บุคลากร

ผู้บริหาร

surapun

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
รักษาการผู้อำนวยการกองนิติการ

vice_general

รศ.ดร.ชาติชาย  พิทักษ์ธนาคม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

pichet

ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

กฎหมาย

ดาวน์โหลด (1)

นายธวัช แย้มปิ๋ว
รองผู้อำนวยการกองนิติการ

นิติกรรม

ดาวน์โหลด

นางสาวสุภัทรา ทองดี
นิติกร

วินัย

พี่นัด

นายวีรวัฒน์ แสนชัย
นิติกร

ตุล

นายวัชร์สร นาคศรี
นิติกร

นักจัดการ

รูปพี่อร
นางสาวกัญญาภัค เจริญดี
นักจัดการงานทั่วไป
21319264_1429915320460214_6741487736269611890_o

นางสาวมณฑิรา  แซ่เตียว
นักจัดการงานทั่วไป