• ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม

  [:TH]banner

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติได้กำหนดให้กองนิติจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังเรื่องดังกล่าว

  ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

  วัตถุประสงค์ :
  ๑. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  ๒. เพื่อส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น
  ๓. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม (Merit system)
  ๔. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม
  ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ได้มีโอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
  ๖.  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

  ระยะเวลาดำเนินงาน : วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ณ ห้องเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  รายละเอียดโครงการ : DOWNLOAD

  6100-5_%e0%b8%a710_page_036100-5_%e0%b8%a710_page_046100-5_%e0%b8%a710_page_056100-5_%e0%b8%a710_page_066100-5_%e0%b8%a710_page_076100-5_%e0%b8%a710_page_08

  [:en]banner

   

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติได้กำหนดให้กองนิติจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังเรื่องดังกล่าว

  ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

  วัตถุประสงค์ :
  ๑. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  ๒. เพื่อส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น
  ๓. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม (Merit system)
  ๔. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม
  ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ได้มีโอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
  ๖.  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม

  ระยะเวลาดำเนินงาน : วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
  ณ ห้องเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  รายละเอียดโครงการ : DOWNLOAD

  6100-5_%e0%b8%a710_page_03 6100-5_%e0%b8%a710_page_04 6100-5_%e0%b8%a710_page_05 6100-5_%e0%b8%a710_page_06 6100-5_%e0%b8%a710_page_07 6100-5_%e0%b8%a710_page_08

   

  [:]