• THE 12TH OF INTERNATIONAL BUDDHIST CONFERENCE ON THE UNITED NATIONS DAY OF VESAK 2558/2015โครงการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๒

  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒
  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๘

  เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤตการณ์ของโลก”
  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
  ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จ.นครปฐม
  ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

  สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
  ห้อง D 400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย)
  โทร ๐๘-๖๐๗๕-๒๙๐๙,๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘ โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๙ Email: chai_sudaruk@hotmail.com

  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ ๑๒
  เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๕๘

  เรื่อง “พระพุทธศาสนากับวิกฤตการณ์ของโลก”
  ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
  ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จ.นครปฐม
  ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

  สำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
  ห้อง D 400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณราชวิทยาลัย (วังน้อย)
  โทร ๐๘-๖๐๗๕-๒๙๐๙,๐๓๕-๒๔๘-๐๙๘ โทรสาร ๐๓๕-๒๔๘-๐๙๙ Email: chai_sudaruk@hotmail.com