Monthly Archives: April 2018

 • 5-2

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๑ (ภาคเหนือ)

  Posted on April 30, 2018 by law law in Uncategorized.

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๒ โซนภาคเหนือ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง โดยพิธีเปิดการอบรมในครั้งได้เกียรติจากพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๖ เจ้าอาวาสวัดพระแก้วและประธานคณะกรรมการวิทยาลัยสงฆ์เชียงรายเมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการ

  Continue Reading...
  No Comments.
 • ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง สัญญาค้ำประกันบุคลากรและลูกจ้างฯ

  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองนิติการ

  Posted on April 30, 2018 by law law in Uncategorized.

    >> DOWNLOAD <<

  Continue Reading...
  No Comments.
 • 43

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการ ประจำปี ๒๕๖๑ (ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้)

  Posted on April 17, 2018 by law law in Uncategorized.

  โครงการตรวจเยี่ยมงานนิติการในส่วนงานภูมิภาคของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ โซนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยกองนิติการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย และเพื่อรับฟังปัญหาของการปฏิบัติงานด้านกฎหมายของส่วนงานภูมิภาค เพื่อมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของกองนิติการเอง โดยพิธีเปิดการอบรมในครั้งได้เกียรติจากพระเทพปัญญาสุธี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เมตตามาเป็นประธานเปิดโครงการ  

  Continue Reading...
  No Comments.