กองนิติการ

"ยึดมั่นคุณธรรม มั่นคงในหลักการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ"

Slide 1

New

ข่าวประชาสัมพันธ์ และ ประกาศรับสมัครบุคลากร

Manual

วินัย อุทธรณ์และร้องทุกข์

Contract

สัญญาอุดหนุนทุนวิจัย , สัญญาจ้างบุคลากรประจำ , สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว , สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน

Knowledge Management

คำพิพากษา คำสั่งที่น่าสนใจจำแนกตามประเภทคดี

From The Blog

 • %e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e

  ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน

  เนื่องด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ได้กำหนดวันตรวจประเมิน และรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ส่วนงานสนับสนุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งกองนิติการ สำนุกงานอธิการบดี ได้มีกำหนดวันตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ดังนี้
  ๑. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต ตำแหน่ง ประธาน
  ๒. ดร.ธวัชชัย สมอเนื้อ ตำแหน่ง กรรมการ
  ๓. พระมหาสุรศักดิ์ […]

  Continue Reading...
 • โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๑

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเป็นจำนวน ๓ ครั้ง โดยแบ่งตามโซนภูมิภาค โซนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โซนภาคเหนือ จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย […]

  Continue Reading...
 • นำระบบ QR CODE มาประยุต์ใช้ในงานของกองนิติการ

  เพื่อให้การดำเนินการของกองนิติการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง และตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่เน้นการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทำงาน จึงเห็นสมควรให้มีการนำรหัส QR CODE (Quick Response) มาประยุกต์ใช้ในงานของกองนิติการ และประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการของกองนิติการ ซึ่งกองนิติการได้เริ่มนำระบบดังกล่าวเข้ามาใช้ในการสืบค้นหาข้อมูลสัญญาประเภทต่างๆ เช่น สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว, สัญญาจ้างบุคลากรประจำ, สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงานปฏิบัติงานต่อ, สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย นำมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานแต่ละกลุ่มงาน และยังนำระบบ QR CODE มาใช้ในการประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศ การประเมินความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการด้านกฎหมายอีกด้วย Continue Reading...
 • %e0%b8%9b%e0%b8%812

  เอกสารประกอบโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑

  เอกสารประกอบการจัดโครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาค ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑ วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย  >> DOWNLOAD << Continue Reading...
 • document-1_page_1

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรการ กลไก และระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของผู้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน >> DOWNLOAD << Continue Reading...
 • %e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87

  กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

  >> DOWNLOAD << Continue Reading...
 • %e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8d%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99

  สัญญารับทุนอุดหนุนทุนวิจัย ปี 2561

  สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ  2561

  ลำดับที่
  สัญญาเลขที่
  ตำแหน่งทางวิชาการ
  ผู้รับทุน

  คำนำหน้า
  ชื่อ
  ฉายา
  นามสกุล
  ส่วนงาน

  1
  ว.001/2561

  นาย
  นิกร

  พลเยี่ยม
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  2
  ว.002/2561
  ดร.
  นาย
  วิรัตน์

  ภูทองเงิน
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  3
  ว.003/2561

  นาย
  สุทธิวิทย์

  วิลัยริด
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  4
  ว.004/2561

  พระมหา
  อภิสิทธิ์

  จอดนอก
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  5
  ว.005/2561
  ดร.
  นาย
  ทิพย์

  ขวัญแก้ว
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  6
  ว.006/2561

  พระปลัด
  วีระชนม์
  เขมวีโร

  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  7
  ว.007/2561
  ดร.
  นาย
  ณัฐพงศ์ธัช

  กุรัตน์ธรรมา
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  8
  ว.008/2561

  พระ
  สุเชษฐ์
  จนฺทธมฺโม
  สอาดเอี่ยม
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  9
  ว.009/2561

  นาย
  อิสรพงษ์

  ไกรสินธุ์
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  10
  ว.010/2561

  นาย
  ธนันต์ชัย

  พัฒนะสิงห์
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  11
  ว.011/2561
  ดร.
  พระครูศรีปัญญาวิกรม
  บุญเรือง

  เจนทร
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  12
  ว.012/2561

  พระมหา
  สมศักดิ์
  สติสมฺปนฺโน
  สินนา
  วิทยาลัยสงฆ์เลย

  13
  ว.013/2561

  นาย
  พวงเพชร

  พลวิเศษ
  วิทยาลัยสงฆ์เลย

  14
  ว.014/2561
  ดร.
  นาย
  จิรกิตต์ภณ

  พิริยสุวัฒน์
  วิทยาลัยสงฆ์เลย

  15
  ว.015/2561

  นาย
  ศตวรรษ

  สงกาผัน
  วิทยาลัยสงฆ์เลย

  16
  ว.016/2561
  ดร.
  นาย
  จำนง

  วงศ์คง
  วิทยาลัยสงฆ์เลย

  17
  ว.017/2561
  ดร.
  พล.ต.
  ณรณัฐ

  สวสดิ์รัตน์
  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

  18
  ว.018/2561

  นาง
  ปรธภร

  ปุระกัน
  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

  19
  ว.019/2561

  พระมหา
  แสงมะณี
  คชาธโร

  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

  20
  ว.020/2561

  พระมหา
  วิฑูรย์
  สิทธฺธิเมธี

  วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ

  21
  ว.021/2561

  นางสาว
  กัณฑิลา

  น้อยเจริญ
  วิทยาเขตหนองคาย

  22
  ว.022/2561

  นาย
  สมเดช

  นามเกตุ
  วิทยาเขตหนองคาย

  23
  ว.023/2561
  ดร.
  นาย
  คิด

  วรุณดี
  วิทยาเขตหนองคาย

  24
  ว.024/2561

  นาย
  อภิวัฒชัย

  พุทธจร
  วิทยาเขตหนองคาย

  25
  ว.025/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  เจษฎา

  มูลยาพอ
  วิทยาเขตหนองคาย

  26
  ว.026/2561

  พระ
  ราเชินทร์
  วิสารโท
  ไชยเจริญ
  วิทยาเขตหนองคาย

  27
  ว.027/2561

  นาย
  บุญส่ง

  สินธุ์นอก
  วิทยาเขตหนองคาย

  28
  ว.028/2561
  ดร.
  นางสาว
  สุกานดา

  จันทราวารีย์
  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

  29
  ว.029/2561

  นาย
  สยามพร

  พันธไชย
  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

  30
  ว.030/2561
  ดร.
  นาย
  สุทธิพันธ์

  อรัญญวาส
  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

  31
  ว.031/2561

  นาย
  สนั่น

  ประเสริฐ
  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

  32
  ว.032/2561

  พระ
  พลากร
  สุมฺงคโล
  อนุพันธ์
  วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด

  33
  ว.033/2561

  นาง
  ไพวรรณ

  ปุริมาตร
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  34
  ว.034/2561

  นาย
  เกรียงไกร

  พินยารัก
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  35
  ว.035/2561
  ดร.
  นาย
  เสรี

  ศรีงาม
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  36
  ว.036/2561

  พระมหา
  สุพร

  ปวงกลาง
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  37
  ว.037/2561

  นาย
  ประสพฤกษ์

  รัตนยงค์
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  38
  ว.038/2561

  นาย
  ภูดิศ

  นอขุนทด
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  39
  ว.039/2561

  พระครูสังวราภิรักษ์
  อิ๊ต

  ลอยสายออ
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  40
  ว.040/2561

  นาย
  ไพรัตน์

  เอิบสำโรง
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  41
  ว.041/2561
  ดร.
  พระ
  ยุทธนา
  อธิจิตฺโต
  พูลเพิ่ม
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  42
  ว.042/2561

  นาย
  กิตติพัฒน์

  สุวรรณสิริเมธี
  วิทยาเขตนครราชสีมา

  43
  ว.043/2561

  พระ
  แพนษณุ
  อนุตฺตโร

  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  44
  ว.044/2561

  พระครูโกศลศาสนาวงศ์
  เสือน

  มนตรีวงศ์
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  45
  ว.045/2561
  ดร.
  พระราชธรรมสารสุธี
  ธีรังกูล

  มูลพันธ์
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  46
  ว.046/2561

  พระครูปริยัติคณานุรักษ์
  พงษ์สันติ์
  สุวิชาโน

  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  47
  ว.047/2561

  พระอุดมปัญญาภรณ์
  สัณหวัตร
  สณฺหวฑฺฒโน
  จันเหลือง
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  48
  ว.048/2561

  นาย
  สราวุฒิ

  งาหอม
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  49
  ว.049/2561

  นาย
  บุญยืน

  งามเปรี่ยม
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  50
  ว.050/2561
  ดร.
  นาย
  สุทัศน์

  ประทุมแก้ว
  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ

  51
  ว.051/2561

  นาง
  อร่ามจิต

  ชิณช่าง
  วิทยาลัยสงฆ์นครพนม

  52
  ว.052/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  บุรินทร์

  ภู่สกุล
  วิทยาเขตขอนแก่น

  53
  ว.053/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ประกอบ

  มีโคตรกอง
  วิทยาเขตขอนแก่น

  54
  ว.054/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ชาญชัย

  ฮวดศรี
  วิทยาเขตขอนแก่น

  55
  ว.055/2561
  รศ.ดร.
  พระโสภณพัฒนบัณฑิต
  สุกันยา

  ฮาดภักดี
  วิทยาเขตขอนแก่น

  56
  ว.056/2561

  นาย
  สิทธิพล

  เวียงธรรม
  วิทยาเขตขอนแก่น

  57
  ว.057/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ปัญญา

  คล้ายเดช
  วิทยาเขตขอนแก่น

  58
  ว.058/2561

  พระมหา
  นิพนธ์
  มหาธมฺมรกิขิโต
  แสงแก้ว
  วิทยาเขตขอนแก่น

  59
  ว.059/2561

  นาย
  อดุลย์

  หลานวงค์
  วิทยาเขตขอนแก่น

  60
  ว.060/2561

  พระมหา
  พิสิฐ
  วิสิฏฺฐปญฺโญ
  สืบนิสัย
  วิทยาเขตขอนแก่น

  61
  ว.061/2561
  ดร.
  นาง
  เรียงดาว

  ทวะชาลี
  วิทยาเขตขอนแก่น

  62
  ว.062/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  จรัส

  ลีกา
  วิทยาเขตขอนแก่น

  63
  ว.063/2561
  ผศ.ดร.
  พระมหา
  สำราญ
  กมฺมสุทฺโธ

  วิทยาเขตขอนแก่น

  64
  ว.064/2561
  ผศ.ดร.
  พระครูภาวนาโพธิคุณ
  สมชาย

  พังหมื่นไว
  วิทยาเขตขอนแก่น

  65
  ว.065/2561
  ผศ.ดร.
  พระครูสุธีคัมภีรญาณ
  ประมวล

  บุลาลม
  วิทยาเขตขอนแก่น

  66
  ว.066/2561

  นาย
  ชยันต์

  บุญพิโย
  วิทยาเขตขอนแก่น

  67
  ว.067/2561
  ดร.
  นาง
  ทักษิณาร์

  ไกรราช
  วิทยาเขตขอนแก่น

  68
  ว.068/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  วิทยา

  ทองดี
  วิทยาเขตขอนแก่น

  69
  ว.069/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  สุวิน

  ทองปั้น
  วิทยาเขตขอนแก่น

  70
  ว.070/2561

  พระมหา
  มิตร
  ฐิตปญฺโญ
  วันยาว
  วิทยาเขตขอนแก่น

  71
  ว.071/2561

  พระมหา
  ประทีป
  สญญโม
  พรมสิทธิ์
  วิทยาเขตขอนแก่น

  72
  ว.072/2561

  พระ
  รชต
  กตปุญฺโญ
  มาตรสอน
  วิทยาเขตขอนแก่น

  73
  ว.073/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  จักรพรรณ

  วงศ์พรพวัณ
  วิทยาเขตขอนแก่น

  74
  ว.074/2561
  ดร.
  นาย
  นิเทศ

  สนั่นนารี
  วิทยาเขตขอนแก่น

  75
  ว.075/2561
  ผศ.ดร.
  พระมหา
  โยธิน
  โยธิโก
  ปัดชาสี
  วิทยาเขตขอนแก่น

  76
  ว.076/2561

  พระครูวรกิจสุนทร
  สุบิน

  ศรีบุญเรือง
  วิทยาเขตขอนแก่น

  77
  ว.077/2561

  นาย
  สุรพล

  พรมกุล
  วิทยาเขตขอนแก่น

  78
  ว.078/2561

  นาย
  ธีระพงษ์

  สมเขาใหญ่
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  79
  ว.079/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ดิเรก

  นุ่นกล่ำ
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  80
  ว.080/2561

  พระครูจิตสุนทร
  พิชิต

  ชูเกลี้ยง
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  81
  ว.081/2561
  ดร.
  นาย
  สิทธิโชค

  ปาณะศรี
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  82
  ว.082/2561
  ดร.
  นาง
  มะลิวัลย์

  โยธารักษ์
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  83
  ว.083/2561
  ดร.
  นาย
  พีระศิลป์

  บุญทอง
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  84
  ว.084/2561

  นาย
  พีระพล

  สงสาป
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  85
  ว.085/2561

  พระครูโฆสิตวัฒนานุกูล
  อนุกูล

  ปานประดิษฐ์
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  86
  ว.086/2561
  ดร.
  พระครูโสภณรัตนบัณฑิต
  เทพรัตน์

  เรืองศรี
  วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

  87
  ว.087/2561
  ดร.
  พระใบฎีกา
  สุพจน์
  ตปสีโล
  เกษนคร
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  88
  ว.088/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  บรรยวัสถ์

  ฝางคำ
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  89
  ว.089/2561

  นาย
  พูลศักดิ์

  หอมสมบัติ
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  90
  ว.090/2561
  ดร.
  พระใบฎีกา
  สุพจน์
  ตปสีโล
  เกษนคร
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  91
  ว.091/2561

  นาย
  สี

  สร้อยสน
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  92
  ว.092/2561

  ว่าที่ ร.ต.
  ส่งศักดิ์

  บุญจำรูญ
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  93
  ว.093/2561

  นาย
  ไชยสิทธิ์

  อุดมโชคนามอ่อน
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  94
  ว.094/2561

  นาย
  กวีพล

  ศรีหะมงคล
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  95
  ว.095/2561

  พระครูกิตติคุโณภาส
  จินดา

  อุดมพันธ์
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  96
  ว.096/2561

  พระมหา
  ไสว

  เถาว์ยา
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  97
  ว.097/2561

  นาย
  นคร

  จันทราช
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  98
  ว.098/2561

  พระมหา
  สุริยัน
  อุตตโร
  บึงทะเล
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  99
  ว.099/2561
  ผศ.ดร.
  พระครูวุฒิธรรมบัณฑิต
  จิตนเรศ
  วุฑฒิธมฺโม
  ศรีปะโค
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  100
  ว.100/2561

  พระ
  สังวาน
  เขมปญฺโญ
  สายเนตร
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  101
  ว.101/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  บุญเลิศ

  ราโชติ
  วิทยาเขตอุบลราชธานี

  102
  ว.102/2561

  นาย
  ไชยรัตน์

  ปัญญาเอก
  วิทยาเขตสุรินทร์

  103
  ว.103/2561

  พระมหา
  ธนรัฐ
  รฏฺฐเมโธ
  สะอาดเอี่ยม
  วิทยาเขตสุรินทร์

  104
  ว.104/2561

  นาย
  กิตติคุณ

  ด้วงสงค์
  วิทยาเขตสุรินทร์

  105
  ว.105/2561

  พระปลัด
  สุระ
  ญาณธโร
  จันทึก
  วิทยาเขตสุรินทร์

  106
  ว.106/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ธนู

  ศรีทอง
  วิทยาเขตสุรินทร์

  107
  ว.107/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ทวีศักดิ์

  ทองทิพย์
  วิทยาเขตสุรินทร์

  108
  ว.108/2561

  พระมหา
  โชตินิพนธ์

  ผลเจริญ
  วิทยาเขตสุรินทร์

  109
  ว.109/2561

  นาย
  เศรษฐพร

  หนุนชู
  วิทยาเขตสุรินทร์

  110
  ว.110/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  กฤษนันท์

  แสงมาศ
  วิทยาเขตสุรินทร์

  111
  ว.111/2561
  ผศ.ดร.
  พระมหา
  วิศิต
  ธีรวํโส
  กลีบม่วง
  วิทยาเขตสุรินทร์

  112
  ว.112/2561

  นางสาว
  ณัชปภา

  โพธิ์พุ่ม
  วิทยาเขตสุรินทร์

  113
  ว.113/2561
  ดร.
  พระครูพิจิตรศุภการ
  กิติศักดิ์

  มีสุ
  หน่วยฯ จังหวัดสงขลา

  114
  ว.114/2561
  รศ.ดร.
  นาย
  จำเริญ

  ชูช่วยสุวรรณ
  ห้องเรียนวัดพัฒนาราม

  115
  ว.115/2561

  นาย
  ญาณพนธ์

  ตรัยพรวรยุกต์
  ห้องเรียนวัดพัฒนาราม

  116
  ว.116/2561

  นาย
  สุขอุษา

  นุ่นทอง
  ห้องเรียนวัดพัฒนาราม

  117
  ว.117/2561

  นาย
  ประสิทธิ์

  พันธวงษ์
  ห้องเรียนวัดพัฒนาราม

  118
  ว.118/2561

  นาง
  ภัชลดา

  สุวรรณนวล
  ห้องเรียนวัดพัฒนาราม

  119
  ว.119/2561

  พระมหา
  สมคิด

  อินทร์แก้ว
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  120
  ว.120/2561

  นางสาว
  ปานวลัย

  ศรีราม
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  121
  ว.121/2561
  ดร.
  นาย
  จิตต์

  นิลวิเชียร
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  122
  ว.122/2561

  นาย
  รังสรรค์

  วัฒนาชัยวณิช
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  123
  ว.123/2561

  พระครูสุตกิจสโทสร

  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  124
  ว.124/2561

  นาย
  วีระศักดิ์

  บุญญดิษฐ์
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  125
  ว.125/2561

  นางสาว
  ภมรรัตน์

  ชุมภูประวิโร
  วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี

  126
  ว.126/2561

  นาย
  ธัชพล

  ยรรยง
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  127
  ว.127/2561

  พระมหา
  กิตติ

  สอนเสนา
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  128
  ว.128/2561

  นาย
  ประทีป

  ยศนรินทร์
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  129
  ว.129/2561
  ผศ.ดร.
  พระชยานันทมุนี
  ธนนมวัตร

  ณ น่าน
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  130
  ว.130/2561
  ดร.
  นาย
  ธีรทัศน์

  โรจน์กิจจากุล
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  131
  ว.131/2561

  นาย
  ธนวัฒน์

  ศรีลา
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  132
  ว.132/2561

  นางสาว
  บัณฑิกา

  จารุมา
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  133
  ว.133/2561

  นาย
  สิทธิชัย

  อุ่นสวน
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่านฯ

  134
  ว.134/2561

  นาย
  สมพงษ์

  แซ่ท้อ
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  135
  ว.135/2561

  พระมหา
  ผดุงศักดิ์
  เสสปุญฺโญ
  สันยศติทัศน์
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  136
  ว.136/2561

  พระครูวิมลศิลปกิจ
  เรืองฤทธิ์

  แก้วเปียง
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  137
  ว.137/2561

  นาย
  ดำเนิน

  ปัญญาผ่องใส
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  138
  ว.138/2561

  พระครูสุธีสุตสุนทร
  สมพงษ์

  พอกพูน
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  139
  ว.139/2561

  นาย
  เสพบัณฑิต

  โหน่งบัณฑิต
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  140
  ว.140/2561

  นาย
  นเรศร์

  บุญเลิศ
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  141
  ว.141/2561

  นาย
  ฤทธิชัย

  แกมนาค
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  142
  ว.142/2561

  นาย
  กำพล

  สุกันโท
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  143
  ว.143/2561

  พระรัตนมุนี
  ปุณณมี

  ราชดี
  วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย

  144
  ว.144/2561
  ดร.
  นางสาว
  สุภางค์พิมพ์

  คล้ายธานี
  หน่วยฯ จังหวัดพิจิตร

  145
  ว.145/2561

  พระครูพิสุทธิปัญญาภิวัฒน์
  นพณัฐ

  คล้ายผึ้ง
  หน่วยฯ จังหวัดพิจิตร

  146
  ว.146/2561

  นาย
  ปริญญา

  นิกรกุล
  หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี

  147
  ว.147/2561

  นาย
  ประคอง

  มาโต
  หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี

  148
  ว.148/2561
  ดร.
  พระราชอุทัยโสภณ
  มนัส

  สะอาด
  หน่วยฯ จังหวัดอุทัยธานี

  149
  ว.149/2561
  รศ.ดร.
  นาย
  พูนทรัพย์

  เกตุวีระพงศ์
  วิทยาเขตแพร่

  150
  ว.150/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  รวีโรจน์

  ศรีคำภา
  วิทยาเขตแพร่

  151
  ว.151/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  สมจิต

  ขอนวงศ์
  วิทยาเขตแพร่

  152
  ว.152/2561
  ผศ.ดร.
  นาง
  ฉวีวรรณ

  สุวรรณาภา
  วิทยาเขตแพร่

  153
  ว.153/2561
  ผศ.ดร.
  นาง
  ชลธิชา

  จิรภัคพงศ์
  วิทยาเขตแพร่

  154
  ว.154/2561

  พระครูสังฆรักษ์
  บุญเสริม
  กิตฺติวณฺโณ
  ศรีทา
  วิทยาเขตแพร่

  155
  ว.155/2561
  ดร.
  นางสาว
  ธาดา

  เจริญกุศล
  วิทยาเขตแพร่

  156
  ว.156/2561

  นาย
  อภิชา

  สุขจีน
  วิทยาเขตแพร่

  157
  ว.157/2561
  ดร.
  พระครูอุทัยกิจจารักษ์
  สุรางค์

  จันทร์งาม
  หน่วยฯ จังหวัดพิจิตร

  158
  ว.158/2561

  พระอุดมปิฎก
  วิจารณ์

  ทองมา
  หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

  159
  ว.159/2561

  พระครูวิรุฬห์สุวรรณดิตถ์
  สมบัติ

  กุศลรัตน์
  หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

  160
  ว.160/2561

  พระครูสุจิตพัฒนพิธาน
  สมพงษ์

  ชูเชื้อ
  หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

  161
  ว.161/2561

  เจ้าอธิการ
  รุ่งโรจน์
  อธิปญฺโญ
  ปัญญางาม
  หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

  162
  ว.162/2561

  พระครูวีรศาสน์ประดิษฐ์
  ศรีรอด

  นันตะวงษ์
  หน่วยฯ จังหวัดอุตรดิตถ์

  163
  ว.163/2561
  ดร.
  พระครูสุมณฑ์ธรรมธาดา
  สายัน

  บวบขม
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  164
  ว.164/2561

  พระครูพิพิธจารุธรรม
  ชุมพร

  กวางทอง
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  165
  ว.165/2561

  นาง
  สริญญา

  มารศรี
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  166
  ว.166/2561
  รศ.ดร.
  พระครูสิริรัตนานุวัตร
  ทวีศักดิ์

  อ่อนปัสสา
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  167
  ว.167/2561

  พระ
  ศรีสวรรค์
  อมรธมฺโม

  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  168
  ว.168/2561

  นาย
  สุนทร

  สุขทรัพย์ทวีผล
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  169
  ว.169/2561

  170
  ว.170/2561

  นาย
  ภูวเดช

  สินทับศาล
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  171
  ว.171/2561

  นาย
  อภิพัธน์

  วิษิษฏ์ใจงาม
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  172
  ว.172/2561

  พระ
  สันต์ทัศน์
  คมฺภีรปญฺโญ

  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  173
  ว.173/2561
  ดร.
  พระครูพิศาลสรกิจ
  สุทิน

  สิทธิกุลเมฆ
  วิทยาเขตพะเยา

  174
  ว.174/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  มงคลกิตต์

  โวหารเสาวภาคย์
  วิทยาเขตพะเยา

  175
  ว.175/2561

  นางสาว
  เสาวนีย์

  ไชยกุล
  วิทยาเขตพะเยา

  176
  ว.176/2561

  ว่าที่ ร.ท.
  นิกรณ์

  โปธาฤทธิ์
  วิทยาเขตพะเยา

  177
  ว.177/2561
  รศ.ดร.
  นาย
  วันชัย

  พลเมืองดี
  วิทยาเขตพะเยา

  178
  ว.178/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  สุเทพ

  สารบรรณ
  วิทยาเขตพะเยา

  179
  ว.179/2561

  นาง
  พิสมัย

  วงค์จำปา
  วิทยาเขตพะเยา

  180
  ว.180/2561
  ดร.
  นางสาว
  สหัทยา

  วิเศษ
  วิทยาเขตพะเยา

  181
  ว.181/2561
  ดร.
  นาย
  ชูชาติ

  สุทธะ
  วิทยาเขตพะเยา

  182
  ว.182/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  จักรแก้ว

  นามเมือง
  วิทยาเขตพะเยา

  183
  ว.183/2561
  รศ.ดร.
  พระครูโสภณปริยัติสุธี
  ศรีบรรดร

  ไชยะวุฆฒิกุล
  วิทยาเขตพะเยา

  184
  ว.184/2561
  ดร.
  พระราชปริยัติ
  ณษิกรณ์

  ปินะดวง
  วิทยาเขตพะเยา

  185
  ว.185/2561
  ดร.
  พระปลัด
  กันทวี
  ฐานตตโร
  แก้วแปง
  วิทยาเขตพะเยา

  186
  ว.186/2561
  ดร.
  พระ
  พีรพงศ์
  ฐิตธมฺโม
  โชตินอก
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  187
  ว.187/2561

  พระครูประโชติพัชรพงศ์
  ณัฐพงษ์

  ผุยเหง้า
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  188
  ว.188/2561

  นาย
  นรุณ

  กุลผาย
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  189
  ว.189/2561

  พระมหา
  ธนกร
  กิตฺติปญฺโญ
  สร้อยศรี
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  190
  ว.190/2561

  นาย
  ปิยวัช

  ละคร
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  191
  ว.191/2561

  พระครูปริยัติพัชรธรรม
  ชัยฤทธิ์

  ทองสี
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  192
  ว.192/2561

  พระครูสิริพัชรากร
  พงศกร

  ลาคำ
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  193
  ว.193/2561
  ดร.
  นาย
  สราวุฒย์

  วิจิตรปัญญา
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  194
  ว.194/2561
  ดร.
  พระปลัด
  วุฒิพงษ์
  กิตฺติวณฺโณ
  ผลไม้
  วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง

  195
  ว.195/2561

  พระครูนิวิฐศีลขันธ์
  ณรงค์
  ฐิตวฑฺฒโน
  เชื้อศรี
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  196
  ว.196/2561

  นางสาว
  อนงค์นาฏ

  แก้วไพฑูรย์
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  197
  ว.197/2561

  นางสาว
  อนงค์นาฏ

  แก้วไพฑูรย์
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  198
  ว.198/2561

  นาย
  อัครเดช

  พรหมกัลป์
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  199
  ว.199/2561

  นาย
  สมบัติ

  นวลระออง
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  200
  ว.200/2561
  รศ.ดร.
  พระเทพปริยัติเมธี
  ฐิตพัฒน์

  ญาณสิทธิพัฒน์
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  201
  ว.201/2561

  พระมหา
  อุดร
  อุตฺตโร
  มากดี
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  202
  ว.202/2561

  นาย
  วรกฤต

  เถื่อนช้าง
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  203
  ว.203/2561

  นางสาว
  อภิชญาณัฐโศภา

  อบสิน
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  204
  ว.204/2561

  นาย
  จรรยา

  ลินลา
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  205
  ว.205/2561

  พระครูสิริคีรีรักษ์
  สมคิด

  พุ่มทุเรียน
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  206
  ว.206/2561
  ดร.
  พระครูอรรถธรรมภาณี
  นพปฎล

  พรหมชัย
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  207
  ว.207/2561

  นาย
  อัครเดช

  พรหมกัลป์
  วิทยาเขตนครสวรรค์

  208
  ว.208/2561

  พระครูปลัด
  ณัฐพล
  จนฺทิโก
  ประชุณหะ
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  209
  ว.209/2561
  ดร.
  นาย
  เดชา

  ตาละนึก
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  210
  ว.210/2561

  พระมหา
  อัมพร

  พีนธ์กา
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  211
  ว.211/2561

  นาย
  บุญทรง

  หมีดำ
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  212
  ว.212/2561

  พระ
  ปริญญา
  ฐิตธมฺโม

  วิทยาเขตเชียงใหม่

  213
  ว.213/2561
  ดร.
  พระครูสมุห์
  วัลลภ
  ฐิตสํวโร
  ทาอินทร์
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  214
  ว.214/2561

  นางสาว
  สกุณา

  คงจันทร์
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  215
  ว.215/2561

  นาย
  สังวร

  สมบัติใหม่
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  216
  ว.216/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ประเสิรฐ

  ปอนถิ่น
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  217
  ว.217/2561
  ดร.
  พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์
  อาทิตย์

  รสหวาน
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  218
  ว.218/2561.
  ดร.
  นาย
  สุนทรีย์

  สุริยะรังษี
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  219
  ว.219/2561

  นาย
  ส่งเสริม

  แสงทอง
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  220
  ว.220/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  อภิรมย์

  สีดาคำ
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  221
  ว.221/2561
  ดร.
  นาย
  วิสุทธิชัย

  ไชยสิทธิ์
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  222
  ว.222/2561
  ดร.
  พระครูสุนทรสังฆพินิต
  เสน่ห์

  ปาเมืองมูล
  วิทยาเขตเชียงใหม่

  223
  ว.223/2561
  ดร.
  พระครู
  สิริสุตานุยุต

  ตาติญญา
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  224
  ว.224/2561
  ดร.
  พระครูโกวิทอรรถวาที
  อุดร

  แสงแก้ว
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  225
  ว.225/2561

  นาย
  บุญเพลิน

  ยาวิชัย
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  226
  ว.226/2561

  นาย
  ประเด่น

  แบนปิง
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  227
  ว.227/2560
  ดร.
  นาย
  สามารถ

  บุญรัตน์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  228
  ว.228/2561

  นาย
  จันทรัสม์

  ตาปูลิง
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  229
  ว.229/2560
  ดร.
  นาย
  นิกร

  ยาอินตา
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  230
  ว.230/2561

  นางสาว
  วิภาพร

  สุรินทร์ธรรม
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  231
  ว.231/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  เสน่ห์

  ใจสิทธิ์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  232
  ว.232/2561

  นาย
  วษิฐ์พล

  กูลพรม
  วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

  233
  ว.233/2561

  นาย
  ณรงค์

  ปัดแก้ว
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  234
  ว.234/2561
  ดร.
  นาย
  สมจันทร์

  ศรีปรัชยานนท์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  235
  ว.235/2561

  นางสาว
  ชลิดา

  แย้มศรีสุข
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  236
  ว.236/2561

  นางสาว
  ณภัสสรส์

  เหมาะประสิทธิ์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  237
  ว.237/2561

  นาง
  เกศรา

  สว่างวงศ์
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  238
  ว.238/2561

  พระครูสังฆรักษ์
  ศุภชัย

  คำชุม
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  239
  ว.239/2561

  นางสาว
  อณิษฐา

  หาญภักดีนิยม
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  240
  ว.240/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  อนันต์

  อุปสอด
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  241
  ว.241/2561

  พระ
  พิษณุพล

  รูปทอง
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  242
  ว.242/2561

  นาย
  นภดล

  อินทรเสนา
  วิทยาลัยสงฆ์ลำปาง

  243
  ว.243/2561

  นางสาว
  มณทิรา

  สะแกทอง
  วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์

  244
  ว.244/2561
  ดร.
  นางสาว
  กมลาศ

  ภูวชนาธิพงศ์
  คณะมนุษยศาสตร์

  245
  ว.245/2561
  ดร.
  นาง
  วิชชุดา

  ฐิติโชติรัตนา
  คณะมนุษยศาสตร์

  246
  ว.246/2561

  พระ
  ฐิตะวงษ์
  อนุตฺตโร
  ลาเสน
  คณะมนุษยศาสตร์

  247
  ว.247/2561
  ดร.
  นางสาว
  นวลวรรณ

  พูนวสุพลฉัตร
  คณะมนุษยศาสตร์

  248
  ว.248/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  สมโภช

  ซรีวิจิตรวรกุล
  คณะมนุษยศาสตร์

  249
  ว.249/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ธีรภัค

  ไชยชนะ
  คณะมนุษยศาสตร์

  250
  ว.250/2561
  ดร.
  นาย
  พุทธชาด

  แผนสมบุญ
  คณะมนุษยศาสตร์

  251
  ว.251/2561

  พระ
  เจริญ
  วฑฺฒโน
  มันจะนา
  คณะพุทธศาสตร์

  252
  ว.252/2561
  ดร.
  พระมหา
  สุขสันติ์
  สุขวฑฺฒโน
  แก้วมณี
  คณะพุทธศาสตร์

  253
  ว.253/2561
  ดร.
  พระมหา
  จรูญ
  กิตฺติปญฺโญ

  คณะพุทธศาสตร์

  254
  ว.254/2561
  ดร.
  พระมหา
  จีรวัฒน์
  กนฺตวณฺโณ

  คณะพุทธศาสตร์

  255
  ว.255/2561
  ดร.
  พระมหา
  นภดล
  ปุญญสุวฑฺฒโก

  คณะพุทธศาสตร์

  256
  ว.256/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ธัชชนันท์

  อิศรเดช
  คณะสังคมศาสตร์

  257
  ว.257/2561
  ดร.
  นาย
  พงศ์พัฒน์

  จิตตานุรักษ์
  คณะสังคมศาสตร์

  258
  ว.258/2561

  พระมหา
  กฤษฎา

  แซ่หลี
  คณะสังคมศาสตร์

  259
  ว.259/2561

  พระครูสังฆรักษ์
  เกียรติศักดิ์
  กิตฺติปญฺโญ
  สุขเหลือง
  คณะสังคมศาสตร์

  260
  ว.260/2561
  ผศ.ดร.
  นาง
  บุษกร

  วัฒนบุตร
  คณะสังคมศาสตร์

  261
  ว.261/2561

  พระมหา
  ทวี

  ละลง
  บัณฑิตวิทยาลัย

  262
  ว.262/2561
  ดร.
  พระมหา
  อดิเดช
  สติวโร
  สุขวัฒนวดี
  บัณฑิตวิทยาลัย

  263
  ว.263/2561
  ผศ.ดร.
  แม่ชี
  กฤษณา

  รักษาโฉม
  บัณฑิตวิทยาลัย

  264
  ว.264/2561
  ดร.
  นาง
  ตวงเพชร

  สมศรี
  บัณฑิตวิทยาลัย

  265
  ว.265/2561
  ดร.
  นาง
  จุฑามาศ

  วารีแสงทิพย์
  บัณฑิตวิทยาลัย

  266
  ว.266/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ประพันธ์

  ศุภษร
  บัณฑิตวิทยาลัย

  267
  ว.267/2561

  พระครูปลัดเถรานุวัตร
  สุเทพ

  ดีเยี่ยม
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

  268
  ว.268/2561
  ดร.
  นาย
  อุบล

  วุฒิพรโสภณ
  วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี

  269
  ว.269/2561
  ผศ.ดร.
  นาย
  ประสิทธิ์

  ทองอุ่น
  วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี

  270
  ว.270/2561
  ดร.
  ว่าที่ ร.ต.หญิง
  สุทธญาณ์

  โอบอ้อม
  วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี

  271
  ว.271/2561
  ดร.
  พระครูใบฎีกา
  อภิชาต
  ธมฺมสุทฺโธ

  วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี

  272
  ว.272/2561

  พระปลลัด
  สมชาย
  ปโยโค

  วิทยาลัยสงฆ์พถทธปัญญาศรีทวาราวดี

  273
  ว.273/2561

  พระครูสิริกาญจนาภิรักษ์
  ศุภชัย

  เหมือนอิน
  ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

  274
  ว.274/2561

  พระครูกิตติชัยกาญจน์
  จรัล

  คงคาอยู่
  ห้องเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม

  275
  ว.275/2561

  พระมหา
  สุชาติ
  ธมฺมกาโม
  ปิติ
  หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี

  276
  ว.276/2561

  นาย
  สุขสรร

  ทองที
  หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี

  277
  ว.277/2561
  ดร.
  นาย
  วรพจน์

  ก้องเสนาะ
  หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี

  278
  ว.278/2561

  นาย
  ณรงค์

  เชื้อบัวเย็น
  หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี

  279
  ว.279/2561

  พระปลัด
  มนู
  ฐานจาโร
  ช่วยคิด
  หน่วยฯ จังหวัดชลบุรี

  280
  ว.280/2561

  นางสาว
  ศิตภัทร

  ศิริฉัตรเดชา
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

  281
  ว.281/2561

  นาย
  ศิลปะ

  หินไชยศรี
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

  282
  ว.282/2561
  ดร.
  พระครูภาวนาวิริยานุโยค
  บุญยงค์

  กลับประสิทธิ์
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

  283
  ว.283/2561

  นาย
  วุฒิชัย

  อ่ำบำรุง
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

  284
  ว.284/2561

  พระมหา
  สหาย
  กนฺตธมฺโม
  จำปากแก้ว
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

  285
  ว.285/2561

  นาย
  เจตนิพัทธ์

  พิธิยานุวัฒน์
  วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร

  286
  ว.286/2561

  นางสาว
  ณภาส์ณัฐ

  พิมพิลาลัย
  กองกลาง

  287
  ว.287/2561

  นาย
  อรรถพล

  อิ่มวิไลวรรณ
  ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ

  288
  ว.288/2561

  พระมหา
  เสรีชน
  นริสฺสโร

  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  289
  ว.289/2561
  ศ.ดร.
  นาย
  จำนง

  อดิวัฒนสิทธิ์
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  290
  ว.290/2561
  ดร.
  พระสุธีรัตนบัณฑิต
  สุทิตย์

  อบอุ่น
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  291
  ว.291/2561
  ผศ.ดร.
  พระราชปริยัติมุนี
  เทียบ

  มาลัย
  คณะพุทธศาสตร์

  292
  ว.292/2561

  พระมหา
  โกมล
  กมโล
  แก้วดึง
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

  293
  ว.293/2561

  พระเทพสุวรรณเมธี
  สุชาติ

  หวลจิตต์
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

  294
  ว.294/2561

  พระเทพสุวรรณเมธี
  สุชาติ

  หวลจิตต์
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

  295
  ว.295/2561

  พระศรีสุทธิเวที
  ขวัญ

  แดงหน่าย
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

  296
  ว.296/2561
  ดร.
  นาง
  สุพิชฌาย์

  พรพิชณรงค์
  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

  297
  ว.297/2561

  นาย
  สมชาย

  ชูเมือง
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  298
  ว.298/2561
  ดร.
  พระครูสังฆรักษ์
  ทรงพรรณ
  ชยทตฺโต
  ภิรมย์พร
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  299
  ว.299/2561

  พระมหา
  ชินภัทร
  ฉันฺนาลโย
  อึ่งปา
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  300
  ว.300/2561

  นางสาว
  ภัคสิริ

  แอนิหน
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  301
  ว.301/2561
  ดร.
  พระครูสังฆรักษ์
  ทรงพรรณ
  ชยทตฺโต
  ภิรมย์พร
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  302
  ว.302/2561
  ดร.
  พระครูสมุห์
  วรวิทย์
  ผาสุโก
  ดุษฎีพฤฒิพันธุ์
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  303
  ว.303/2561
  ดร.
  นาย
  มนตรี

  วรภัทรทรัพย์
  วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

  304
  ว.304/2561

  นาย
  เสริมศักดิ์

  สุขสุชะโน
  หน่วยฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

  305
  ว.305/2561

  นาย
  ปัณณวิชญ์

  แสงหล้า
  หน่วยฯ […]

  Continue Reading...
“กองนิติการ เป็นหน่วยงานที่มีระบบสนับสนุนข้อมูลด้านกฎหมาย เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สู่แผนปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง และชอบธรรม”