• สัญญาจ้างบุคลากรประจำ ปี 2561

  [:TH]%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3-61

  สัญญา คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน
  1 บค.001/2561 บค.002/2561 นาย พิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  2 บค.003/2561 บค.004/2561 พระ ประจิรักษ์ มหาปญฺโญ เมฆหมอก นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล
  3 บค.005/2561 บค.006/2561 นางสาว สุภาวดี นัยศิริ นักจัดการงานทั่วไป โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  4 บค.007/2561 บค.008/2561 นางสาว กัญญาภัค เจริญดี นักจัดการงานทั่วไป กองนิติการ
  5 บค.009/2561 บค.010/2561 พระมหา คณิตศาสตร์ คเวสโก มั่นในบุญธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
  6 บค.011/2561 บค.012/2561 นางสาว เนาวรัตน์ ภู่ระหงษ์ นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  7 บค.013/2561 บค.014/2561 นาย บุญมี พรรษา อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
  8 บค.015/2561 บค.016/2561 พระ ณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ สระแก้ว อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
  9 บค.017/2561 บค.018/2561 นาย ธงชัย พลเยี่ยม อาจารย์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  10 บค.019/2561 บค.020/2561 พระมหา นิมิต ธีรปญฺโญ เจ้าหน้าที่ธุรการ กองกลาง
  11 บค.021/2561 บค.022/2561 นาย ทวัชนม์ จันทร์เทพ นิติกร กองนิติการ
  12 บค.023/2561 บค.024/2561 นาย ระวิง เรืองสังข์ อาจารย์ ภาควิชาพุทธบริหารการศึกษา
  13 บค.025/2561 บค.026/2561 พระครูกิตติญาณวิสิฐ ธนา กอมกวล อาจารย์ หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต
  14 บค.027/2561 บค.028/2561 พระมหา ดวงเด่น ฐิตญาโณ ตุนิน อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  15 บค.029/2561 บค.030/2561 นาง ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  16 บค.031/2561 บค.032/2561 ว่าที่ ร.ต. กิตติรัฐ หุ่นภู อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  17 บค.033/2561 บค.034/2561 นาย อรรถพล จอมมงคล อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  18 บค.035/2561 บค.036/2561 พระครูสังฆกิจโสภณ วุฒิพงษ์ หมายมั่น อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  19 บค.037/2561 บค.038/2561 พระมหา ชาติชาย ปญฺญาวชิโร พุ่มจันทร์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  20 บค.039/2561 บค.040/2561 นาย เดชอุดม แสงบุญ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  21 บค.041/2561 บค.042/2561 นาย วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  22 บค.043/2561 บค.044/2561 พระ สุรชัย สุรชโย หงษ์ตระกูล นักวิชาการศึกษา ภาควิชาบริหาร
  23 บค.045/2561 บค.046/2561 พระมหา วัฒน์พร อภิวฑฺฒโน บุญมาก นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  24 บค.047/2561 บค.048/2561 พระ สุกิจจ์ สุจิณฺโณ บุตรเคน นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  25 บค.049/2561 บค.050/2561 พระ สังคม กิตฺติญาโณ เพชรหงษ์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต
  26 บค.051/2561 บค.052/2561 นาย ประเสิรฐ ธิลาว อาจารย์ หลักสูตรบัรฑิตศึกษา

   [:en]%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3-61

  สัญญา คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน
  1 บค.001/2561 บค.002/2561 นาย พิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล
  2 บค.003/2561 บค.004/2561 พระ ประจิรักษ์ มหาปญฺโญ เมฆหมอก นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล
  3 บค.005/2561 บค.006/2561 นางสาว สุภาวดี นัยศิริ นักจัดการงานทั่วไป โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
  4 บค.007/2561 บค.008/2561 นางสาว กัญญาภัค เจริญดี นักจัดการงานทั่วไป กองนิติการ
  5 บค.009/2561 บค.010/2561 พระมหา คณิตศาสตร์ คเวสโก มั่นในบุญธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน
  6 บค.011/2561 บค.012/2561 นางสาว เนาวรัตน์ ภู่ระหงษ์ นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  7 บค.013/2561 บค.014/2561 นาย บุญมี พรรษา อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
  8 บค.015/2561 บค.016/2561 พระ ณรงค์ ฐานวุฑฺโฒ สระแก้ว อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
  9 บค.017/2561 บค.018/2561 นาย ธงชัย พลเยี่ยม อาจารย์ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  10 บค.019/2561 บค.020/2561 พระมหา นิมิต ธีรปญฺโญ เจ้าหน้าที่ธุรการ กองกลาง
  11 บค.021/2561 บค.022/2561 นาย ทวัชนม์ จันทร์เทพ นิติกร กองนิติการ
  12 บค.023/2561 บค.024/2561 นาย ระวิง เรืองสังข์ อาจารย์ ภาควิชาพุทธบริหารการศึกษา
  13 บค.025/2561 บค.026/2561 พระครูกิตติญาณวิสิฐ ธนา กอมกวล อาจารย์ หลักสูตรพุทธศาสตร์มหาบัณฑิต
  14 บค.027/2561 บค.028/2561 พระมหา ดวงเด่น ฐิตญาโณ ตุนิน อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  15 บค.029/2561 บค.030/2561 นาง ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ บัณฑิตวิทยาลัย
  16 บค.031/2561 บค.032/2561 ว่าที่ ร.ต. กิตติรัฐ หุ่นภู อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  17 บค.033/2561 บค.034/2561 นาย อรรถพล จอมมงคล อาจารย์ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  18 บค.035/2561 บค.036/2561 พระครูสังฆกิจโสภณ วุฒิพงษ์ หมายมั่น อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  19 บค.037/2561 บค.038/2561 พระมหา ชาติชาย ปญฺญาวชิโร พุ่มจันทร์ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  20 บค.039/2561 บค.040/2561 นาย เดชอุดม แสงบุญ อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  21 บค.041/2561 บค.042/2561 นาย วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล อาจารย์ คณะสังคมศาสตร์
  22 บค.043/2561 บค.044/2561 พระ สุรชัย สุรชโย หงษ์ตระกูล นักวิชาการศึกษา ภาควิชาบริหาร
  23 บค.045/2561 บค.046/2561 พระมหา วัฒน์พร อภิวฑฺฒโน บุญมาก นักวิชาการศึกษา กองวิชาการ
  24 บค.047/2561 บค.048/2561 พระ สุกิจจ์ สุจิณฺโณ บุตรเคน นักจัดการงานทั่วไป คณะสังคมศาสตร์
  25 บค.049/2561 บค.050/2561 พระ สังคม กิตฺติญาโณ เพชรหงษ์ นักวิชาการศึกษา กองกิจการนิสิต
  26 บค.051/2561 บค.052/2561 นาย ประเสิรฐ ธิลาว อาจารย์ หลักสูตรบัรฑิตศึกษา

  [:]