Daily Archives: June 15, 2018

 • 02-%e0%b8%90%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%87

  สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว ปี 2561

  Posted on June 15, 2018 by law law in ข่าว, สัญญา.

  [:TH] สัญญา ผู้รับจ้าง ส่วนงาน สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เลขที่ เลขที่ 1 ลจ1/2561 ลจ2/2561 Mr. Howell Nicholas Lewis อาจารย์ สถาบันภาษา 2 ลจ3/2561 ลจ4/2561 นาย ธานินท์ เมียส นักวิเทศน์สัมพันธ์ คณะพุทธศาสตร์ 3 ลจ5/2561 ลจ6/2561 พระ อรุณ มหาสุเมโธ นักจัดการงานทั่วไป ส่วนธรรมนิเทศ 4 ลจ7/2561 ลจ8/2561 พระ กฤษกรณ์ เขมโสภโณ จันทร์กอง นักจัดการงานทั่วไป กองคลังและทรัพย์สิน 5 ลจ9/2561 ลจ10/2561 นาย นิกร เขียวน้ำชุม นักการภารโรง […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%93-61

  สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี 2561

  Posted on June 15, 2018 by law law in ข่าว, สัญญา.

  สัญญา ส่วนงาน สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด เลขที่ เลขที่ 1 ก01/2561 ก02/2561 นาย เติม เยาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 2 ก03/2561 ก04/2561 นาย ประสงค์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 3 ก05/2561 ก06/2561 นาง สุภาพ หวังสุขใจ ผู้เชี่ยวชาญทางบรรณารักษ์ ส่วนหอสมุดกลาง 4 ก07/2561 ก08/2561 นาง วีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง 5 ก09/2561 ก10/2561 นาย ครรชิต จามรมาน ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสานสนเทศ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 ก11/2561 ก12/2561 […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • สัญญาจ้างบุคลากรประจำ ปี 2561

  Posted on June 15, 2018 by law law in ข่าว, สัญญา.

  [:TH] สัญญา คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน 1 บค.001/2561 บค.002/2561 นาย พิชิต เชาว์ชาญ นักวิชาการศึกษา สำนักทะเบียนและวัดผล 2 บค.003/2561 บค.004/2561 พระ ประจิรักษ์ มหาปญฺโญ เมฆหมอก นักจัดการงานทั่วไป สำนักทะเบียนและวัดผล 3 บค.005/2561 บค.006/2561 นางสาว สุภาวดี นัยศิริ นักจัดการงานทั่วไป โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 4 บค.007/2561 บค.008/2561 นางสาว กัญญาภัค เจริญดี นักจัดการงานทั่วไป กองนิติการ 5 บค.009/2561 บค.010/2561 พระมหา คณิตศาสตร์ คเวสโก มั่นในบุญธรรม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองแผนงาน 6 บค.011/2561 บค.012/2561 […]

  Continue Reading...
  No Comments.