• โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม

    [:TH]โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มพูนประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม โดยพิธีเปิดการอบรมได้เกียรติจากพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการ และ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เมตตามามอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และเป็นประธานปิดโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียร์เตอร์โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

    [:en]โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มพูนประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม โดยพิธีเปิดการอบรมได้เกียรติจากพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการ และ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เมตตามามอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และเป็นประธานปิดโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียร์เตอร์โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     

    [:]