• สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี 2561

  %e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%93-61

  สัญญา ส่วนงาน
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  เลขที่ เลขที่
  1 ก01/2561 ก02/2561 นาย เติม เยาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  2 ก03/2561 ก04/2561 นาย ประสงค์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  3 ก05/2561 ก06/2561 นาง สุภาพ หวังสุขใจ ผู้เชี่ยวชาญทางบรรณารักษ์ ส่วนหอสมุดกลาง
  4 ก07/2561 ก08/2561 นาง วีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  5 ก09/2561 ก10/2561 นาย ครรชิต จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6 ก11/2561 ก12/2561 พระมหา ทองสุข สิริวฑฺฒโน สอทธิสุรินทร์ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ
  7 ก13/2561 ก14/2561 พระมหา จรัญ อุตฺตฆธมฺโฆ บัวชูกาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พุทธศาสตร์ กองวิชาการ
  8 ก15/2561 ก16/2561 นาย จามร จันทร์คุ้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พุทธศาสตร์ กองวิชาการ
  9 ก17/2561 ก18/2561 พระมหา ประสานชัย เทวงกโร ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พุทธศาสตร์ กองวิชาการ
  10 ก19/2561 ก20/2561 นาย มนัส จอดพิมาย ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พุทธศาสตร์ กองวิชาการ
  11 ก21/2561 ก22/2561 พระมหา บูรณะ ธาตเมโธ โพธ็นอก ผู้เชี่ยวชาญด้านคัมภีร์พุทธศาสตร์ กองวิชาการ
  12 ก23/2561 ก24/2561 พระมหา สวงค์ ญาณวโร หันเชื้อจีน ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล สำนักทะเบียนและวัดผล
  13 ก25/2561 ก26/2561 พระมหา วิชัย อคฺคธมฺโม ผู้เชี่ยวชาญด้านงานทะเบียนนิสิต สำนักทะเบียนและวัดผล
  14 ก27/2561 ก28/2561 นาย สิงห์คำ เก่งกล้า อาจารย์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  15 ก29/2561 ก30/2561 นาย ประเดิม ศรีชู อาจารย์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  16 ก31/2561 ก32/2561 พระราชสุนทร วินัย เทียนเบ็ญจะ ผู้เชี่ยวชาญ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  17 ก33/2561 ก34/2561 นาย ธวัช ดารารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  18 ก35/2561 ก36/2561 พระมหา ขวัญชัย กิตฺติปาโล อาจารย์ คณะมนุษยืศาสตร์
  19 ก37/2561 ก38/2561 นาย เริงชัย หมื่นชนะ อาจารย์ คณะมนุษยืศาสตร์
  20 ก39/2561 ก40/2561 พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ สมาน พรหมอยู่ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา คณะมนุษยืศาสตร์
  21 ก41/2561 ก42/2561 นาย นิลรัตน์ กลิ่นจันทร์ อาจารย์ คณะมนุษยืศาสตร์
  22 ก43/2561 ก44/2561 นาย ปรีชา คะเนตนอก อาจารย์ คณะมนุษยืศาสตร์
  23 ก45/2561 ก46/2561 นาย โกวิท พานแก้ว อาจารย์ คณะมนุษยืศาสตร์
  24 ก47/2561 ก48/2561 นาย มั่น เสือสูงเนิน อาจารย์ คณะมนุษยืศาสตร์
  25 ก49/2561 ก50/2561 พระมหา สุริยา วรเมธี อาจารย์ คณะมนุษยืศาสตร์
  26 ก51/2561 ก52/2561 นาย ประพันธ์ กุลวินิจฉัย อาจารย์ คณะมนุษยืศาสตร์
  27 ก53/2561 ก54/2561 นาย ปฐมพงศ์ ทินบรรเจิดฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย คณะมนุษยืศาสตร์
  28 ก55/2561 ก56/2561 พระมหา ณรงค์ศักดิ์ ฐิติญาโณ อาจารย์ คณะมนุษยืศาสตร์
  29 ก57/2561 ก58/2561 นาง ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพ สำนักงานประกันคุณภาพ