์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  201 ว.201/2561 พระมหา อุดร อุตฺตโร มากดี วิทยาเขตนครสวรรค์
  202 ว.202/2561 นาย วรกฤต เถื่อนช้าง วิทยาเขตนครสวรรค์
  203 ว.203/2561 นางสาว อภิชญาณัฐโศภา อบสิน วิทยาเขตนครสวรรค์
  204 ว.204/2561 นาย จรรยา ลินลา วิทยาเขตนครสวรรค์
  205 ว.205/2561 พระครูสิริคีรีรักษ์ สมคิด พุ่มทุเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์
  206 ว.206/2561 ดร. พระครูอรรถธรรมภาณี นพปฎล พรหมชัย วิทยาเขตนครสวรรค์
  207 ว.207/2561 นาย อัครเดช พรหมกัลป์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  208 ว.208/2561 พระครูปลัด ณัฐพล จนฺทิโก ประชุณหะ วิทยาเขตเชียงใหม่
  209 ว.209/2561 ดร. นาย เดชา ตาละนึก วิทยาเขตเชียงใหม่
  210 ว.210/2561 พระมหา อัมพร พีนธ์กา วิทยาเขตเชียงใหม่
  211 ว.211/2561 นาย บุญทรง หมีดำ วิทยาเขตเชียงใหม่
  212 ว.212/2561 พระ ปริญญา ฐิตธมฺโม วิทยาเขตเชียงใหม่
  213 ว.213/2561 ดร. พระครูสมุห์ วัลลภ ฐิตสํวโร ทาอินทร์ วิทยาเขตเชียงใหม่
  214 ว.214/2561 นางสาว สกุณา คงจันทร์ วิทยาเขตเชียงใหม่
  215 ว.215/2561 นาย สังวร สมบัติใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่
  216 ว.216/2561 ผศ.ดร. นาย ประเสิรฐ ปอนถิ่น วิทยาเขตเชียงใหม่
  217 ว.217/2561 ดร. พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ อาทิตย์ รสหวาน วิทยาเขตเชียงใหม่
  218 ว.218/2561. ดร. นาย สุนทรีย์ สุริยะรังษี วิทยาเขตเชียงใหม่
  219 ว.219/2561 นาย ส่งเสริม แสงทอง วิทยาเขตเชียงใหม่
  220 ว.220/2561 ผศ.ดร. นาย อภิรมย์ สีดาคำ วิทยาเขตเชียงใหม่
  221 ว.221/2561 ดร. นาย วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ วิทยาเขตเชียงใหม่
  222 ว.222/2561 ดร. พระครูสุนทรสังฆพินิต เสน่ห์ ปาเมืองมูล วิทยาเขตเชียงใหม่
  223 ว.223/2561 ดร. พระครู สิริสุตานุยุต ตาติญญา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  224 ว.224/2561 ดร. พระครูโกวิทอรรถวาที อุดร แสงแก้ว วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  225 ว.225/2561 นาย บุญเพลิน ยาวิชัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  226 ว.226/2561 นาย ประเด่น แบนปิง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  227 ว.227/2560 ดร. นาย สามารถ บุญรัตน์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  228 ว.228/2561 นาย จันทรัสม์ ตาปูลิง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  229 ว.229/2560 ดร. นาย นิกร ยาอินตา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  230 ว.230/2561 นางสาว วิภาพร สุรินทร์ธรรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  231 ว.231/2561 ผศ.ดร. นาย เสน่ห์ ใจสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  232 ว.232/2561 นาย วษิฐ์พล กูลพรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  233 ว.233/2561 นาย ณรงค์ ปัดแก้ว วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  234 ว.234/2561 ดร. นาย สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  235 ว.235/2561 นางสาว ชลิดา แย้มศรีสุข วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  236 ว.236/2561 นางสาว ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  237 ว.237/2561 นาง เกศรา สว่างวงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  238 ว.238/2561 พระครูสังฆรักษ์ ศุภชัย คำชุม วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  239 ว.239/2561 นางสาว อณิษฐา หาญภักดีนิยม วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  240 ว.240/2561 ผศ.ดร. นาย อนันต์ อุปสอด วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  241 ว.241/2561 พระ พิษณุพล รูปทอง วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  242 ว.242/2561 นาย นภดล อินทรเสนา วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  243 ว.243/2561 นางสาว มณทิรา สะแกทอง วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  244 ว.244/2561 ดร. นางสาว กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
  245 ว.245/2561 ดร. นาง วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา คณะมนุษยศาสตร์
  246 ว.246/2561 พระ ฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร ลาเสน คณะมนุษยศาสตร์
  247 ว.247/2561 ดร. นางสาว นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร คณะมนุษยศาสตร์
  248 ว.248/2561 ผศ.ดร. นาย สมโภช ซรีวิจิตรวรกุล คณะมนุษยศาสตร์
  249 ว.249/2561 ผศ.ดร. นาย ธีรภัค ไชยชนะ คณะมนุษยศาสตร์
  250 ว.250/2561 ดร. นาย พุทธชาด แผนสมบุญ คณะมนุษยศาสตร์
  251 ว.251/2561 พระ เจริญ วฑฺฒโน มันจะนา คณะพุทธศาสตร์
  252 ว.252/2561 ดร. พระมหา สุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน แก้วมณี คณะพุทธศาสตร์
  253 ว.253/2561 ดร. พระมหา จรูญ กิตฺติปญฺโญ คณะพุทธศาสตร์
  254 ว.254/2561 ดร. พระมหา จีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ คณะพุทธศาสตร์
  255 ว.255/2561 ดร. พระมหา นภดล ปุญญสุวฑฺฒโก คณะพุทธศาสตร์
  256 ว.256/2561 ผศ.ดร. นาย ธัชชนันท์ อิศรเดช คณะสังคมศาสตร์
  257 ว.257/2561 ดร. นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ คณะสังคมศาสตร์
  258 ว.258/2561 พระมหา กฤษฎา แซ่หลี คณะสังคมศาสตร์
  259 ว.259/2561 พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ สุขเหลือง คณะสังคมศาสตร์
  260 ว.260/2561 ผศ.ดร. นาง บุษกร วัฒนบุตร คณะสังคมศาสตร์
  261 ว.261/2561 พระมหา ทวี ละลง บัณฑิตวิทยาลัย
  262 ว.262/2561 ดร. พระมหา อดิเดช สติวโร สุขวัฒนวดี บัณฑิตวิทยาลัย
  263 ว.263/2561 ผศ.ดร. แม่ชี กฤษณา รักษาโฉม บัณฑิตวิทยาลัย
  264 ว.264/2561 ดร. นาง ตวงเพชร สมศรี บัณฑิตวิทยาลัย
  265 ว.265/2561 ดร. นาง จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  266 ว.266/2561 ผศ.ดร. นาย ประพันธ์ ศุภษร บัณฑิตวิทยาลัย
  267 ว.267/2561 พระครูปลัดเถรานุวัตร สุเทพ ดีเยี่ยม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  268 ว.268/2561 ดร. นาย อุบล วุฒิพรโสภณ วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี
  269 ว.269/2561 ผศ.ดร. นาย ประสิทธิ์ ทองอุ่น วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี
  270 ว.270/2561 ดร. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี
  271 ว.271/2561 ดร. พระครูใบฎีกา อภิชาต ธมฺมสุทฺโธ วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี
  272 ว.272/2561 พระปลลัด สมชาย ปโยโค วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี
  273 ว.273/2561 พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ ศุภชัย เหมือนอิน ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
  274 ว.274/2561 พระครูกิตติชัยกาญจน์ จรัล คงคาอยู่ ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
  275 ว.275/2561 พระมหา สุชาติ ธมฺมกาโม ปิติ หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี
  276 ว.276/2561 นาย สุขสรร ทองที หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี
  277 ว.277/2561 ดร. นาย วรพจน์ ก้องเสนาะ หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี
  278 ว.278/2561 นาย ณรงค์ เชื้อบัวเย็น หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี
  279 ว.279/2561 พระปลัด มนู ฐานจาโร ช่วยคิด หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี
  280 ว.280/2561 นางสาว ศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  281 ว.281/2561 นาย ศิลปะ หินไชยศรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  282 ว.282/2561 ดร. พระครูภาวนาวิริยานุโยค บุญยงค์ กลับประสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  283 ว.283/2561 นาย วุฒิชัย อ่ำบำรุง วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  284 ว.284/2561 พระมหา สหาย กนฺตธมฺโม จำปากแก้ว วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  285 ว.285/2561 นาย เจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  286 ว.286/2561 นางสาว ณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย กองกลาง
  287 ว.287/2561 นาย อรรถพล อิ่มวิไลวรรณ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  288 ว.288/2561 พระมหา เสรีชน นริสฺสโร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  289 ว.289/2561 ศ.ดร. นาย จำนง อดิวัฒนสิทธิ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  290 ว.290/2561 ดร. พระสุธีรัตนบัณฑิต สุทิตย์ อบอุ่น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  291 ว.291/2561 ผศ.ดร. พระราชปริยัติมุนี เทียบ มาลัย คณะพุทธศาสตร์
  292 ว.292/2561 พระมหา โกมล กมโล แก้วดึง วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  293 ว.293/2561 พระเทพสุวรรณเมธี สุชาติ หวลจิตต์ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  294 ว.294/2561 พระเทพสุวรรณเมธี สุชาติ หวลจิตต์ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  295 ว.295/2561 พระศรีสุทธิเวที ขวัญ แดงหน่าย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  296 ว.296/2561 ดร. นาง สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  297 ว.297/2561 นาย สมชาย ชูเมือง วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  298 ว.298/2561 ดร. พระครูสังฆรักษ์ ทรงพรรณ ชยทตฺโต ภิรมย์พร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  299 ว.299/2561 พระมหา ชินภัทร ฉันฺนาลโย อึ่งปา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  300 ว.300/2561 นางสาว ภัคสิริ แอนิหน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  301 ว.301/2561 ดร. พระครูสังฆรักษ์ ทรงพรรณ ชยทตฺโต ภิรมย์พร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  302 ว.302/2561 ดร. พระครูสมุห์ วรวิทย์ ผาสุโก ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  303 ว.303/2561 ดร. นาย มนตรี วรภัทรทรัพย์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  304 ว.304/2561 นาย เสริมศักดิ์ สุขสุชะโน หน่วยฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
  305 ว.305/2561 นาย ปัณณวิชญ์ แสงหล้า หน่วยฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
  306 ว.306/2561 นาย เอกมงคล เพ็ชรวงษ์ หน่วยฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
  307 ว.307/2561 พระครูอุดมเจติยารักษ์ ดนัย สำแดงเดช หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  308 ว.308/2561 นาย นพ เฟื่องฟู หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  309 ว.309/2561 พระครูวัชรสุวรรณาทร ลูกชุบ เกตุเขียว หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  310 ว.310/2561 ดร. พระมหา นพรักษ์ ขนฺติโสสภโณ นาเมือง หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  311 ว.311/2561 ดร. พระครูสุนทรเขมาภินันท์ รัตนรัตน์ เจริญวงศ์ หน่วยฯ จังหวัดจันทบุรี
  312 ว.312/2561 พระใบฎีกา ทวี อาจิณฺโร หน่วยฯ จังหวัดจันทบุรี
  313 ว.313/2561 พระครูปลัด มารุต วรมงฺคโล คณะครุศาสตร์
  314 ว.314/2561 นาย บุญมี พรรษา คณะครุศาสตร์
  315 ว.315/2561 ดร. นาย สิน งามประโคน คณะครุศาสตร์
  316 ว.316/2561 ดร. นางสาว ชนันภรณ์ อารีกุล คณะครุศาสตร์
  317 ว.317/2561 ดร. นาย สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์
  318 ว.318/2561 ดร. นาย สุเทพ เชื้อสุมทร หน่วยฯ จังหวัดระยอง
  319 ว.319/2561 ดร. นาย ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  320 ว.320/2561 พระเทพปริยัติมุนี มีชัย ตุวันโน วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  321 ว.321/2561 ผศ.ดร. นาย พลวัฒน์ ชุมสุข คณะสังคมศาสตร์
  322 ว.322/2561 พระมหา สมชาย อติสฺสเทโว อินต๊ะ คณะครุศาสตร์
  323 ว.323/2561 พระมหา ยุทธนา นรเชฏโฐ ศิริวรรณ คณธพุทธศาสตร์
  324 ว.324/2561 ผศ.ดร. นาย สิริวัฒน์ ศรีเครือดง คณะมนุษยศาสตร์
  325 ว.325/2561 พระใบฎีกา พงษ์ศักดิ์ ขนฺติพโล รอดทะยอย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  326 ว.326/2561 พระคร๔รัตนากรวิสุทธิ์ สมหมาย สนิทวาจา หน่วยฯ จังหวัดระยอง
  327 ว.327/2561 พระมหา วัฒน์พร อภิวฑฺฒโน บุญมาก กองวิชาการ
  328 ว.328/2561 นาย จักรพงศ์ เพ็ญเวียง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  329 ว.329/2561 นาย พิษณุ ชูชื่น วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  330 ว.330/2561 นาย คุณวัฒน์ ดวงมณี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  331 ว.331/2561 นาย ทองคำ ดวงขันเพ็ชร วิทยาเขคหนองคาย
  332 ว.332/2561 นางสาว ปุญญาดา จงละเอียด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  333 ว.333/2561 ดร. นาย ศตพล ใจสบาย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  334 ว.334/2561 ดร. นางสาว พรรณี วงศ์จำปาศรี วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  335 ว.335/2561 นาง ปัญวลี เสริมทรัพย์ วิทยาเขตสุรินทร์
  336 ว.336/2561 พระครูภัทรสิริวุฒ วิทยา เที่ยงธรรม วิทยาเขตหนองคาย
  337 ว.337/2561 พระศรีปริยัติธาดา ทองสา ชาติดำดี วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  338 ว.338/2561 นาย ญาณพนธ์ ตรัยพรวรยุกต์ ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
  339 ว.339/2561 นาย สุเทพ สุดเอี่ยม ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
  340 ว.340/2561 พระครูวุฒิสาครธรรม สาคร นุ่นกลับ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  341 ว.341/2561 พระครูสุนทรวัชรการ อำพล วณิชย์ธิติกาล หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  342 ว.342/2561 พระมหา ภานุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี แสนคำ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  343 ว.343/2561 นาย มานิตย์ กันทะลัก วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  344 ว.344/2561 นาย ขจรเดช หนิ้วหยิ่น วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  345 ว.345/2561 นางสาว กาญจนา ชลศิริ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  346 ว.346/2561 ผศ.ดร. นาย ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  347 ว.347/2561 พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ ธนะพัฒน์ รุดบุญ วิทยาเขตสุรินทร์
  348 ว.348/2561 นาย สมนึก จันทร์โสดา วิทยาเขตอุบลราชธานี
  349 ว.349/2561 ดร. นาย พิชิต ปุริมาตร วิทยาเขตนครราชสีมา
  350 ว.350/2561 ผศ.ดร. นางสาว อุบลวรรณา ภวกานันท์ คณะสังคมศาสตร์
  351 ว.351/2561 ดร. นางสาว กมลลาส ภูวชนาธิพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
  352 ว.352/2561 รศ.ดร. นาย สมาน งามสนิท คณะสังคมศษสตร์
  353 ว.353/2561 ดร. นางสาว ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  354 ว.354/2561 ดร. นาง อรชร ไกรจักร์ บัณฑิตวิทยาลัย
  355 ว.355/2561 ผศ.ดร. นาย วีระกาญจน์ กนกกมเลศ คณะมนุษยศาสตร์
  356 ว.356/2561 พระมหา บุญเลิศ อนฺทปญฺโญ ช่วยธานี คณะสังคมศาสตร์
  357 ว.357/2561 ดร. พระใบฎีกา กิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ เนียมรอด คณะมนุษยศาสตร์
  358 ว.358/2561 พระมหา บุญเลิศ อนฺทปญฺโญ ช่วยธานี คณะสังคมศาสตร์
  359 ว.359/2561 พระมหา เกรียงศักดิ์ สุทธิชาติ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  360 ว.360/2561 ดร. พระครูกิตติญาณวิสิฐ ธนา หอมหวน คณะครุศาสตร์
  361 ว.361/2561
  362 ว.362/2561 พระมหา เกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ วิถีชัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  [:en]%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2561
  ลำดับที่ สัญญาเลขที่ ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้รับทุน
  คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ส่วนงาน
  1 ว.001/2561 นาย นิกร พลเยี่ยม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  2 ว.002/2561 ดร. นาย วิรัตน์ ภูทองเงิน วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  3 ว.003/2561 นาย สุทธิวิทย์ วิลัยริด วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  4 ว.004/2561 พระมหา อภิสิทธิ์ จอดนอก วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  5 ว.005/2561 ดร. นาย ทิพย์ ขวัญแก้ว วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  6 ว.006/2561 พระปลัด วีระชนม์ เขมวีโร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  7 ว.007/2561 ดร. นาย ณัฐพงศ์ธัช กุรัตน์ธรรมา วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  8 ว.008/2561 พระ สุเชษฐ์ จนฺทธมฺโม สอาดเอี่ยม วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  9 ว.009/2561 นาย อิสรพงษ์ ไกรสินธุ์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  10 ว.010/2561 นาย ธนันต์ชัย พัฒนะสิงห์ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  11 ว.011/2561 ดร. พระครูศรีปัญญาวิกรม บุญเรือง เจนทร วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  12 ว.012/2561 พระมหา สมศักดิ์ สติสมฺปนฺโน สินนา วิทยาลัยสงฆ์เลย
  13 ว.013/2561 นาย พวงเพชร พลวิเศษ วิทยาลัยสงฆ์เลย
  14 ว.014/2561 ดร. นาย จิรกิตต์ภณ พิริยสุวัฒน์ วิทยาลัยสงฆ์เลย
  15 ว.015/2561 นาย ศตวรรษ สงกาผัน วิทยาลัยสงฆ์เลย
  16 ว.016/2561 ดร. นาย จำนง วงศ์คง วิทยาลัยสงฆ์เลย
  17 ว.017/2561 ดร. พล.ต. ณรณัฐ สวสดิ์รัตน์ วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  18 ว.018/2561 นาง ปรธภร ปุระกัน วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  19 ว.019/2561 พระมหา แสงมะณี คชาธโร วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  20 ว.020/2561 พระมหา วิฑูรย์ สิทธฺธิเมธี วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
  21 ว.021/2561 นางสาว กัณฑิลา น้อยเจริญ วิทยาเขตหนองคาย
  22 ว.022/2561 นาย สมเดช นามเกตุ วิทยาเขตหนองคาย
  23 ว.023/2561 ดร. นาย คิด วรุณดี วิทยาเขตหนองคาย
  24 ว.024/2561 นาย อภิวัฒชัย พุทธจร วิทยาเขตหนองคาย
  25 ว.025/2561 ผศ.ดร. นาย เจษฎา มูลยาพอ วิทยาเขตหนองคาย
  26 ว.026/2561 พระ ราเชินทร์ วิสารโท ไชยเจริญ วิทยาเขตหนองคาย
  27 ว.027/2561 นาย บุญส่ง สินธุ์นอก วิทยาเขตหนองคาย
  28 ว.028/2561 ดร. นางสาว สุกานดา จันทราวารีย์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  29 ว.029/2561 นาย สยามพร พันธไชย วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  30 ว.030/2561 ดร. นาย สุทธิพันธ์ อรัญญวาส วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  31 ว.031/2561 นาย สนั่น ประเสริฐ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  32 ว.032/2561 พระ พลากร สุมฺงคโล อนุพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด
  33 ว.033/2561 นาง ไพวรรณ ปุริมาตร วิทยาเขตนครราชสีมา
  34 ว.034/2561 นาย เกรียงไกร พินยารัก วิทยาเขตนครราชสีมา
  35 ว.035/2561 ดร. นาย เสรี ศรีงาม วิทยาเขตนครราชสีมา
  36 ว.036/2561 พระมหา สุพร ปวงกลาง วิทยาเขตนครราชสีมา
  37 ว.037/2561 นาย ประสพฤกษ์ รัตนยงค์ วิทยาเขตนครราชสีมา
  38 ว.038/2561 นาย ภูดิศ นอขุนทด วิทยาเขตนครราชสีมา
  39 ว.039/2561 พระครูสังวราภิรักษ์ อิ๊ต ลอยสายออ วิทยาเขตนครราชสีมา
  40 ว.040/2561 นาย ไพรัตน์ เอิบสำโรง วิทยาเขตนครราชสีมา
  41 ว.041/2561 ดร. พระ ยุทธนา อธิจิตฺโต พูลเพิ่ม วิทยาเขตนครราชสีมา
  42 ว.042/2561 นาย กิตติพัฒน์ สุวรรณสิริเมธี วิทยาเขตนครราชสีมา
  43 ว.043/2561 พระ แพนษณุ อนุตฺตโร วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  44 ว.044/2561 พระครูโกศลศาสนาวงศ์ เสือน มนตรีวงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  45 ว.045/2561 ดร. พระราชธรรมสารสุธี ธีรังกูล มูลพันธ์ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  46 ว.046/2561 พระครูปริยัติคณานุรักษ์ พงษ์สันติ์ สุวิชาโน วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  47 ว.047/2561 พระอุดมปัญญาภรณ์ สัณหวัตร สณฺหวฑฺฒโน จันเหลือง วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  48 ว.048/2561 นาย สราวุฒิ งาหอม วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  49 ว.049/2561 นาย บุญยืน งามเปรี่ยม วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  50 ว.050/2561 ดร. นาย สุทัศน์ ประทุมแก้ว วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  51 ว.051/2561 นาง อร่ามจิต ชิณช่าง วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  52 ว.052/2561 ผศ.ดร. นาย บุรินทร์ ภู่สกุล วิทยาเขตขอนแก่น
  53 ว.053/2561 ผศ.ดร. นาย ประกอบ มีโคตรกอง วิทยาเขตขอนแก่น
  54 ว.054/2561 ผศ.ดร. นาย ชาญชัย ฮวดศรี วิทยาเขตขอนแก่น
  55 ว.055/2561 รศ.ดร. พระโสภณพัฒนบัณฑิต สุกันยา ฮาดภักดี วิทยาเขตขอนแก่น
  56 ว.056/2561 นาย สิทธิพล เวียงธรรม วิทยาเขตขอนแก่น
  57 ว.057/2561 ผศ.ดร. นาย ปัญญา คล้ายเดช วิทยาเขตขอนแก่น
  58 ว.058/2561 พระมหา นิพนธ์ มหาธมฺมรกิขิโต แสงแก้ว วิทยาเขตขอนแก่น
  59 ว.059/2561 นาย อดุลย์ หลานวงค์ วิทยาเขตขอนแก่น
  60 ว.060/2561 พระมหา พิสิฐ วิสิฏฺฐปญฺโญ สืบนิสัย วิทยาเขตขอนแก่น
  61 ว.061/2561 ดร. นาง เรียงดาว ทวะชาลี วิทยาเขตขอนแก่น
  62 ว.062/2561 ผศ.ดร. นาย จรัส ลีกา วิทยาเขตขอนแก่น
  63 ว.063/2561 ผศ.ดร. พระมหา สำราญ กมฺมสุทฺโธ วิทยาเขตขอนแก่น
  64 ว.064/2561 ผศ.ดร. พระครูภาวนาโพธิคุณ สมชาย พังหมื่นไว วิทยาเขตขอนแก่น
  65 ว.065/2561 ผศ.ดร. พระครูสุธีคัมภีรญาณ ประมวล บุลาลม วิทยาเขตขอนแก่น
  66 ว.066/2561 นาย ชยันต์ บุญพิโย วิทยาเขตขอนแก่น
  67 ว.067/2561 ดร. นาง ทักษิณาร์ ไกรราช วิทยาเขตขอนแก่น
  68 ว.068/2561 ผศ.ดร. นาย วิทยา ทองดี วิทยาเขตขอนแก่น
  69 ว.069/2561 ผศ.ดร. นาย สุวิน ทองปั้น วิทยาเขตขอนแก่น
  70 ว.070/2561 พระมหา มิตร ฐิตปญฺโญ วันยาว วิทยาเขตขอนแก่น
  71 ว.071/2561 พระมหา ประทีป สญญโม พรมสิทธิ์ วิทยาเขตขอนแก่น
  72 ว.072/2561 พระ รชต กตปุญฺโญ มาตรสอน วิทยาเขตขอนแก่น
  73 ว.073/2561 ผศ.ดร. นาย จักรพรรณ วงศ์พรพวัณ วิทยาเขตขอนแก่น
  74 ว.074/2561 ดร. นาย นิเทศ สนั่นนารี วิทยาเขตขอนแก่น
  75 ว.075/2561 ผศ.ดร. พระมหา โยธิน โยธิโก ปัดชาสี วิทยาเขตขอนแก่น
  76 ว.076/2561 พระครูวรกิจสุนทร สุบิน ศรีบุญเรือง วิทยาเขตขอนแก่น
  77 ว.077/2561 นาย สุรพล พรมกุล วิทยาเขตขอนแก่น
  78 ว.078/2561 นาย ธีระพงษ์ สมเขาใหญ่ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  79 ว.079/2561 ผศ.ดร. นาย ดิเรก นุ่นกล่ำ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  80 ว.080/2561 พระครูจิตสุนทร พิชิต ชูเกลี้ยง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  81 ว.081/2561 ดร. นาย สิทธิโชค ปาณะศรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  82 ว.082/2561 ดร. นาง มะลิวัลย์ โยธารักษ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  83 ว.083/2561 ดร. นาย พีระศิลป์ บุญทอง วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  84 ว.084/2561 นาย พีระพล สงสาป วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  85 ว.085/2561 พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล อนุกูล ปานประดิษฐ์ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  86 ว.086/2561 ดร. พระครูโสภณรัตนบัณฑิต เทพรัตน์ เรืองศรี วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  87 ว.087/2561 ดร. พระใบฎีกา สุพจน์ ตปสีโล เกษนคร วิทยาเขตอุบลราชธานี
  88 ว.088/2561 ผศ.ดร. นาย บรรยวัสถ์ ฝางคำ วิทยาเขตอุบลราชธานี
  89 ว.089/2561 นาย พูลศักดิ์ หอมสมบัติ วิทยาเขตอุบลราชธานี
  90 ว.090/2561 ดร. พระใบฎีกา สุพจน์ ตปสีโล เกษนคร วิทยาเขตอุบลราชธานี
  91 ว.091/2561 นาย สี สร้อยสน วิทยาเขตอุบลราชธานี
  92 ว.092/2561 ว่าที่ ร.ต. ส่งศักดิ์ บุญจำรูญ วิทยาเขตอุบลราชธานี
  93 ว.093/2561 นาย ไชยสิทธิ์ อุดมโชคนามอ่อน วิทยาเขตอุบลราชธานี
  94 ว.094/2561 นาย กวีพล ศรีหะมงคล วิทยาเขตอุบลราชธานี
  95 ว.095/2561 พระครูกิตติคุโณภาส จินดา อุดมพันธ์ วิทยาเขตอุบลราชธานี
  96 ว.096/2561 พระมหา ไสว เถาว์ยา วิทยาเขตอุบลราชธานี
  97 ว.097/2561 นาย นคร จันทราช วิทยาเขตอุบลราชธานี
  98 ว.098/2561 พระมหา สุริยัน อุตตโร บึงทะเล วิทยาเขตอุบลราชธานี
  99 ว.099/2561 ผศ.ดร. พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต จิตนเรศ วุฑฒิธมฺโม ศรีปะโค วิทยาเขตอุบลราชธานี
  100 ว.100/2561 พระ สังวาน เขมปญฺโญ สายเนตร วิทยาเขตอุบลราชธานี
  101 ว.101/2561 ผศ.ดร. นาย บุญเลิศ ราโชติ วิทยาเขตอุบลราชธานี
  102 ว.102/2561 นาย ไชยรัตน์ ปัญญาเอก วิทยาเขตสุรินทร์
  103 ว.103/2561 พระมหา ธนรัฐ รฏฺฐเมโธ สะอาดเอี่ยม วิทยาเขตสุรินทร์
  104 ว.104/2561 นาย กิตติคุณ ด้วงสงค์ วิทยาเขตสุรินทร์
  105 ว.105/2561 พระปลัด สุระ ญาณธโร จันทึก วิทยาเขตสุรินทร์
  106 ว.106/2561 ผศ.ดร. นาย ธนู ศรีทอง วิทยาเขตสุรินทร์
  107 ว.107/2561 ผศ.ดร. นาย ทวีศักดิ์ ทองทิพย์ วิทยาเขตสุรินทร์
  108 ว.108/2561 พระมหา โชตินิพนธ์ ผลเจริญ วิทยาเขตสุรินทร์
  109 ว.109/2561 นาย เศรษฐพร หนุนชู วิทยาเขตสุรินทร์
  110 ว.110/2561 ผศ.ดร. นาย กฤษนันท์ แสงมาศ วิทยาเขตสุรินทร์
  111 ว.111/2561 ผศ.ดร. พระมหา วิศิต ธีรวํโส กลีบม่วง วิทยาเขตสุรินทร์
  112 ว.112/2561 นางสาว ณัชปภา โพธิ์พุ่ม วิทยาเขตสุรินทร์
  113 ว.113/2561 ดร. พระครูพิจิตรศุภการ กิติศักดิ์ มีสุ หน่วยฯ จังหวัดสงขลา
  114 ว.114/2561 รศ.ดร. นาย จำเริญ ชูช่วยสุวรรณ ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
  115 ว.115/2561 นาย ญาณพนธ์ ตรัยพรวรยุกต์ ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
  116 ว.116/2561 นาย สุขอุษา นุ่นทอง ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
  117 ว.117/2561 นาย ประสิทธิ์ พันธวงษ์ ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
  118 ว.118/2561 นาง ภัชลดา สุวรรณนวล ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
  119 ว.119/2561 พระมหา สมคิด อินทร์แก้ว วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  120 ว.120/2561 นางสาว ปานวลัย ศรีราม วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  121 ว.121/2561 ดร. นาย จิตต์ นิลวิเชียร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  122 ว.122/2561 นาย รังสรรค์ วัฒนาชัยวณิช วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  123 ว.123/2561 พระครูสุตกิจสโทสร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  124 ว.124/2561 นาย วีระศักดิ์ บุญญดิษฐ์ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  125 ว.125/2561 นางสาว ภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
  126 ว.126/2561 นาย ธัชพล ยรรยง วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  127 ว.127/2561 พระมหา กิตติ สอนเสนา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  128 ว.128/2561 นาย ประทีป ยศนรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  129 ว.129/2561 ผศ.ดร. พระชยานันทมุนี ธนนมวัตร ณ น่าน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  130 ว.130/2561 ดร. นาย ธีรทัศน์ โรจน์กิจจากุล วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  131 ว.131/2561 นาย ธนวัฒน์ ศรีลา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  132 ว.132/2561 นางสาว บัณฑิกา จารุมา วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  133 ว.133/2561 นาย สิทธิชัย อุ่นสวน วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ
  134 ว.134/2561 นาย สมพงษ์ แซ่ท้อ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  135 ว.135/2561 พระมหา ผดุงศักดิ์ เสสปุญฺโญ สันยศติทัศน์ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  136 ว.136/2561 พระครูวิมลศิลปกิจ เรืองฤทธิ์ แก้วเปียง วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  137 ว.137/2561 นาย ดำเนิน ปัญญาผ่องใส วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  138 ว.138/2561 พระครูสุธีสุตสุนทร สมพงษ์ พอกพูน วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  139 ว.139/2561 นาย เสพบัณฑิต โหน่งบัณฑิต วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  140 ว.140/2561 นาย นเรศร์ บุญเลิศ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  141 ว.141/2561 นาย ฤทธิชัย แกมนาค วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  142 ว.142/2561 นาย กำพล สุกันโท วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  143 ว.143/2561 พระรัตนมุนี ปุณณมี ราชดี วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  144 ว.144/2561 ดร. นางสาว สุภางค์พิมพ์ คล้ายธานี หน่วยฯ จังหวัดพิจิตร
  145 ว.145/2561 พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์ นพณัฐ คล้ายผึ้ง หน่วยฯ จังหวัดพิจิตร
  146 ว.146/2561 นาย ปริญญา นิกรกุล หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี
  147 ว.147/2561 นาย ประคอง มาโต หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี
  148 ว.148/2561 ดร. พระราชอุทัยโสภณ มนัส สะอาด หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี
  149 ว.149/2561 รศ.ดร. นาย พูนทรัพย์ เกตุวีระพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  150 ว.150/2561 ผศ.ดร. นาย รวีโรจน์ ศรีคำภา วิทยาเขตแพร่
  151 ว.151/2561 ผศ.ดร. นาย สมจิต ขอนวงศ์ วิทยาเขตแพร่
  152 ว.152/2561 ผศ.ดร. นาง ฉวีวรรณ สุวรรณาภา วิทยาเขตแพร่
  153 ว.153/2561 ผศ.ดร. นาง ชลธิชา จิรภัคพงศ์ วิทยาเขตแพร่
  154 ว.154/2561 พระครูสังฆรักษ์ บุญเสริม กิตฺติวณฺโณ ศรีทา วิทยาเขตแพร่
  155 ว.155/2561 ดร. นางสาว ธาดา เจริญกุศล วิทยาเขตแพร่
  156 ว.156/2561 นาย อภิชา สุขจีน วิทยาเขตแพร่
  157 ว.157/2561 ดร. พระครูอุทัยกิจจารักษ์ สุรางค์ จันทร์งาม หน่วยฯ จังหวัดพิจิตร
  158 ว.158/2561 พระอุดมปิฎก วิจารณ์ ทองมา หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
  159 ว.159/2561 พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์ สมบัติ กุศลรัตน์ หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
  160 ว.160/2561 พระครูสุจิตพัฒนพิธาน สมพงษ์ ชูเชื้อ หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
  161 ว.161/2561 เจ้าอธิการ รุ่งโรจน์ อธิปญฺโญ ปัญญางาม หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
  162 ว.162/2561 พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์ ศรีรอด นันตะวงษ์ หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์
  163 ว.163/2561 ดร. พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา สายัน บวบขม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  164 ว.164/2561 พระครูพิพิธจารุธรรม ชุมพร กวางทอง วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  165 ว.165/2561 นาง สริญญา มารศรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  166 ว.166/2561 รศ.ดร. พระครูสิริรัตนานุวัตร ทวีศักดิ์ อ่อนปัสสา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  167 ว.167/2561 พระ ศรีสวรรค์ อมรธมฺโม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  168 ว.168/2561 นาย สุนทร สุขทรัพย์ทวีผล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  169 ว.169/2561
  170 ว.170/2561 นาย ภูวเดช สินทับศาล วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  171 ว.171/2561 นาย อภิพัธน์ วิษิษฏ์ใจงาม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  172 ว.172/2561 พระ สันต์ทัศน์ คมฺภีรปญฺโญ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  173 ว.173/2561 ดร. พระครูพิศาลสรกิจ สุทิน สิทธิกุลเมฆ วิทยาเขตพะเยา
  174 ว.174/2561 ผศ.ดร. นาย มงคลกิตต์ โวหารเสาวภาคย์ วิทยาเขตพะเยา
  175 ว.175/2561 นางสาว เสาวนีย์ ไชยกุล วิทยาเขตพะเยา
  176 ว.176/2561 ว่าที่ ร.ท. นิกรณ์ โปธาฤทธิ์ วิทยาเขตพะเยา
  177 ว.177/2561 รศ.ดร. นาย วันชัย พลเมืองดี วิทยาเขตพะเยา
  178 ว.178/2561 ผศ.ดร. นาย สุเทพ สารบรรณ วิทยาเขตพะเยา
  179 ว.179/2561 นาง พิสมัย วงค์จำปา วิทยาเขตพะเยา
  180 ว.180/2561 ดร. นางสาว สหัทยา วิเศษ วิทยาเขตพะเยา
  181 ว.181/2561 ดร. นาย ชูชาติ สุทธะ วิทยาเขตพะเยา
  182 ว.182/2561 ผศ.ดร. นาย จักรแก้ว นามเมือง วิทยาเขตพะเยา
  183 ว.183/2561 รศ.ดร. พระครูโสภณปริยัติสุธี ศรีบรรดร ไชยะวุฆฒิกุล วิทยาเขตพะเยา
  184 ว.184/2561 ดร. พระราชปริยัติ ณษิกรณ์ ปินะดวง วิทยาเขตพะเยา
  185 ว.185/2561 ดร. พระปลัด กันทวี ฐานตตโร แก้วแปง วิทยาเขตพะเยา
  186 ว.186/2561 ดร. พระ พีรพงศ์ ฐิตธมฺโม โชตินอก วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  187 ว.187/2561 พระครูประโชติพัชรพงศ์ ณัฐพงษ์ ผุยเหง้า วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  188 ว.188/2561 นาย นรุณ กุลผาย วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  189 ว.189/2561 พระมหา ธนกร กิตฺติปญฺโญ สร้อยศรี วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  190 ว.190/2561 นาย ปิยวัช ละคร วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  191 ว.191/2561 พระครูปริยัติพัชรธรรม ชัยฤทธิ์ ทองสี วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  192 ว.192/2561 พระครูสิริพัชรากร พงศกร ลาคำ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  193 ว.193/2561 ดร. นาย สราวุฒย์ วิจิตรปัญญา วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  194 ว.194/2561 ดร. พระปลัด วุฒิพงษ์ กิตฺติวณฺโณ ผลไม้ วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง
  195 ว.195/2561 พระครูนิวิฐศีลขันธ์ ณรงค์ ฐิตวฑฺฒโน เชื้อศรี วิทยาเขตนครสวรรค์
  196 ว.196/2561 นางสาว อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  197 ว.197/2561 นางสาว อนงค์นาฏ แก้วไพฑูรย์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  198 ว.198/2561 นาย อัครเดช พรหมกัลป์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  199 ว.199/2561 นาย สมบัติ นวลระออง วิทยาเขตนครสวรรค์
  200 ว.200/2561 รศ.ดร. พระเทพปริยัติเมธี ฐิตพัฒน์ ญาณสิทธิพัฒน์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  201 ว.201/2561 พระมหา อุดร อุตฺตโร มากดี วิทยาเขตนครสวรรค์
  202 ว.202/2561 นาย วรกฤต เถื่อนช้าง วิทยาเขตนครสวรรค์
  203 ว.203/2561 นางสาว อภิชญาณัฐโศภา อบสิน วิทยาเขตนครสวรรค์
  204 ว.204/2561 นาย จรรยา ลินลา วิทยาเขตนครสวรรค์
  205 ว.205/2561 พระครูสิริคีรีรักษ์ สมคิด พุ่มทุเรียน วิทยาเขตนครสวรรค์
  206 ว.206/2561 ดร. พระครูอรรถธรรมภาณี นพปฎล พรหมชัย วิทยาเขตนครสวรรค์
  207 ว.207/2561 นาย อัครเดช พรหมกัลป์ วิทยาเขตนครสวรรค์
  208 ว.208/2561 พระครูปลัด ณัฐพล จนฺทิโก ประชุณหะ วิทยาเขตเชียงใหม่
  209 ว.209/2561 ดร. นาย เดชา ตาละนึก วิทยาเขตเชียงใหม่
  210 ว.210/2561 พระมหา อัมพร พีนธ์กา วิทยาเขตเชียงใหม่
  211 ว.211/2561 นาย บุญทรง หมีดำ วิทยาเขตเชียงใหม่
  212 ว.212/2561 พระ ปริญญา ฐิตธมฺโม วิทยาเขตเชียงใหม่
  213 ว.213/2561 ดร. พระครูสมุห์ วัลลภ ฐิตสํวโร ทาอินทร์ วิทยาเขตเชียงใหม่
  214 ว.214/2561 นางสาว สกุณา คงจันทร์ วิทยาเขตเชียงใหม่
  215 ว.215/2561 นาย สังวร สมบัติใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่
  216 ว.216/2561 ผศ.ดร. นาย ประเสิรฐ ปอนถิ่น วิทยาเขตเชียงใหม่
  217 ว.217/2561 ดร. พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ อาทิตย์ รสหวาน วิทยาเขตเชียงใหม่
  218 ว.218/2561. ดร. นาย สุนทรีย์ สุริยะรังษี วิทยาเขตเชียงใหม่
  219 ว.219/2561 นาย ส่งเสริม แสงทอง วิทยาเขตเชียงใหม่
  220 ว.220/2561 ผศ.ดร. นาย อภิรมย์ สีดาคำ วิทยาเขตเชียงใหม่
  221 ว.221/2561 ดร. นาย วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ วิทยาเขตเชียงใหม่
  222 ว.222/2561 ดร. พระครูสุนทรสังฆพินิต เสน่ห์ ปาเมืองมูล วิทยาเขตเชียงใหม่
  223 ว.223/2561 ดร. พระครู สิริสุตานุยุต ตาติญญา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  224 ว.224/2561 ดร. พระครูโกวิทอรรถวาที อุดร แสงแก้ว วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  225 ว.225/2561 นาย บุญเพลิน ยาวิชัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  226 ว.226/2561 นาย ประเด่น แบนปิง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  227 ว.227/2560 ดร. นาย สามารถ บุญรัตน์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  228 ว.228/2561 นาย จันทรัสม์ ตาปูลิง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  229 ว.229/2560 ดร. นาย นิกร ยาอินตา วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  230 ว.230/2561 นางสาว วิภาพร สุรินทร์ธรรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  231 ว.231/2561 ผศ.ดร. นาย เสน่ห์ ใจสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  232 ว.232/2561 นาย วษิฐ์พล กูลพรม วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  233 ว.233/2561 นาย ณรงค์ ปัดแก้ว วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  234 ว.234/2561 ดร. นาย สมจันทร์ ศรีปรัชยานนท์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  235 ว.235/2561 นางสาว ชลิดา แย้มศรีสุข วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  236 ว.236/2561 นางสาว ณภัสสรส์ เหมาะประสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  237 ว.237/2561 นาง เกศรา สว่างวงศ์ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  238 ว.238/2561 พระครูสังฆรักษ์ ศุภชัย คำชุม วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  239 ว.239/2561 นางสาว อณิษฐา หาญภักดีนิยม วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  240 ว.240/2561 ผศ.ดร. นาย อนันต์ อุปสอด วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  241 ว.241/2561 พระ พิษณุพล รูปทอง วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  242 ว.242/2561 นาย นภดล อินทรเสนา วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  243 ว.243/2561 นางสาว มณทิรา สะแกทอง วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  244 ว.244/2561 ดร. นางสาว กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
  245 ว.245/2561 ดร. นาง วิชชุดา ฐิติโชติรัตนา คณะมนุษยศาสตร์
  246 ว.246/2561 พระ ฐิตะวงษ์ อนุตฺตโร ลาเสน คณะมนุษยศาสตร์
  247 ว.247/2561 ดร. นางสาว นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร คณะมนุษยศาสตร์
  248 ว.248/2561 ผศ.ดร. นาย สมโภช ซรีวิจิตรวรกุล คณะมนุษยศาสตร์
  249 ว.249/2561 ผศ.ดร. นาย ธีรภัค ไชยชนะ คณะมนุษยศาสตร์
  250 ว.250/2561 ดร. นาย พุทธชาด แผนสมบุญ คณะมนุษยศาสตร์
  251 ว.251/2561 พระ เจริญ วฑฺฒโน มันจะนา คณะพุทธศาสตร์
  252 ว.252/2561 ดร. พระมหา สุขสันติ์ สุขวฑฺฒโน แก้วมณี คณะพุทธศาสตร์
  253 ว.253/2561 ดร. พระมหา จรูญ กิตฺติปญฺโญ คณะพุทธศาสตร์
  254 ว.254/2561 ดร. พระมหา จีรวัฒน์ กนฺตวณฺโณ คณะพุทธศาสตร์
  255 ว.255/2561 ดร. พระมหา นภดล ปุญญสุวฑฺฒโก คณะพุทธศาสตร์
  256 ว.256/2561 ผศ.ดร. นาย ธัชชนันท์ อิศรเดช คณะสังคมศาสตร์
  257 ว.257/2561 ดร. นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ คณะสังคมศาสตร์
  258 ว.258/2561 พระมหา กฤษฎา แซ่หลี คณะสังคมศาสตร์
  259 ว.259/2561 พระครูสังฆรักษ์ เกียรติศักดิ์ กิตฺติปญฺโญ สุขเหลือง คณะสังคมศาสตร์
  260 ว.260/2561 ผศ.ดร. นาง บุษกร วัฒนบุตร คณะสังคมศาสตร์
  261 ว.261/2561 พระมหา ทวี ละลง บัณฑิตวิทยาลัย
  262 ว.262/2561 ดร. พระมหา อดิเดช สติวโร สุขวัฒนวดี บัณฑิตวิทยาลัย
  263 ว.263/2561 ผศ.ดร. แม่ชี กฤษณา รักษาโฉม บัณฑิตวิทยาลัย
  264 ว.264/2561 ดร. นาง ตวงเพชร สมศรี บัณฑิตวิทยาลัย
  265 ว.265/2561 ดร. นาง จุฑามาศ วารีแสงทิพย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  266 ว.266/2561 ผศ.ดร. นาย ประพันธ์ ศุภษร บัณฑิตวิทยาลัย
  267 ว.267/2561 พระครูปลัดเถรานุวัตร สุเทพ ดีเยี่ยม วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  268 ว.268/2561 ดร. นาย อุบล วุฒิพรโสภณ วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี
  269 ว.269/2561 ผศ.ดร. นาย ประสิทธิ์ ทองอุ่น วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี
  270 ว.270/2561 ดร. ว่าที่ ร.ต.หญิง สุทธญาณ์ โอบอ้อม วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี
  271 ว.271/2561 ดร. พระครูใบฎีกา อภิชาต ธมฺมสุทฺโธ วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี
  272 ว.272/2561 พระปลลัด สมชาย ปโยโค วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี
  273 ว.273/2561 พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์ ศุภชัย เหมือนอิน ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
  274 ว.274/2561 พระครูกิตติชัยกาญจน์ จรัล คงคาอยู่ ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
  275 ว.275/2561 พระมหา สุชาติ ธมฺมกาโม ปิติ หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี
  276 ว.276/2561 นาย สุขสรร ทองที หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี
  277 ว.277/2561 ดร. นาย วรพจน์ ก้องเสนาะ หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี
  278 ว.278/2561 นาย ณรงค์ เชื้อบัวเย็น หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี
  279 ว.279/2561 พระปลัด มนู ฐานจาโร ช่วยคิด หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี
  280 ว.280/2561 นางสาว ศิตภัทร ศิริฉัตรเดชา วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  281 ว.281/2561 นาย ศิลปะ หินไชยศรี วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  282 ว.282/2561 ดร. พระครูภาวนาวิริยานุโยค บุญยงค์ กลับประสิทธิ์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  283 ว.283/2561 นาย วุฒิชัย อ่ำบำรุง วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  284 ว.284/2561 พระมหา สหาย กนฺตธมฺโม จำปากแก้ว วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  285 ว.285/2561 นาย เจตนิพัทธ์ พิธิยานุวัฒน์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  286 ว.286/2561 นางสาว ณภาส์ณัฐ พิมพิลาลัย กองกลาง
  287 ว.287/2561 นาย อรรถพล อิ่มวิไลวรรณ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  288 ว.288/2561 พระมหา เสรีชน นริสฺสโร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  289 ว.289/2561 ศ.ดร. นาย จำนง อดิวัฒนสิทธิ์ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  290 ว.290/2561 ดร. พระสุธีรัตนบัณฑิต สุทิตย์ อบอุ่น สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  291 ว.291/2561 ผศ.ดร. พระราชปริยัติมุนี เทียบ มาลัย คณะพุทธศาสตร์
  292 ว.292/2561 พระมหา โกมล กมโล แก้วดึง วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  293 ว.293/2561 พระเทพสุวรรณเมธี สุชาติ หวลจิตต์ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  294 ว.294/2561 พระเทพสุวรรณเมธี สุชาติ หวลจิตต์ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  295 ว.295/2561 พระศรีสุทธิเวที ขวัญ แดงหน่าย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  296 ว.296/2561 ดร. นาง สุพิชฌาย์ พรพิชณรงค์ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  297 ว.297/2561 นาย สมชาย ชูเมือง วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  298 ว.298/2561 ดร. พระครูสังฆรักษ์ ทรงพรรณ ชยทตฺโต ภิรมย์พร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  299 ว.299/2561 พระมหา ชินภัทร ฉันฺนาลโย อึ่งปา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  300 ว.300/2561 นางสาว ภัคสิริ แอนิหน วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  301 ว.301/2561 ดร. พระครูสังฆรักษ์ ทรงพรรณ ชยทตฺโต ภิรมย์พร วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  302 ว.302/2561 ดร. พระครูสมุห์ วรวิทย์ ผาสุโก ดุษฎีพฤฒิพันธุ์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  303 ว.303/2561 ดร. นาย มนตรี วรภัทรทรัพย์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  304 ว.304/2561 นาย เสริมศักดิ์ สุขสุชะโน หน่วยฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
  305 ว.305/2561 นาย ปัณณวิชญ์ แสงหล้า หน่วยฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
  306 ว.306/2561 นาย เอกมงคล เพ็ชรวงษ์ หน่วยฯ จังหวัดสุพรรณบุรี
  307 ว.307/2561 พระครูอุดมเจติยารักษ์ ดนัย สำแดงเดช หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  308 ว.308/2561 นาย นพ เฟื่องฟู หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  309 ว.309/2561 พระครูวัชรสุวรรณาทร ลูกชุบ เกตุเขียว หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  310 ว.310/2561 ดร. พระมหา นพรักษ์ ขนฺติโสสภโณ นาเมือง หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  311 ว.311/2561 ดร. พระครูสุนทรเขมาภินันท์ รัตนรัตน์ เจริญวงศ์ หน่วยฯ จังหวัดจันทบุรี
  312 ว.312/2561 พระใบฎีกา ทวี อาจิณฺโร หน่วยฯ จังหวัดจันทบุรี
  313 ว.313/2561 พระครูปลัด มารุต วรมงฺคโล คณะครุศาสตร์
  314 ว.314/2561 นาย บุญมี พรรษา คณะครุศาสตร์
  315 ว.315/2561 ดร. นาย สิน งามประโคน คณะครุศาสตร์
  316 ว.316/2561 ดร. นางสาว ชนันภรณ์ อารีกุล คณะครุศาสตร์
  317 ว.317/2561 ดร. นาย สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์
  318 ว.318/2561 ดร. นาย สุเทพ เชื้อสุมทร หน่วยฯ จังหวัดระยอง
  319 ว.319/2561 ดร. นาย ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  320 ว.320/2561 พระเทพปริยัติมุนี มีชัย ตุวันโน วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
  321 ว.321/2561 ผศ.ดร. นาย พลวัฒน์ ชุมสุข คณะสังคมศาสตร์
  322 ว.322/2561 พระมหา สมชาย อติสฺสเทโว อินต๊ะ คณะครุศาสตร์
  323 ว.323/2561 พระมหา ยุทธนา นรเชฏโฐ ศิริวรรณ คณธพุทธศาสตร์
  324 ว.324/2561 ผศ.ดร. นาย สิริวัฒน์ ศรีเครือดง คณะมนุษยศาสตร์
  325 ว.325/2561 พระใบฎีกา พงษ์ศักดิ์ ขนฺติพโล รอดทะยอย วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
  326 ว.326/2561 พระคร๔รัตนากรวิสุทธิ์ สมหมาย สนิทวาจา หน่วยฯ จังหวัดระยอง
  327 ว.327/2561 พระมหา วัฒน์พร อภิวฑฺฒโน บุญมาก กองวิชาการ
  328 ว.328/2561 นาย จักรพงศ์ เพ็ญเวียง วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
  329 ว.329/2561 นาย พิษณุ ชูชื่น วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
  330 ว.330/2561 นาย คุณวัฒน์ ดวงมณี วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
  331 ว.331/2561 นาย ทองคำ ดวงขันเพ็ชร วิทยาเขคหนองคาย
  332 ว.332/2561 นางสาว ปุญญาดา จงละเอียด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  333 ว.333/2561 ดร. นาย ศตพล ใจสบาย วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  334 ว.334/2561 ดร. นางสาว พรรณี วงศ์จำปาศรี วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
  335 ว.335/2561 นาง ปัญวลี เสริมทรัพย์ วิทยาเขตสุรินทร์
  336 ว.336/2561 พระครูภัทรสิริวุฒ วิทยา เที่ยงธรรม วิทยาเขตหนองคาย
  337 ว.337/2561 พระศรีปริยัติธาดา ทองสา ชาติดำดี วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
  338 ว.338/2561 นาย ญาณพนธ์ ตรัยพรวรยุกต์ ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
  339 ว.339/2561 นาย สุเทพ สุดเอี่ยม ห้องเรียนวัดพัฒนาราม
  340 ว.340/2561 พระครูวุฒิสาครธรรม สาคร นุ่นกลับ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
  341 ว.341/2561 พระครูสุนทรวัชรการ อำพล วณิชย์ธิติกาล หน่วยฯ จังหวัดเพชรบุรี
  342 ว.342/2561 พระมหา ภานุวัฒน์ ปฏิภาณเมธี แสนคำ วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง
  343 ว.343/2561 นาย มานิตย์ กันทะลัก วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  344 ว.344/2561 นาย ขจรเดช หนิ้วหยิ่น วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  345 ว.345/2561 นางสาว กาญจนา ชลศิริ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
  346 ว.346/2561 ผศ.ดร. นาย ภูริวัจน์ ปุณยวุฒิปรีดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
  347 ว.347/2561 พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์ ธนะพัฒน์ รุดบุญ วิทยาเขตสุรินทร์
  348 ว.348/2561 นาย สมนึก จันทร์โสดา วิทยาเขตอุบลราชธานี
  349 ว.349/2561 ดร. นาย พิชิต ปุริมาตร วิทยาเขตนครราชสีมา
  350 ว.350/2561 ผศ.ดร. นางสาว อุบลวรรณา ภวกานันท์ คณะสังคมศาสตร์
  351 ว.351/2561 ดร. นางสาว กมลลาส ภูวชนาธิพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์
  352 ว.352/2561 รศ.ดร. นาย สมาน งามสนิท คณะสังคมศษสตร์
  353 ว.353/2561 ดร. นางสาว ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ บัณฑิตวิทยาลัย
  354 ว.354/2561 ดร. นาง อรชร ไกรจักร์ บัณฑิตวิทยาลัย
  355 ว.355/2561 ผศ.ดร. นาย วีระกาญจน์ กนกกมเลศ คณะมนุษยศาสตร์
  356 ว.356/2561 พระมหา บุญเลิศ อนฺทปญฺโญ ช่วยธานี คณะสังคมศาสตร์
  357 ว.357/2561 ดร. พระใบฎีกา กิตติพงษ์ สีลสุทฺโธ เนียมรอด คณะมนุษยศาสตร์
  358 ว.358/2561 พระมหา บุญเลิศ อนฺทปญฺโญ ช่วยธานี คณะสังคมศาสตร์
  359 ว.359/2561 พระมหา เกรียงศักดิ์ สุทธิชาติ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
  360 ว.360/2561 ดร. พระครูกิตติญาณวิสิฐ ธนา หอมหวน คณะครุศาสตร์
  361 ว.361/2561
  362 ว.362/2561 พระมหา เกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ วิถีชัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

   [:]