Daily Archives: November 5, 2018

 • banner

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  Posted on November 5, 2018 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  [:TH] ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติได้กำหนดให้กองนิติการได้มีการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมให้คำปรึกษางานด้านนิติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานนิติการหรืองานนิติกรรมสัญญาต่างๆ เข้าร่วมรับฟังเรื่องดังกล่าว ชื่อโครงการ : โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ๒. เพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง ระยะเวลาดำเนินงาน : ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มจร วิทยาเขตอุบลราชธานี รายละเอียดเพิ่มเติม : DOWNLOAD ครั้งที่ ๒ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ วันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ มจร หน่วยวิทยบริการจังหวัดเพชรบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  Posted on November 5, 2018 by law law in ข่าว.

  [:TH]  [:en] [:]

  Continue Reading...
  1 Comment.
 • banner

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

  Posted on November 5, 2018 by law law in ข่าว.

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นจำนวน ๓ ครั้ง โดยแบ่งตามโซนภูมิภาค โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นในวันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระสอบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โซนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ(คณะสังคมศาสตร์) วัดพระรูป ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี และโซนภาคเหนือ จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง 

  Continue Reading...
  No Comments.