• สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี 2561

  [:TH]02-%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

  สัญญา ผู้รับจ้าง ส่วนงาน
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  เลขที่ เลขที่
  1 ลจ1/2561 ลจ2/2561 Mr. Howell Nicholas Lewis อาจารย์ สถาบันภาษา
  2 ลจ3/2561 ลจ4/2561 นาย ธานินท์ เมียส นักวิเทศน์สัมพันธ์ คณะพุทธศาสตร์
  3 ลจ5/2561 ลจ6/2561 พระ อรุณ มหาสุเมโธ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  4 ลจ7/2561 ลจ8/2561 พระ กฤษกรณ์ เขมโสภโณ จันทร์กอง นักจัดการงานทั่วไป กองคลังและทรัพย์สิน
  5 ลจ9/2561 ลจ10/2561 นาย นิกร เขียวน้ำชุม นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  6 ลจ11/2561 ลจ12/2561 นาย สันติ พารักษา นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  7 ลจ13/2561 ลจ14/2561 นาย สมควร อยู่เกตุ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  8 ลจ15/2561 ลจ16/2561 นาย สำเริง คงแสงศักดิ์ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  9 ลจ17/2561 ลจ18/2561 นาย นิรุธ คงชื่นใจ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  10 ลจ19/2561 ลจ20/2561 นาย สมพงษ์ ปัดไธสง นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  11 ลจ21/2561 ลจ22/2561 นาย สมยศ สดสี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  12 ลจ23/2561 ลจ24/2561 นาย สุนี ถึงปัดชา นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  13 ลจ25/2561 ลจ26/2561 นาย ศิวกรณ์ ด้วงสกุล นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  14 ลจ27/2561 ลจ28/2561 นาย นเรศ ตรงต่อกิจ นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  15 ลจ29/2561 ลจ30/2561 นาย พิทักษ์พงศ์ จิตเย็น นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  16 ลจ31/2561 ลจ32/2561 นาย สมพงศ์ ไมตรีจิต นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  17 ลจ33/2561 ลจ34/2561 นาย วิชัย กองเกิดสุข นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  18 ลจ35/2561 ลจ36/2561 นาย ถาวร ขันดี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  19 ลจ37/2561 ลจ38/2561 นาย กิตติศักดิ์ สอนศิริ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  20 ลจ39/2561 ลจ40/2561 นาย ไข่ มุกดาหาร นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  21 ลจ41/2561 ลจ42/2561 ว่าที่ร้อยตรี สมควร จั่นพา นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  22 ลจ43/2561 ลจ44/2561 นาย ธวัชชัย คล้ายสังข์ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  23 ลจ45/2561 ลจ46/2561 นาย อางกูล สกุลวงษ์ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  24 ลจ47/2561 ลจ48/2561 นาย คำจันทร์ มามะณี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  25 ลจ49/2561 ลจ50/2561 นางสาว จตุพร แน่นอุดร นักวิชาการการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน
  26 ลจ51/2561 ลจ52/2561 นางสาว ศุภสี นัยศิริ นักวิชาการการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน
  27 ลจ53/2561 ลจ54/2561 นาย มานิต แน่นอุดร พนักงานขับรถ กองคลังและทรัพย์สิน
  28 ลจ55/2561 ลจ56/2561 นาย ภิญโญ แสนสุข พนักงานขับรถ กองคลังและทรัพย์สิน
  29 ลจ57/2561 ลจ58/2561 นาย อภินันท์ ทองอาสน์ พนักงานขับรถ กองคลังและทรัพย์สิน
  30 ลจ59/2561 ลจ60/2561 นาย มงคล เพ็งน้ำคำ พนักงานขับรถ กองคลังและทรัพย์สิน
  31 ลจ61/2561 ลจ62/2561 นาย พศิน ประสารโชค พนักงานขับรถ กองคลังและทรัพย์สิน
  32 ลจ63/2561 ลจ64/2561 นาย สำรวย เกิดไธสง พนักงานขับรถ กองคลังและทรัพย์สิน
  33 ลจ65/2561 ลจ66/2561 นางสาว สินจัย บุญทศ นักวิชาการการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน
  34 ลจ67/2561 ลจ68/2561 นาย ภานะพล เพ็งน้ำคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ กองคลังและทรัพย์สิน
  35 ลจ69/2561 ลจ70/2561 พระมหา สินธุ์ ฐิตรํสี สุนทราธร อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  36 ลจ71/2561 ลจ72/2561 พระราชธรรมมุนี ทองสุข เหลาทอง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  37 ลจ73/2561 ลจ74/2561 พระมหา เล็ก กนฺตวีโร จบศรี อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  38 ลจ75/2561 ลจ76/2561 พระครูธรรมธร บุญชู สิทฺธิปุญโญ เกิดชูชื่น อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  39 ลจ77/2561 ลจ78/2561 พระมหา ศิริ สิริจนฺโท ทุมเสน อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  40 ลจ79/2561 ลจ80/2561 นาย ชัยรัตน์ ใจดี อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  41 ลจ81/2561 ลจ82/2561 นาย สานนท์ วิบูลย์ศิลป์ อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  42 ลจ83/2561 ลจ84/2561 จ.ส.อ. ภัทระ อินทร์รุ่ง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  43 ลจ85/2561 ลจ86/2561 นาย วิวรรธน์ สายแสง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  44 ลจ87/2561 ลจ88/2561 นางสาว ทัดเพ็ญ อังกุราวิรุทธ์ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันภาษา
  45 ลจ89/2561 ลจ90/2561 นาย พิพัฒน์ แก้วใส นักจัดการงานทั่วไป สถาบันภาษา
  46 ลจ91/2561 ลจ92/2561 พระมหา อาศิร วชิรนาโค พัชราจารย์ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันภาษา
  47 ลจ93/2561 ลจ94/2561 นาย วันเฉลิม แสงก๋า นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  48 ลจ95/2561 ลจ96/2561 พระ จวน สิริวฑฺฒโน ยากับ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  49 ลจ97/2561 ลจ98/2561 พระมหา บุญยง อภิชาโต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  50 ลจ99/2561 ลจ100/2561 นางสาว วิภาพร เลี้ยงถนอม นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  51 ลจ101/2561 ลจ102/2561 นางสาว นฤมล เลี้ยงถนอม นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  52 ลจ103/2561 ลจ104/2561 นางสาว ชญานุช สามัญ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  53 ลจ105/2561 ลจ106/2561 นาย ไกรษร ราชนิจ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  54 ลจ107/2561 ลจ108/2561 นาย เอกพล สร้อยจิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  55 ลจ109/2561 ลจ110/2561 นาย วิจิตร ศรีสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  56 ลจ111/2561 ลจ112/2561 นางสาว สุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  57 ลจ113/2561 ลจ114/2561 นาย วิศรุต จิมานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  58 ลจ115/2561 ลจ116/2561 นางสาว วชิราภรณ์ สีสวย นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  59 ลจ117/2561 ลจ118/2561 พระมหา พลกิตติ์ ภูริปญฺโญ สุรชน นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  60 ลจ119/2561 ลจ120/2561 นาย เอกชัย บุญเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  61 ลจ121/2561 ลจ122/2561 ว่าที่ ร.ต. หลวงเมือง ศรีสองเมือง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  62 ลจ123/2561 ลจ124/2561 นางสาว ราตรี รัตนโสภา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  63 ลจ125/2561 ลจ126/2561 พระ ดำรงค์ธรรม โชติธมฺโม สวนโสน นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  64 ลจ127/2561 ลจ128/2561 พระมหา สาม อคฺคธมฺโม แสงวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  65 ลจ129/2561 ลจ130/2561 นางสาว วิภา สิงห์คำคา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  66 ลจ131/2561 ลจ132/2561 นาย สดใส เจือจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  67 ลจ133/2561 ลจ134/2561 นาย ภูวนัย ปริศนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  68 ลจ135/2561 ลจ136/2561 นางสาว มณฑิรา แซ่เตียว นักจัดการงานทั่วไป กองนิติการ
  69 ลจ137/2561 ลจ138/2561 พระมหา กุศลิน สุนฺทรสิริ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  70 ลจ139/2561 ลจ140/2561 พระ สุรชัย ติกฺขปญฺโญ ชัยกิจ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  71 ลจ141/2561 ลจ142/2561 นาย ฉัตรชัย เพียดจันทร์ พนักงานขับรถ ส่วนธรรมนิเทศ
  72 ลจ143/2561 ลจ144/2561 นาย ศิลา ตาสุ่ย เจ้าหน้าที่คนสวน ส่วนธรรมนิเทศ
  73 ลจ145/2561 ลจ146/2561 นางสาว พัชรา พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่นักการภารโรง ส่วนธรรมนิเทศ
  74 ลจ147/2561 ลจ148/2561 นาง ทินมณี สกุลมานันท์ เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ส่วนธรรมนิเทศ
  75 ลจ149/2561 ลจ150/2561 นาง เพชรา ทมถา เจ้าหน้าที่คนสวน ส่วนธรรมนิเทศ
  76 ลจ151/2561 ลจ152/2561 พระใบฎีกา อภิชาต อภิชาโต นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  77 ลจ153/2561 ลจ154/2561 นาย ปัญญาพงศ์ ทรงรัฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนธรรมนิเทศ
  78 ลจ155/2561 ลจ156/2561 นาย ถนอม คชแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  79 ลจ157/2561 ลจ158/2561 พระ ทวีศักดิ์ โชติโก พลภาณุมาศ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  80 ลจ159/2561 ลจ160/2561 นาย วิชัย แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักส่งเสริมฯ
  81 ลจ161/2561 ลจ162/2561 นาย ดอน สตาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักส่งเสริมฯ
  82 ลจ163/2561 ลจ164/2561 นาย ถนัด ไชยพันธ์ นักวิชาการโสตฯ สำนักส่งเสริมฯ
  83 ลจ165/2561 ลจ166/2561 นาย ประดิษฐ์ กุลลรัสพิทยา นักวิชาการโสตฯ สำนักส่งเสริมฯ
  84 ลจ167/2561 ลจ168/2561 นาย อภิลักษณ์ กาวินำ นักวิชาการโสตฯ สำนักส่งเสริมฯ
  85 ลจ169/2561 ลจ170/2561 นางสาว ทัศนีย์ อะโรคา นักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมฯ
  86 ลจ171/2561 ลจ172/2561 นางสาว จันทร์ฉาย สีสมยา นักจัดการงานทั่วไป สำนักส่งเสริมฯ
  87 ลจ173/2561 ลจ174/2561 นาย ศราวุฒิ สิงห์เดช นักจัดการงานทั่วไป สำนักส่งเสริมฯ
  88 ลจ175/2561 ลจ176/2561 พระ ไพรวัน อรินฺทโม ทองขาว นักทรัพยากรบุคคล ส่วนธรรมนิเทศ
  89 ลจ177/2561 ลจ178/2561 นางสาว ชลดา นามนนท์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  90 ลจ179/2561 ลจ180/2561 นาย กิตติศักดิ์ ทรัพย์มั่น นักการภารโรง ส่วนธรรมนิเทศ
  91 ลจ181/2561 ลจ182/2561 นาย วสุพล บุญมาก พนักงานขับรถ
  92 ลจ183/2561 ลจ184/2561 พระ สัมฤทธิ์ มหาวีโร มะพารัมย์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร
  93 ลจ185/2561 ลจ186/2561 นาย วิชัย จันทร์ประโคน นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  94 ลจ187/2561 ลจ188/2561 พระมหา วิลัย สมาจาโร ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต
  95 ลจ189/2561 ลจ190/2561 นาง รุจาภา ธงปลื้มจืตร นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  96 ลจ191/2561 ลจ192/2561 นาย ชัชวาล เทียงเป นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  97 ลจ193/2561 ลจ194/2561 พระ สังคม กีตฺติญาโณ นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  98 ลจ195/2561 ลจ196/2561 พระมหา ธวัชชัย เขมธโช อาจารย์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  99 ลจ197/2561 ลจ198/2561 นาย อภิวัฒน์ สัณฐาน นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล
  100 ลจ199/2561 ลจ200/2561 นาย วิจารณ์ จันทร์สันต์ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  101 ลจ201/2561 ลจ202/2561 พระ เจษฎา โชติมนฺโต จุลพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนทะเบียนนิสิต
  102 ลจ203/2561 ลจ204/2561 นางสาว พิณจทอง แมนสุมิตรชัย อาจารย์ สถาบันภาษา
  103 ลจ205/2561 ลจ206/2561 นาย สุธีทัศน์ สุโท ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  104 ลจ207/2561 ลจ208/2561 นาย สมพร ประวรรณากร นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  105 ลจ209/2561 ลจ210/2561 พระราชสุทธิโมลี มนู กองพืช นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  106 ลจ211/2561 ลจ212/2561 นาย โยธิน กิติคุณ นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  107 ลจ213/2561 ลจ214/2561 นางสาว วรรณา นอกไธสง นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  108 ลจ215/2561 ลจ216/2561 พระ เสถียร สุทฺธิสทฺโธ เกรงขาม นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  109 ลจ217/2561 ลจ218/2561 พระมหา ธนวุฒิ โชติธมฺโม อุปชัย นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  110 ลจ219/2561 ลจ220/2561 นางสาว สิรินาฎ พิมเสนาะ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย
  111 ลจ221/2561 ลจ222/2561 นาย ชินนาท สุทธิกุญชร นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  112 ลจ223/2561 ลจ224/2561 พระมหา วุฒิเมธส์ วุฑฺฒิเมโธ วังคำ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  113 ลจ225/2561 ลจ226/2561 นาย บรรจบ บรรณรุจิ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  114 ลจ227/2561 ลจ228/2561 พระมหา ดนัย อุปวฑฺฒโน ศรีจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  115 ลจ229/2561 ลจ230/2561 พระ วีระศักดิ์ ชยธมฺโม สุวรรณวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  116 ลจ231/2561 ลจ232/2561 นางสาว กนกพร เฑียรทอง นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  117 ลจ233/2561 ลจ234/2561 นาย จันทร์ธรรม อินทรีเกิด นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  118 ลจ235/2561 ลจ236/2561 นางสาว นิภาพร เอียงชัยภูมิ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  119 ลจ237/2561 ลจ238/2561 นางสาว ทิพย์สุดา แสงคำ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  120 ลจ239/2561 ลจ240/2561 นาย บรรพต ตันธีรวงศ์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  121 ลจ241/2561 ลจ242/2561 พระมหา อดิเดช สติวโร อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  122 ลจ243/2561 ลจ244/2561 นาย พูนสุข มาศรังสรรค์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  123 ลจ245/2561 ลจ246/2561 นาย ไพฑูรย์ อุทัยคาม นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
  124 ลจ247/2561 ลจ248/2561 นางสาว อารยา ทองโชติ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  125 ลจ249/2561 ลจ250/2561 นาย สมคิด เศษวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  126 ลจ251/2561 ลจ252/2561 นาย จ่ามยุ่น ลุงเฮือง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  127 ลจ253/2561 ลจ254/2561 พระ หน่อแสง อคฺคเสโน นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  128 ลจ255/2561 ลจ256/2561 นางสาว ลลิตา พิมพ์รัตน์ นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  129 ลจ257/2561 ลจ258/2561 นาย ทายาท ศรีปลั่ง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  130 ลจ259/2561 ลจ260/2561 พระมหา สมศักดิ์ อติเมโธ สงวนดี นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  131 ลจ261/2561 ลจ262/2561 นางสาว สายรุ้ง บุบผาพันธ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  132 ลจ263/2561 ลจ264/2561 นาย วัชระ สุวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  133 ลจ265/2561 ลจ266/2561 นางสาว รัชดา ลำประไพ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์
  134 ลจ267/2561 ลจ268/2561 นางสาว พันธนันท์ บุญแรง นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
  135 ลจ269/2561 ลจ270/2561 นาย สมโภช พินศรี นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  136 ลจ271/2561 ลจ272/2561 นางสาว รัตน์นที วิโรจน์ฤทธิ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  137 ลจ273/2561 ลจ274/2561 พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ จุติพร รักษานาม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  138 ลจ275/2561 ลจ276/2561 นาง ชนันทภรณ์ เกียรติจานนท์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  139 ลจ277/2561 ลจ278/2561 นางสาว นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  140 ลจ279/2561 ลจ280/2561 นางสาว ญาณินี ภู่พัฒน์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  141 ลจ281/2561 ลจ282/2561 นาง วิชชุดา ฐิติโชติรัจนา อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  142 ลจ283/2561 ลจ284/2561 นาย คำเอียง กองสิน อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  143 ลจ285/2561 ลจ286/2561 นาย เรืองเดช ขันเขื่อนขัติย์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  144 ลจ287/2561 ลจ288/2561 นาย จรรยา อินอ๋อง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  145 ลจ289/2561 ลจ290/2561 นาย ณรงค์ชัย ปิ่นทรายมูล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  146 ลจ291/2561 ลจ292/2561 นาย สมร เกษสม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  147 ลจ293/2561 ลจ294/2561 พระมหา ฉัตรชัย ธมฺมวรเมธี ทันยาล นักจัดการงานทั่วไป กองแผนงาน
  148 ลจ295/2561 ลจ296/2561 นางสาว รวีวรรณ วงศ์เดชานันทร์ นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  149 ลจ297/2561 ลจ298/2561 นางสาว ณัฏฐา เอี๊ยวคนอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตร์
  150 ลจ299/2561 ลจ300/2561 นาย สุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ คณะสังคมศาสตร์
  151 ลจ301/2561 ลจ302/2561 นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  152 ลจ303/2561 ลจ304/2561 นาย กรกต ชาบัณฑิต นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์
  153 ลจ305/2561 ลจ306/2561 พระ นุชิต นาคเสโน โพวิชัย นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  154 ลจ307/2561 ลจ308/2561 นาย จำนง อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  155 ลจ309/2561 ลจ310/2561 นาง วนิดา ยอดนพเก้า นักการภารโรง คณะสังคมศาสตร์
  156 ลจ311/2561 ลจ312/2561 นางสาว ปิยวรรณ หอมจันทร์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  157 ลจ313/2561 ลจ314/2561 นาย บุญทัน ดอกไธสง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  158 ลจ315/2561 ลจ316/2561 พระครูวินัยธร เอก ชินวํโส เฉยประทุม อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  159 ลจ317/2561 ลจ318/2561 พระ สมนึก ธีรปญฺโญ กลับน้อม นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์
  160 ลจ319/2561 ลจ320/2561 นาย สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  161 ลจ321/2561 ลจ322/2561 นาย สมาน งามสนิท อาจารย์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  162 ลจ323/2561 ลจ324/2561 นาย เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  163 ลจ325/2561 ลจ326/2561
  164 ลจ327/2561 ลจ328/2561 Mr. Frank Johnny Hoffman อาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  165 ลจ329/2561 ลจ330/2561 นางสาว พัชรี หาลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตร์
  166 ลจ331/2561 ลจ332/2561 นางสาว อุบลวรรณา ภวกานันท์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  167 ลจ333/2561 ลจ334/2561 พระ อุทิศ อาสภจิตฺโต สุขแสง นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  168 ลจ335/2561 ลจ336/2561 นาย ถาวร ภูษา นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  169 ลจ337/2561 ลจ338/2561 พระ เกรียงไกร อธฺปญฺโญ พัฒนะโชติ นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  170 ลจ339/2561 ลจ340/2561 นางสาว อลีนา สุปินะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  171 ลจ341/2561 ลจ342/2561 นางสาว ปรีชญา คมพยัคฆ์ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิปัสสนาธุระ
  172 ลจ343/2561 ลจ344/2561 นางสาว อมรศิริ อุ่นละม้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  173 ลจ345/2561 ลจ346/2561 นางสาว กัญญ์วราพัชญ์ หอมชื่น นักจัดการงานทั่วไป คณะพุทธศาสตร์
  174 ลจ347/2561 ลจ348/2561 พระปลัด โกมุท สุธีโร จีวัลย์ นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  175 ลจ349/2561 ลจ350/2561 นาย วินัย มีมาก อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  176 ลจ351/2561 ลจ352/2561 นางสาว ภัทรพร สิริกาญจน อาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  177 ลจ353/2561 ลจ354/2561 พระมหา สม กลฺยาโณ ทิพวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

  [:en]02-%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

  สัญญา ผู้รับจ้าง ส่วนงาน
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  เลขที่ เลขที่
  1 ลจ1/2561 ลจ2/2561 Mr. Howell Nicholas Lewis อาจารย์ สถาบันภาษา
  2 ลจ3/2561 ลจ4/2561 นาย ธานินท์ เมียส นักวิเทศน์สัมพันธ์ คณะพุทธศาสตร์
  3 ลจ5/2561 ลจ6/2561 พระ อรุณ มหาสุเมโธ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  4 ลจ7/2561 ลจ8/2561 พระ กฤษกรณ์ เขมโสภโณ จันทร์กอง นักจัดการงานทั่วไป กองคลังและทรัพย์สิน
  5 ลจ9/2561 ลจ10/2561 นาย นิกร เขียวน้ำชุม นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  6 ลจ11/2561 ลจ12/2561 นาย สันติ พารักษา นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  7 ลจ13/2561 ลจ14/2561 นาย สมควร อยู่เกตุ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  8 ลจ15/2561 ลจ16/2561 นาย สำเริง คงแสงศักดิ์ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  9 ลจ17/2561 ลจ18/2561 นาย นิรุธ คงชื่นใจ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  10 ลจ19/2561 ลจ20/2561 นาย สมพงษ์ ปัดไธสง นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  11 ลจ21/2561 ลจ22/2561 นาย สมยศ สดสี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  12 ลจ23/2561 ลจ24/2561 นาย สุนี ถึงปัดชา นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  13 ลจ25/2561 ลจ26/2561 นาย ศิวกรณ์ ด้วงสกุล นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  14 ลจ27/2561 ลจ28/2561 นาย นเรศ ตรงต่อกิจ นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  15 ลจ29/2561 ลจ30/2561 นาย พิทักษ์พงศ์ จิตเย็น นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  16 ลจ31/2561 ลจ32/2561 นาย สมพงศ์ ไมตรีจิต นายช่างเทคนิค กองคลังและทรัพย์สิน
  17 ลจ33/2561 ลจ34/2561 นาย วิชัย กองเกิดสุข นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  18 ลจ35/2561 ลจ36/2561 นาย ถาวร ขันดี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  19 ลจ37/2561 ลจ38/2561 นาย กิตติศักดิ์ สอนศิริ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  20 ลจ39/2561 ลจ40/2561 นาย ไข่ มุกดาหาร นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  21 ลจ41/2561 ลจ42/2561 ว่าที่ร้อยตรี สมควร จั่นพา นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  22 ลจ43/2561 ลจ44/2561 นาย ธวัชชัย คล้ายสังข์ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  23 ลจ45/2561 ลจ46/2561 นาย อางกูล สกุลวงษ์ นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  24 ลจ47/2561 ลจ48/2561 นาย คำจันทร์ มามะณี นักการภารโรง กองคลังและทรัพย์สิน
  25 ลจ49/2561 ลจ50/2561 นางสาว จตุพร แน่นอุดร นักวิชาการการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน
  26 ลจ51/2561 ลจ52/2561 นางสาว ศุภสี นัยศิริ นักวิชาการการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน
  27 ลจ53/2561 ลจ54/2561 นาย มานิต แน่นอุดร พนักงานขับรถ กองคลังและทรัพย์สิน
  28 ลจ55/2561 ลจ56/2561 นาย ภิญโญ แสนสุข พนักงานขับรถ กองคลังและทรัพย์สิน
  29 ลจ57/2561 ลจ58/2561 นาย อภินันท์ ทองอาสน์ พนักงานขับรถ กองคลังและทรัพย์สิน
  30 ลจ59/2561 ลจ60/2561 นาย มงคล เพ็งน้ำคำ พนักงานขับรถ กองคลังและทรัพย์สิน
  31 ลจ61/2561 ลจ62/2561 นาย พศิน ประสารโชค พนักงานขับรถ กองคลังและทรัพย์สิน
  32 ลจ63/2561 ลจ64/2561 นาย สำรวย เกิดไธสง พนักงานขับรถ กองคลังและทรัพย์สิน
  33 ลจ65/2561 ลจ66/2561 นางสาว สินจัย บุญทศ นักวิชาการการเงินและบัญชี กองคลังและทรัพย์สิน
  34 ลจ67/2561 ลจ68/2561 นาย ภานะพล เพ็งน้ำคำ เจ้าหน้าที่ธุรการ กองคลังและทรัพย์สิน
  35 ลจ69/2561 ลจ70/2561 พระมหา สินธุ์ ฐิตรํสี สุนทราธร อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  36 ลจ71/2561 ลจ72/2561 พระราชธรรมมุนี ทองสุข เหลาทอง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  37 ลจ73/2561 ลจ74/2561 พระมหา เล็ก กนฺตวีโร จบศรี อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  38 ลจ75/2561 ลจ76/2561 พระครูธรรมธร บุญชู สิทฺธิปุญโญ เกิดชูชื่น อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  39 ลจ77/2561 ลจ78/2561 พระมหา ศิริ สิริจนฺโท ทุมเสน อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  40 ลจ79/2561 ลจ80/2561 นาย ชัยรัตน์ ใจดี อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  41 ลจ81/2561 ลจ82/2561 นาย สานนท์ วิบูลย์ศิลป์ อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  42 ลจ83/2561 ลจ84/2561 จ.ส.อ. ภัทระ อินทร์รุ่ง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  43 ลจ85/2561 ลจ86/2561 นาย วิวรรธน์ สายแสง อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  44 ลจ87/2561 ลจ88/2561 นางสาว ทัดเพ็ญ อังกุราวิรุทธ์ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันภาษา
  45 ลจ89/2561 ลจ90/2561 นาย พิพัฒน์ แก้วใส นักจัดการงานทั่วไป สถาบันภาษา
  46 ลจ91/2561 ลจ92/2561 พระมหา อาศิร วชิรนาโค พัชราจารย์ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันภาษา
  47 ลจ93/2561 ลจ94/2561 นาย วันเฉลิม แสงก๋า นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  48 ลจ95/2561 ลจ96/2561 พระ จวน สิริวฑฺฒโน ยากับ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  49 ลจ97/2561 ลจ98/2561 พระมหา บุญยง อภิชาโต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  50 ลจ99/2561 ลจ100/2561 นางสาว วิภาพร เลี้ยงถนอม นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  51 ลจ101/2561 ลจ102/2561 นางสาว นฤมล เลี้ยงถนอม นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  52 ลจ103/2561 ลจ104/2561 นางสาว ชญานุช สามัญ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนหอสมุดกลาง
  53 ลจ105/2561 ลจ106/2561 นาย ไกรษร ราชนิจ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  54 ลจ107/2561 ลจ108/2561 นาย เอกพล สร้อยจิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  55 ลจ109/2561 ลจ110/2561 นาย วิจิตร ศรีสวัสดิ์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  56 ลจ111/2561 ลจ112/2561 นางสาว สุพัตรา ทองสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  57 ลจ113/2561 ลจ114/2561 นาย วิศรุต จิมานัง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  58 ลจ115/2561 ลจ116/2561 นางสาว วชิราภรณ์ สีสวย นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  59 ลจ117/2561 ลจ118/2561 พระมหา พลกิตติ์ ภูริปญฺโญ สุรชน นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  60 ลจ119/2561 ลจ120/2561 นาย เอกชัย บุญเพ็ชร นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  61 ลจ121/2561 ลจ122/2561 ว่าที่ ร.ต. หลวงเมือง ศรีสองเมือง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  62 ลจ123/2561 ลจ124/2561 นางสาว ราตรี รัตนโสภา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  63 ลจ125/2561 ลจ126/2561 พระ ดำรงค์ธรรม โชติธมฺโม สวนโสน นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  64 ลจ127/2561 ลจ128/2561 พระมหา สาม อคฺคธมฺโม แสงวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  65 ลจ129/2561 ลจ130/2561 นางสาว วิภา สิงห์คำคา นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  66 ลจ131/2561 ลจ132/2561 นาย สดใส เจือจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  67 ลจ133/2561 ลจ134/2561 นาย ภูวนัย ปริศนา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  68 ลจ135/2561 ลจ136/2561 นางสาว มณฑิรา แซ่เตียว นักจัดการงานทั่วไป กองนิติการ
  69 ลจ137/2561 ลจ138/2561 พระมหา กุศลิน สุนฺทรสิริ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  70 ลจ139/2561 ลจ140/2561 พระ สุรชัย ติกฺขปญฺโญ ชัยกิจ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  71 ลจ141/2561 ลจ142/2561 นาย ฉัตรชัย เพียดจันทร์ พนักงานขับรถ ส่วนธรรมนิเทศ
  72 ลจ143/2561 ลจ144/2561 นาย ศิลา ตาสุ่ย เจ้าหน้าที่คนสวน ส่วนธรรมนิเทศ
  73 ลจ145/2561 ลจ146/2561 นางสาว พัชรา พูลสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่นักการภารโรง ส่วนธรรมนิเทศ
  74 ลจ147/2561 ลจ148/2561 นาง ทินมณี สกุลมานันท์ เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่ ส่วนธรรมนิเทศ
  75 ลจ149/2561 ลจ150/2561 นาง เพชรา ทมถา เจ้าหน้าที่คนสวน ส่วนธรรมนิเทศ
  76 ลจ151/2561 ลจ152/2561 พระใบฎีกา อภิชาต อภิชาโต นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  77 ลจ153/2561 ลจ154/2561 นาย ปัญญาพงศ์ ทรงรัฐ เจ้าหน้าที่ธุรการ ส่วนธรรมนิเทศ
  78 ลจ155/2561 ลจ156/2561 นาย ถนอม คชแพทย์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  79 ลจ157/2561 ลจ158/2561 พระ ทวีศักดิ์ โชติโก พลภาณุมาศ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  80 ลจ159/2561 ลจ160/2561 นาย วิชัย แสงสว่าง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักส่งเสริมฯ
  81 ลจ161/2561 ลจ162/2561 นาย ดอน สตาเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักส่งเสริมฯ
  82 ลจ163/2561 ลจ164/2561 นาย ถนัด ไชยพันธ์ นักวิชาการโสตฯ สำนักส่งเสริมฯ
  83 ลจ165/2561 ลจ166/2561 นาย ประดิษฐ์ กุลลรัสพิทยา นักวิชาการโสตฯ สำนักส่งเสริมฯ
  84 ลจ167/2561 ลจ168/2561 นาย อภิลักษณ์ กาวินำ นักวิชาการโสตฯ สำนักส่งเสริมฯ
  85 ลจ169/2561 ลจ170/2561 นางสาว ทัศนีย์ อะโรคา นักประชาสัมพันธ์ สำนักส่งเสริมฯ
  86 ลจ171/2561 ลจ172/2561 นางสาว จันทร์ฉาย สีสมยา นักจัดการงานทั่วไป สำนักส่งเสริมฯ
  87 ลจ173/2561 ลจ174/2561 นาย ศราวุฒิ สิงห์เดช นักจัดการงานทั่วไป สำนักส่งเสริมฯ
  88 ลจ175/2561 ลจ176/2561 พระ ไพรวัน อรินฺทโม ทองขาว นักทรัพยากรบุคคล ส่วนธรรมนิเทศ
  89 ลจ177/2561 ลจ178/2561 นางสาว ชลดา นามนนท์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  90 ลจ179/2561 ลจ180/2561 นาย กิตติศักดิ์ ทรัพย์มั่น นักการภารโรง ส่วนธรรมนิเทศ
  91 ลจ181/2561 ลจ182/2561 นาย วสุพล บุญมาก พนักงานขับรถ
  92 ลจ183/2561 ลจ184/2561 พระ สัมฤทธิ์ มหาวีโร มะพารัมย์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนงานบริหาร
  93 ลจ185/2561 ลจ186/2561 นาย วิชัย จันทร์ประโคน นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  94 ลจ187/2561 ลจ188/2561 พระมหา วิลัย สมาจาโร ผู้เชี่ยวชาญด้านวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต
  95 ลจ189/2561 ลจ190/2561 นาง รุจาภา ธงปลื้มจืตร นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  96 ลจ191/2561 ลจ192/2561 นาย ชัชวาล เทียงเป นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  97 ลจ193/2561 ลจ194/2561 พระ สังคม กีตฺติญาโณ นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  98 ลจ195/2561 ลจ196/2561 พระมหา ธวัชชัย เขมธโช อาจารย์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  99 ลจ197/2561 ลจ198/2561 นาย อภิวัฒน์ สัณฐาน นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล
  100 ลจ199/2561 ลจ200/2561 นาย วิจารณ์ จันทร์สันต์ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  101 ลจ201/2561 ลจ202/2561 พระ เจษฎา โชติมนฺโต จุลพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนทะเบียนนิสิต
  102 ลจ203/2561 ลจ204/2561 นางสาว พิณจทอง แมนสุมิตรชัย อาจารย์ สถาบันภาษา
  103 ลจ205/2561 ลจ206/2561 นาย สุธีทัศน์ สุโท ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  104 ลจ207/2561 ลจ208/2561 นาย สมพร ประวรรณากร นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  105 ลจ209/2561 ลจ210/2561 พระราชสุทธิโมลี มนู กองพืช นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  106 ลจ211/2561 ลจ212/2561 นาย โยธิน กิติคุณ นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  107 ลจ213/2561 ลจ214/2561 นางสาว วรรณา นอกไธสง นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  108 ลจ215/2561 ลจ216/2561 พระ เสถียร สุทฺธิสทฺโธ เกรงขาม นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  109 ลจ217/2561 ลจ218/2561 พระมหา ธนวุฒิ โชติธมฺโม อุปชัย นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  110 ลจ219/2561 ลจ220/2561 นางสาว สิรินาฎ พิมเสนาะ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี บัณฑิตวิทยาลัย
  111 ลจ221/2561 ลจ222/2561 นาย ชินนาท สุทธิกุญชร นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  112 ลจ223/2561 ลจ224/2561 พระมหา วุฒิเมธส์ วุฑฺฒิเมโธ วังคำ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  113 ลจ225/2561 ลจ226/2561 นาย บรรจบ บรรณรุจิ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  114 ลจ227/2561 ลจ228/2561 พระมหา ดนัย อุปวฑฺฒโน ศรีจันทร์ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  115 ลจ229/2561 ลจ230/2561 พระ วีระศักดิ์ ชยธมฺโม สุวรรณวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  116 ลจ231/2561 ลจ232/2561 นางสาว กนกพร เฑียรทอง นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  117 ลจ233/2561 ลจ234/2561 นาย จันทร์ธรรม อินทรีเกิด นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  118 ลจ235/2561 ลจ236/2561 นางสาว นิภาพร เอียงชัยภูมิ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  119 ลจ237/2561 ลจ238/2561 นางสาว ทิพย์สุดา แสงคำ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  120 ลจ239/2561 ลจ240/2561 นาย บรรพต ตันธีรวงศ์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  121 ลจ241/2561 ลจ242/2561 พระมหา อดิเดช สติวโร อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  122 ลจ243/2561 ลจ244/2561 นาย พูนสุข มาศรังสรรค์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  123 ลจ245/2561 ลจ246/2561 นาย ไพฑูรย์ อุทัยคาม นักวิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
  124 ลจ247/2561 ลจ248/2561 นางสาว อารยา ทองโชติ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  125 ลจ249/2561 ลจ250/2561 นาย สมคิด เศษวงศ์ นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  126 ลจ251/2561 ลจ252/2561 นาย จ่ามยุ่น ลุงเฮือง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  127 ลจ253/2561 ลจ254/2561 พระ หน่อแสง อคฺคเสโน นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  128 ลจ255/2561 ลจ256/2561 นางสาว ลลิตา พิมพ์รัตน์ นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  129 ลจ257/2561 ลจ258/2561 นาย ทายาท ศรีปลั่ง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  130 ลจ259/2561 ลจ260/2561 พระมหา สมศักดิ์ อติเมโธ สงวนดี นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  131 ลจ261/2561 ลจ262/2561 นางสาว สายรุ้ง บุบผาพันธ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  132 ลจ263/2561 ลจ264/2561 นาย วัชระ สุวัฒน์ นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  133 ลจ265/2561 ลจ266/2561 นางสาว รัชดา ลำประไพ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะมนุษยศาสตร์
  134 ลจ267/2561 ลจ268/2561 นางสาว พันธนันท์ บุญแรง นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์
  135 ลจ269/2561 ลจ270/2561 นาย สมโภช พินศรี นักจัดการงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์
  136 ลจ271/2561 ลจ272/2561 นางสาว รัตน์นที วิโรจน์ฤทธิ์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  137 ลจ273/2561 ลจ274/2561 พระครูศรีสุทธิคณารักษ์ จุติพร รักษานาม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  138 ลจ275/2561 ลจ276/2561 นาง ชนันทภรณ์ เกียรติจานนท์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  139 ลจ277/2561 ลจ278/2561 นางสาว นวลวรรณ พูนวสุพลฉัตร อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  140 ลจ279/2561 ลจ280/2561 นางสาว ญาณินี ภู่พัฒน์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  141 ลจ281/2561 ลจ282/2561 นาง วิชชุดา ฐิติโชติรัจนา อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  142 ลจ283/2561 ลจ284/2561 นาย คำเอียง กองสิน อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  143 ลจ285/2561 ลจ286/2561 นาย เรืองเดช ขันเขื่อนขัติย์ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  144 ลจ287/2561 ลจ288/2561 นาย จรรยา อินอ๋อง อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  145 ลจ289/2561 ลจ290/2561 นาย ณรงค์ชัย ปิ่นทรายมูล อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  146 ลจ291/2561 ลจ292/2561 นาย สมร เกษสม อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  147 ลจ293/2561 ลจ294/2561 พระมหา ฉัตรชัย ธมฺมวรเมธี ทันยาล นักจัดการงานทั่วไป กองแผนงาน
  148 ลจ295/2561 ลจ296/2561 นางสาว รวีวรรณ วงศ์เดชานันทร์ นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  149 ลจ297/2561 ลจ298/2561 นางสาว ณัฏฐา เอี๊ยวคนอง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตร์
  150 ลจ299/2561 ลจ300/2561 นาย สุทา ขอวาดกลาง พนักงานขับรถ คณะสังคมศาสตร์
  151 ลจ301/2561 ลจ302/2561 นาย พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  152 ลจ303/2561 ลจ304/2561 นาย กรกต ชาบัณฑิต นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์
  153 ลจ305/2561 ลจ306/2561 พระ นุชิต นาคเสโน โพวิชัย นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  154 ลจ307/2561 ลจ308/2561 นาย จำนง อดิวัฒนสิทธิ์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  155 ลจ309/2561 ลจ310/2561 นาง วนิดา ยอดนพเก้า นักการภารโรง คณะสังคมศาสตร์
  156 ลจ311/2561 ลจ312/2561 นางสาว ปิยวรรณ หอมจันทร์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  157 ลจ313/2561 ลจ314/2561 นาย บุญทัน ดอกไธสง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  158 ลจ315/2561 ลจ316/2561 พระครูวินัยธร เอก ชินวํโส เฉยประทุม อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  159 ลจ317/2561 ลจ318/2561 พระ สมนึก ธีรปญฺโญ กลับน้อม นักวิชาการศึกษา คณะสังคมศาสตร์
  160 ลจ319/2561 ลจ320/2561 นาย สุริยา รักษาเมือง อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  161 ลจ321/2561 ลจ322/2561 นาย สมาน งามสนิท อาจารย์ หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
  162 ลจ323/2561 ลจ324/2561 นาย เมธาวี อุดมธรรมานุภาพ อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์
  163 ลจ325/2561 ลจ326/2561
  164 ลจ327/2561 ลจ328/2561 Mr. Frank Johnny Hoffman อาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  165 ลจ329/2561 ลจ330/2561 นางสาว พัชรี หาลาง นักวิชาการการเงินและบัญชี คณะสังคมศาสตร์
  166 ลจ331/2561 ลจ332/2561 นางสาว อุบลวรรณา ภวกานันท์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  167 ลจ333/2561 ลจ334/2561 พระ อุทิศ อาสภจิตฺโต สุขแสง นักจัดการงานทั่วไป บัณฑิตวิทยาลัย
  168 ลจ335/2561 ลจ336/2561 นาย ถาวร ภูษา นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  169 ลจ337/2561 ลจ338/2561 พระ เกรียงไกร อธฺปญฺโญ พัฒนะโชติ นักจัดการงานทั่วไป กองกิจการนิสิต
  170 ลจ339/2561 ลจ340/2561 นางสาว อลีนา สุปินะ นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานพระสอนศีลธรรม
  171 ลจ341/2561 ลจ342/2561 นางสาว ปรีชญา คมพยัคฆ์ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันวิปัสสนาธุระ
  172 ลจ343/2561 ลจ344/2561 นางสาว อมรศิริ อุ่นละม้าย เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
  173 ลจ345/2561 ลจ346/2561 นางสาว กัญญ์วราพัชญ์ หอมชื่น นักจัดการงานทั่วไป คณะพุทธศาสตร์
  174 ลจ347/2561 ลจ348/2561 พระปลัด โกมุท สุธีโร จีวัลย์ นักจัดการงานทั่วไป กองกลาง
  175 ลจ349/2561 ลจ350/2561 นาย วินัย มีมาก อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  176 ลจ351/2561 ลจ352/2561 นางสาว ภัทรพร สิริกาญจน อาจารย์ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ
  177 ลจ353/2561 ลจ354/2561 พระมหา สม กลฺยาโณ ทิพวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์

   [:]