Yearly Archives: 2017

 • 19961160_1255151164613499_4688425125734499552_n

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร”

  Posted on August 8, 2017 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  [:TH]ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติได้กำหนดให้กองนิติจัดโครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ข้อบังคับระเบียบ ประกาศ กฎหมาย คำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่สำคัญและที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยอันมีผลให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคลากรและผู้บริหารมหาวิทยาลัยไม่ต้องเสี่ยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกตรวจสอบ จึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังเรื่องดังกล่าว ชื่อโครงการ : โครงการอบรมด้านกฎหมายสำหรับผู้บริหาร เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับผู้บริหาร” หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีการเรียนรู้  ความเข้าใจ  เนื้อหาและสาระสำคัญของกฎหมายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๒. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลดความผิดพลาดและความเสียหายจากการเข้าใจเพื่อหากฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ต่างๆ ที่คลาดเคลื่อน ๓. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย มีความเข้าใจตัวกฎหมายของมหาวิทยาลัย และทำให้การบริหารงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๔. เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย สามารถบริหารงานในมหาวิทยาลัยได้อย่างสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ระยะเวลาดำเนินงาน : ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • _mg_0016

  โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม

  Posted on July 16, 2017 by law law in ข่าว, รูปภาพ.

  [:TH]โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มพูนประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม โดยพิธีเปิดการอบรมได้เกียรติจากพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการ และ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เมตตามามอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และเป็นประธานปิดโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียร์เตอร์โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [:en]โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพิ่มพูนประสิทธิภาพและพัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม โดยพิธีเปิดการอบรมได้เกียรติจากพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการ และ พระสุวรรณเมธาภรณ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เมตตามามอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรม และเป็นประธานปิดโครงการในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียร์เตอร์โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   [:]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • แผนผังศาลปกครอง (เงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง)

  Posted on July 12, 2017 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  แผนผังศาลปกครอง (เงื่อนไขความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งทางปกครอง) (การลบล้างคำสั่งทางปกครอง) >> DOWNLOAD <<

  Continue Reading...
  No Comments.
 • banner

  เอกสารประกอบโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม

  Posted on June 29, 2017 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  [:TH] เอกสารประกอบการจัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ การกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผอ.มนต์ชัย  วสุวัต >> DOWNLOAD ดร.ภาส ภาสสัทธา >> DOWNLOAD [:en] เอกสารประกอบการจัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับ การกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   ผอ.มนต์ชัย  วสุวัต >> DOWNLOAD ดร.ภาส ภาสสัทธา >> DOWNLOAD [:]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • 25600606_%e0%b9%91%e0%b9%97%e0%b9%90%e0%b9%96%e0%b9%90%e0%b9%97_0005

  ตรวจประเมินคุณภาพส่วนงาน กองนิติการ ประจำปี ๒๕๕๙

  Posted on June 7, 2017 by law law in ข่าว, รูปภาพ.

  [:TH]วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองนิติการไดรับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานโดยมีชุดคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ดังนี้ พระสิริชัยโสภณ ประธาน ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต กรรมการ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ กรรมการ ดร. นายสนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการและเลขานุการ [:en]วันอังคารที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ กองนิติการไดรับการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานโดยมีชุดคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ดังนี้ พระสิริชัยโสภณ ประธาน ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์ กรรมการ พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต กรรมการ พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ กรรมการ ดร. นายสนธิญาณ รักษาภักดี กรรมการและเลขานุการ [:]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

  Posted on June 4, 2017 by law law in ประชาสัมพันธ์.
  Continue Reading...
  No Comments.
 • banner

  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม

  Posted on June 1, 2017 by law law in ข่าว.

  [:TH] ตามที่มหาวิทยาลัยได้อนุมัติได้กำหนดให้กองนิติจัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมรับฟังเรื่องดังกล่าว ชื่อโครงการ : โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับการกระทำความผิดอันเกิดจากประโยชน์ส่วนตนขัดกับประโยชน์ส่วนรวม หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองนิติการ สำนักงานอธิการบดี วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. เพื่อส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นต้น ๓. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม (Merit system) ๔. เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม ๕. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ได้มีโอกาสแบ่งปันและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายการต่อต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ๖.  เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัยยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ระยะเวลาดำเนินงาน : วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ ห้องเธียเตอร์ โซน C อาคารเรียนรวม […]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%8f%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89

  คู่มือและขั้นตอนการให้บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย กองนิติการ

  Posted on May 5, 2017 by law law in ข่าว, คู่มือ, ดาวน์โหลด, ตัวอย่าง.

  [:TH] >> DOWNLOAD << [:en] >> DOWNLOAD << [:th] >> DOWNLOAD << [:]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%8c-_page_1

  กระบวนการขั้นตอนการร้องทุกข์ และพิจารณาร้องทุกข์

  Posted on May 4, 2017 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  [:TH] >> DOWNLOAD << [:en] >> DOWNLOAD << [:th] >> DOWNLOAD << [:]

  Continue Reading...
  No Comments.
 • %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%93

  กระบวนการขั้นตอนหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์

  Posted on May 4, 2017 by law law in ข่าว, ดาวน์โหลด.

  [:TH] >> DOWNLOAD << [:en] >> DOWNLOAD << [:th] >> DOWNLOAD << [:]

  Continue Reading...
  No Comments.