บุคลากร

ผู้บริหาร

surapun

รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป
รักษาการผู้อำนวยการกองนิติการ

vice_general

รศ.ดร.ชาติชาย  พิทักษ์ธนาคม
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

pichet

ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

กฎหมาย

ดาวน์โหลด (1)

นายธวัช แย้มปิ๋ว
รองผู้อำนวยการกองนิติการ

capture-20180118-141401

นายทวิชนม์ จันทร์เทพ
นิติกร

นิติกรรม

ดาวน์โหลด

นางสาวสุภัทรา ทองดี
นิติกร

วินัย

พี่นัด

นายวีรวัฒน์ แสนชัย
นิติกร

ตุล

นายวัชร์สร นาคศรี
นิติกร

นักจัดการ

รูปพี่อร
นางสาวกัญญาภัค เจริญดี
นักจัดการงานทั่วไป
21319264_1429915320460214_6741487736269611890_o

นางสาวมณฑิรา  แซ่เตียว
นักจัดการงานทั่วไป