Yearly Archives: 2017

 • กระบวนการขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการให้บุคลากรออกจากงาน

  Posted on May 4, 2017 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  >> DOWNLOAD <<

  Continue Reading...
  No Comments.
 • กระบวนการขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการสั่งพักงานบุคลากร

  Posted on May 4, 2017 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  >> DOWNLOAD <<

  Continue Reading...
  No Comments.
 • กระบวนการขั้นตอนการดำเนินการทางวินัย

  Posted on May 4, 2017 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  [:TH] >> DOWNLOAD << [:en] >> DOWNLOAD << [:th] >> DOWNLOAD << [:]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • 1

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้)

  Posted on May 1, 2017 by law law in ข่าว, รูปภาพ.

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ โซนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการ คณะสังคมศาสตร์ วัดป่าประดู่ อำเภอเมืองรอยอง จังหวัดระยอง ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง โดยพิธีเปิดการอบรมในครั้งได้เกียรติจากพระธรรมวิมลโมลี ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ห้องเรียนวัดพัฒนาราม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าคณะภาค ๑๖ เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมสตาร์ ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง วันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b8%84%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1

  คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี

  Posted on March 31, 2017 by law law in ข่าว.

  เพื่อให้การดำเนินงานด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานสนับสนุน ของกองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงมีคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี  

  Continue Reading...
  No Comments.
 • IMG_4161

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาคเหนือ)

  Posted on March 31, 2017 by law law in ข่าว, รูปภาพ.

  [:TH]โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ โซนภาคเหนือ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง โดยพิธีเปิดการอบรมในครั้งได้เกียรติจากพระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ [:en]โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ โซนภาคเหนือ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง โดยพิธีเปิดการอบรมในครั้งได้เกียรติจากพระสุนทรมุนี ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการ ณ […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • DSC_2257-11r

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๐ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

  Posted on March 31, 2017 by law law in ข่าว, รูปภาพ.

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง โดยพิธีเปิดการอบรมในครั้งได้เกียรติจากพระโสภณรัตนบัณฑิต.,รศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่น วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

  Continue Reading...
  No Comments.
 • 01 ปก คำนำ และสารบัญ_Page_1

  เอกสารประกอบการ โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๐

  Posted on March 22, 2017 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  [:TH]ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติได้กำหนดให้กองนิติการได้มีการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อรับฟังปัญหาพร้อมให้คำปรึกษางานด้านนิติการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงขอเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องทางด้านงานนิติการหรืองานนิติกรรมสัญญาต่างๆ เข้าร่วมรับฟังเรื่องดังกล่าว ชื่อโครงการ : โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๐ หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ๒. เพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง ระยะเวลาดำเนินงาน : ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มจร วิทยาเขตขอนแก่น ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ มจร วิทยาสงฆ์นครน่านเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ ๓ ภาคกลาง, ภาคตะวันออก และภาคใต้ […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • การลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย

  Posted on March 10, 2017 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  >> DOWNLOAD <<

  Continue Reading...
  No Comments.
 • การกำหนดขั้นตอนการมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปลงนามแทนอธิการบดี

  Posted on March 10, 2017 by law law in ดาวน์โหลด.

  >> DOWNLOAD <<

  Continue Reading...
  No Comments.