Daily Archives: June 7, 2017

 • 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0005

  ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงาน กองนิติการ ประจำปี ๒๕๕๙

  Posted on June 7, 2017 by law law in ข่าว, รูปภาพ.

  [:TH]วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองนิติการไดรับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานโดยมีชุดคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ดังนี้ พระสิริชัยโสภณ ประธาน ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต กรรมการ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ กรรมการ ดร. นายสนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการและเลขานุการ [:en]วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองนิติการไดรับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานโดยมีชุดคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ดังนี้ พระสิริชัยโสภณ ประธาน ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต กรรมการ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ กรรมการ ดร. นายสนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการและเลขานุการ [:]

  Continue Reading...
  No Comments.