• เอกสารประกอบโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

  [:TH]capture-20170907-114057 capture-20170907-155456

   

  เอกสารประกอบการจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
  “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

  ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วิทยากร ฤทัย หงส์สิริ >> DOWNLOAD

  วิทยากร สุธาทิพย์ กิตติเกษมศิลป์ 1 >> DOWNLOAD

  วิทยากร สุธาทิพย์ กิตติเกษมศิลป์ 2 >> DOWNLOAD

   

   [:en]capture-20170907-114057capture-20170907-155456

  เอกสารประกอบการจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร
  “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

  ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  วิทยากร ฤทัย หงส์สิริ >> DOWNLOAD

  วิทยากร สุธาทิพย์ กิตติเกษมศิลป์ 1 >> DOWNLOAD

  วิทยากร สุธาทิพย์ กิตติเกษมศิลป์ 2 >> DOWNLOAD

   

   [:]