Daily Archives: April 30, 2018

 • 5-2

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๑ (ภาคเหนือ)

  Posted on April 30, 2018 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด, รูปภาพ.

  [:TH]โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โซนภาคเหนือ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง โดยพิธีเปิดการอบรมในครั้งได้เกียรติจากพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วและประธานคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายเมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการ   [:en]โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โซนภาคเหนือ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง โดยพิธีเปิดการอบรมในครั้งได้เกียรติจากพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วและประธานคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายเมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการ [:]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สัญญาค้ำประกันบุคลากรและลูกจ้างฯ

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองนิติการ

  Posted on April 30, 2018 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  [:TH] >> DOWNLOAD << [:en]   >> DOWNLOAD << [:]

  Continue Reading...
  No Comments.