• สัญญาจ้างผู้เกษียณอายุการทำงาน ปี 2559

  [:TH]แผนภูมิ 59

  ลำดับ สัญญา ส่วนงาน
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  เลขที่ เลขที่
  1 001/2559 002/2559 นาย เต็ม เยาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  2 003/2559 004/2559 นาย ประสงค์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  3 005/2559 006/2559 นาย ธวัช ดารารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  4 007/2559 008/2559 นาย สุธีทัศน์ สุโท ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  5 009/2559 010/2559 นาย ครรชิต อามรมาน ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6 011/2559 012/2559 นาง วีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณรักษ์ศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  7 013/2559 014/2559 นาง สุภาพ หวังสุขใจ บรรณารักษ์ ส่วนหอสมุดกลาง
  8 015/2559 016/2559 พระมหา ลี ลกฺขณญาโณ กระแสโท ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และการวิจัย
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  [:en]แผนภูมิ 59

  ลำดับ สัญญา ส่วนงาน
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  เลขที่ เลขที่
  1 001/2559 002/2559 นาย เต็ม เยาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  2 003/2559 004/2559 นาย ประสงค์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  3 005/2559 006/2559 นาย ธวัช ดารารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  4 007/2559 008/2559 นาย สุธีทัศน์ สุโท ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  5 009/2559 010/2559 นาย ครรชิต อามรมาน ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6 011/2559 012/2559 นาง วีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณรักษ์ศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  7 013/2559 014/2559 นาง สุภาพ หวังสุขใจ บรรณารักษ์ ส่วนหอสมุดกลาง
  8 015/2559 016/2559 พระมหา ลี ลกฺขณญาโณ กระแสโท ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และการวิจัย
  สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  [:th]แผนภูมิ 59

  ลำดับ สัญญา ส่วนงาน
  สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน คำนำหน้า ชื่อ ฉายา นามสกุล ตำแหน่ง สังกัด
  เลขที่ เลขที่
  1 001/2559 002/2559 นาย เต็ม เยาวลักษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  2 003/2559 004/2559 นาย ประสงค์ สนธิรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
  3 005/2559 006/2559 นาย ธวัช ดารารัตน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา
  4 007/2559 008/2559 นาย สุธีทัศน์ สุโท ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
  5 009/2559 010/2559 นาย ครรชิต อามรมาน ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
  6 011/2559 012/2559 นาง วีระวรรณ พราพงษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณรักษ์ศาสตร์ ส่วนหอสมุดกลาง
  7 013/2559 014/2559 นาง สุภาพ หวังสุขใจ บรรณารักษ์ ส่วนหอสมุดกลาง
  8 015/2559 016/2559 พระมหา ลี ลกฺขณญาโณ กระแสโท ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์และการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

  [:]